Kommunstyrelsen 9/12-19

Datum

På ett extrainkallat Kommunstyrelsesammanträde i dag behandlas den formella brist de förtroendevalda revisorerna först nu uppmärksammat.

1) Inledning/Bakgrund

Det har sedan en lång tid tillbaka funnits en samsyn bland alla politiska partier kring den hittillsvarande ordningen när det gäller våra lokala arvodesbestämmelser – ett regelverk som antogs av ett enhälligt Kommunfullmäktige redan 2016. 

Beslutet om antagande var resultatet av ett arbete i en parlamentarisk arbetsgrupp där alla partier var överens.

2) Revisorernas påpekanden

Först nu har de förtroendevalda revisorerna påpekat att det föreligger en formell brist i den nuvarande ordningen.

3) Vidtar åtgärder 

Med respekt för att de förtroendevalda revisorerna nu lyfter frågan om en formell brist – gör vi som vi alltid har gjort – vi lyssnar naturligtvis på vad revisorerna har framfört och vidtar därför åtgärder. Kommunstyrelsen föreslås besluta att inrätta en ny Kommunstyrelseberedning, vilken alltså ersätter de hittillsvarande avdelningarna som revisorerna har synpunkter på.

4) Svar på fråga om återbetalning:

Vad gäller mig själv så får jag ingen sammanträdesersättning eftersom jag är Kommunalråd och har ett s.k. fast ”allt-i-ett-arvode” (samma sak gäller för Kommunalrådet Mathias Lindow)

För övriga KS-ledamöter menar jag att de sammanträdesersättningar som hittills utbetalats inte är något annat än arvode för det arbete som förenat med deras kommunstyrelseuppdrag. (Jfr KL 4 kap. 16 §, p 2) och det innebär att berörda förtroendevalda alltså har axlat sitt ansvar som KS-ledamöter och under utövande av sina KS-uppdrag har dessa personer närvarat på sammanträden, OCH vår gemensamma bedömning blir då att den erhållna ersättningen är berättigad – det föreligger alltså ingen misstanke om brott, något som bekräftas av det faktum att polismyndigheten har lagt ner sin brottsutredning gällande misstanke om brott. 

5) Hans Hellbergs (RP) överklagande:

Det handlar om att en förtroendevald har överklagat Kommunstyrelsens tidigare beslut om svar till revisorerna gällande deras begäran om upplysningar, dvs. revisorerna vill ha svar på följande frågor:

– Hur ser Kommunstyrelsens ärendeprocess ut?

– På vilket sätt är Kommunstyrelsens ärendeprocess formaliserad?

– För vilka sammanträden i KS ärendeprocess utgår ersättning?

Vi är som förtroendevalda enligt Kommunallagen SKYLDIGA att svara till revisorerna och vi har gjort det.

Jag vet att förvaltningen arbetar för fullt med ett yttrande till Förvaltningsrätten

Jag vill inte föregripa domstolens bedömning och därför kommenterar jag inte saken ytterligare. Domstolsprocessen får med andra ord ha sin gång.

FLERA
ARTIKLAR