Med anledning av revisorernas anmälan

På senaste Kommunfullmäktige 25/11 uttryckte jag min positiva inställning till att revisorerna genomlyser arvodesfrågan och att vi kan få ett klarläggande vad gäller förutsättningarna för arvoden till beredningar.

Jag har idag tagit del av det brev daterat 2019-12-02 som ordföranden för revisionen, Bengt Olin (S), inlämnat till kommunen.

Det framgår att Kommunstyrelsens svar daterat 6 november 2019 på den skrivelse med frågor som revisionen tillställde Kommunstyrelsen 26 september är tillfyllest avseende ärendeprocess, processordning och beredningsorgan, men att man fortsatt kräver åtgärder rörande den delen som avser själva inrättandet av beredningsorganen: Allians-AU samt Alliansberedning.

Med anledning av detta vill jag från och med dagens datum pausa alla arvodes-utbetalningar till Allians-AU samt Alliansberedningen intill dess att förutsättningarna för arvodesbetalningar helt klarlagts.

Jag har därför redan idag givit förvaltningen i uppdrag att snabbt utarbeta ett förslag som innebär att den hittillsvarande ordningen på formella grunder fullt ut stadfäster den praxis och ordning som varit under lång tid.

Jag avser idag att kalla till extra Kommunstyrelsesammanträde den 9 december 2019.

Åkersberga 2019-12-02

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

Lämna ett svar

Stäng meny