PKV – Prisindex Kommunal Verksamhet.

Datum

Socialdemokraterna har hittat något nytt – nämligen PKV. Det använder man nu som ett argument att vi skulle ha genomfört besparingar bara för att vi inte slaviskt lägger oss på deras riktvärde om 2,7%.

Det är på sin plats att bena ut begreppen en smula:

PKV tas fram genom att priserna för löner, köp av verksamhet samt övriga kostnader viktas till ett genomsnittligt pris. Det är ett mått bland många och bör inte ses som allenarådande. Exempelvis visar konjunkturinstitutet stora rapport från i början av oktober att prognosen för 2020 års löneutveckling hamnar på 2,6 % vilket är lägre än PKV och dessutom stämmer överens med den uppräkning Österåker gör (2% helår motsvarar 2,6% löneökning from april). Samtidigt är alla avtalsområden nivålösa med något undantag.

Vår generella uppräkning om 2 % (3,7% Fklass, 3,3 % 1-3) är en viktad bedömning som i stort sett kompenserar för löne- och prisökningar. Men, även en ”sund” effektivisering är med i den uppräkningen. Vi ska inte glömma de förhållandevis stora uppräkningarna som har varit inom skolan under många år.

Åren 2013-2020. PKV-snitt 19,7% och våra uppräkningar 32,8-38,8%

En viktig aspekt i sammanhanget är vi (arbetsgivaren) äger lönerörelsen i kommunen, inte SKL.

Ser vi till vår omvärld har Österåkers kommun en ganska generös generell uppräkning. Samma analys kommer att göras under jan/feb när samtliga av våra grannkommuners budgetar är processade genom respektive Fullmäktige.

Ett ytterligare sätt att motivera den generella uppräkning vi gör är att vår nuvarande finansiering (skatter och bidrag) medger just det och i ett omvärldsperspektiv är det gynnsamt. Viktigt perspektiv är också att konjunkturen viker så förvaltningens bedömning, ur ett försiktighetsperspektiv, är att hålla strikt och följa en god ekonomisk hushållning som bl.a. regleras i kommunallagen. Bland annat innebär det att hålla ned kostnaderna i förvaltningen. Sett till vår omvärld ligger vi i framkant, både när det kommer till vår ekonomiska bas och uppräkning för nästkommande år.

FLERA
ARTIKLAR