Mitt budgetanförande – Budget 2020 med plan 2021-22

Datum

Det är nu 10:e gången jag får äran och förmånen att för alliansens räkning presentera kommande års budget med plan för ytterligare två år.

Sedan 2010 har alliansens budgetar präglats av fokus på skola, vård och omsorg och även på det som ligger utanför kärnverksamheterna så som infrastruktur, gång- och cykelvägar, kultur, idrott och försköning av Österåker i stort.

Våra politiska prioriteringar har också givit resultat i förbättrad kvalité i verksamheterna och höjda skolresultat till stor del tack vare skickliga lärare, där vi i alliansen har sett till att ha bland de högst betalda lärarna i landet; nu i år 6:e plats av 290. Vi vill ha de allra skickligaste lärarna – eftersom lärarna är avgörande för elevernas måluppfyllelse. SKL:s Öppna jämförelser, brukarundersökningar är de fakta vi tar del av.

Förra året ökade invånarantalet med 701 personer. Per den sista augusti 2018 var vi 45 277 österåkersbor. 

För budget- och planperioden 2020-2022 prognosticeras invånarantalet öka med 600-700 personer per år.

Österåker har en fortsatt jämförelsevis låg medelålder på 40,3 år. Entreprenörsandan och företagandet är mycket högt. Arbetslösheten är bland de lägsta i landet.

Österåkers kommuns ekonomi präglas av långsiktighet, måttfullhet och god ekonomisk hushållning, vilket har placerat oss bland kommunsveriges bästa ekonomier.

Vi har kontroll på skattebetalarnas pengar samtidigt som vi erbjuder en god kvalitet i våra kärnverksamheter. Vi har en pensionsskuld i balans (700 miljoner kronor reserverade), vilket få andra kommuner har.

Därutöver har vi fonderade medel (180 miljoner kronor) att ta till om en djup lågkonjunktur skulle slå till.

Vi har möjlighet att genomföra avvägda satsningar där andra nu måste skära. Vi har möjlighet att fortsatt förbättra kvaliteten på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt. Österåker står på en stabil grund.

Det finns nu flera tecken (enligt Svenskt Näringsliv, konjunkturinstitutet, finansdepartementet och SKL) på att den svenska konjunkturen håller på att mattas av och tillväxten sjunker.

Största delen av intäkter till kommuner är skatteintäkter. Alliansens kloka prioriteringar och ansvar för helheten har präglat alliansens budgetarbete genom åren, så även för nästa år, oavsett konjunkturläge, vilket lett till att vi kan hantera konjunkturmässiga svängningar.  

Arbetet med Sveriges kvalitetskommun fortsätter och har för Österåker inneburit en möjlighet att ytterligare förbättra kvalitetsarbetet. Allt i syfte att ständigt förbättra och leverera verksamhet med kvalitet och inte minst kostnadseffektivt.

Sveriges kvalitetskommun är en utmärkelse som delas ut till den kommun som lyckats bäst med att utveckla demokrati, service, arbetsgivarpolitik och samhällsbyggande, samt leverera tjänster med hög kvalitet.

I Alliansen i Österåkers budget för 2020 med plan för 2021-22 tillförs verksamheterna 82 miljoner kronor mer än i föregående års budget, varav 48,7 miljoner kronor tillförs förskola, skola och gymnasium och 25 miljoner kronor tillförs vård och omsorg.  

Alliansöverenskommelsen anger att kommunens utdebitering ska hållas så låg som möjligt.

Kostnadsutveckling per invånare är ett av våra finansiella mål. Den ska inte överstiga 3,0 procent i snitt under mandatperioden.

Budgetförslaget för 2020 har byggts på en kostnadsutveckling om drygt 3 procent jämfört med budget 2019.

Alliansen i Österåker tar det ansvar som krävs av förtroendevalda när andras pengar ska hanteras.

De satsningar och kostnadsökningar som görs är; avvägda, långsiktigt hållbara och ansvarsfulla. Fortsatt god ekonomisk hushållning ska gälla.

Kostnadsökningar och investeringar

De kostnadsökningar alliansen föreslår syftar till kvalitetshöjningar inom viktiga områden och är utöver pris-, löne- och volymförändringar.

Nästan två tredjedelar av de totala ökningarna – 48,7 miljoner kronor – är riktade till förskola, skola och gymnasium. Kommunen har valt att prioritera extra satsningar inom förskole- och skolverksamhet.

En särskild lågstadiesatsning görs genom en höjning av pengen för förskoleklass samt årskurs 1–3 med 3,7 % respektive 3,3 %.

Vi gör ytterligare en förstärkning för extraordinärt stöd med totalt 3 miljoner kronor jämfört med innevarande år.

Det råder inga tvivel om var alla allianspartier står i frågan om stöd till elever som kräver just extraordinära insatser. Budgetposten för barn i behov av särskilt stöd uppgår till drygt 50 miljoner kronor.

Pedagogcentrum förstärks med 3 Mkr. Syftet är att fortsätta att utveckla och stärka verksamheten, samt att möjliggöra implementeringen av modellen ”Att möta olikheter”.

För- och grundskolenämnden får, i och med införandet av den nya läroplanen Lpfö18, i uppdrag att utveckla en fortbildning i syfte att förstärka kompetensen kring undervisning i förskolan, särskilt riktad till utförare av pedagogisk omsorg. Man får vidare i uppdrag att inrätta ett sökbart bidrag för förskolor och skolor för inköp av hjälpmedel för anpassning av undervisning.

Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda hur organiserad fysisk aktivitet kan utökas i de dagliga verksamheterna som ligger inom LSS.

Kultur och fritidsnämnden ges bland annat i uppdrag att utreda kostnaden för ett nytt tak på den kulturhistoriskt mycket viktiga Biskopstuna-borgen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att utreda kostnaden för att ta bort handläggningsavgiften av anmälan om kompostering av avfall.

För perioden 2020-2022 planeras investeringar på ca 340 miljoner kronor.

Utgifter för investeringar för 2020 budgeteras till 130 miljoner kronor. Tack vare god ekonomisk hushållning behöver ingen upplåning ske under perioden.

Sammanfattning

Vårt ekonomiska läge i Österåkers kommun är fortsatt stabilt och verksamheterna levererar allt högre kvalitet. Näringslivet är en avgörande faktor för kommunens framgång. Småföretagarnas anställda står för nära 40% av kommunens skatteintäkter – De är välfärdens hjältar.

Budgeten för 2020 med plan för 2021-22 innehåller ett antal kvalitetshöjande satsningar, där framförallt skolan, omsorgen, vården och kultur och fritid prioriterats.

Tack vare inflyttningen till Österåker ökar också kommunens skatteintäkter och verksamheterna kan därmed ges ökade resurser med oförändrad skattesats för 2020 (17:10:- per intjänad hundralapp). Detta innebär att individens frihet fortsatt värnas.

Med dessa ord lämnar jag med stolthet över alliansens budget för antagande.

FLERA
ARTIKLAR