Min ståndpunkt i arvodesfrågan

SVT har idag ett reportage rörande alliansens beredningsmöten. Aftonbladet följde under dagen upp med en notis.

Jag står fast vid min åsikt att vi agerat korrekt utifrån de arvodesbestämmelser som Kommunfullmäktige antagit. Det har utgått arvode för tre alliansföreträdare när dessa kallats och närvarat vid dessa sammanträden. Inget till oss kommunalråd.

Syftet är kristallklart. Det är ingen hemlig klubb eller partiinterna angelägenheter som det handlar om, utan sammanträdena är till för att bereda styrande majoritet tillfälle att, utifrån Kommunstyrelsens övergripande ansvar och uppsiktsplikt, behandla frågor och ärendelista inför beslutsfattande i Kommunstyrelsen. Jämför analogt med ordförande- och presidieberedningar i nämnder.  Ingen av dessa avdelningar har någon beslutanderätt och tillkommer på initiativ av ordföranden i nämnd. Det borde knappast komma som någon revolutionerande nyhet.

Det är Alliansen som styr kommunen och med det följer ett ansvar. Ett solidariskt ansvar gentemot varandra och för väljarnas bästa. För att bredda insynen och delaktigheten i beslutsprocessen har dessa träffar varit ovärderliga, inte minst för de mindre partierna som annars skulle kunnat hamna längre ifrån ärendehanteringen.

Alternativet hade varit en ordning med fler kommunalråd. Ett kommunalråd måste enligt Kommunallagen ha en tjänstgöringsgrad på minst 40%. Det hade varit ett dyrare upplägg för skattebetalarna. Det upplägg vi har är prestationsbaserat och gynnsammare ekonomiskt.

Jag står också fast vid att jag anser att den som slänger ur sig så grova anklagelser som S gör måste löpa hela linan ut och låta rättsvårdande instanser hantera frågan. Jag räds inte det, tvärtom.  Annars är det rent förtal med det enda syftet att skapa missaktning. Man har nu haft 18 dagar på sig att inlämna en anmälan. Inget har hänt. Spekulationerna i olika media fortsätter dock. Vilket är beklagligt.

I avsaknad av en politik som attraherar väljarna (S backade från 12 till 9 mandat i valet) ägnar man sig åt smutskastning. Det är förvisso en strategi i brist på andra, men en tvivelaktig sådan. Möjligen gör man detta för att dölja sina egna interna konflikter. Jag trodde att S var insiktsfulla nog att inte underskatta vår väljarkår. De ser leverans av den politik vi står för och det går bra för vår kommun. Vi har en av kommunsveriges starkaste ekonomier, en pensionsskuld i balans (hur många andra har det?), vi har verksamheter av hög kvalitet och dessutom landets lägsta skatt. Vi har kraftigt ökade skolresultat och en hög kundnöjdhet i äldreomsorgen. Vi har 180 miljoner fonderat i en reserv att ta till om en djup lågkonjunktur skulle slå till över landet. (Sannolikt blir den riktigt djup med nuvarande regering). Det finns inte mycket över för oppositionen att direkt göra politik av.

Jag står fast i mina uppfattningar och jag är trygg i att vi gjort och gör rätt.  Vårt uppdrag är österåkersbornas och för österåkersbornas bästa arbetar vi 24/7.

Lämna ett svar

Stäng meny