Budgetdirektiv och förutsättningar

Datum

Den ekonomiska situationen i Österåkers kommun är fortsatt god, men det gäller ändå att lägga ett öra mot rälsen och bevaka omvärlden. Vi har gått från en stark högkonjunktur till en avmattning i ekonomin, såväl globalt som nationellt. SKL (Sveriges kommuner och landsting) bedömer att BNP kommer falla från 2,4 procent 2018 till 1,4 procent 2019 och 2020.

Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästkommande kalenderår samt en plan för den kommande treårsperioden. Planen ska innehålla skattesats, hur mycket verksamheterna får i anslag, hur verksamheterna ska finansieras samt hur den ekonomiska ställningen beräknas bli vid budgetårets slut.

Hur välskött en kommunal ekonomi än är, påverkas kommunerna av det ekonomiska läget i stort, så även vår kommun. Den främsta inkomstkällan för en kommun är skatt på inkomster. Enkelt uttryckt – ju fler som arbetar desto högre intäkter för kommunen. Vi kan inte råda över internationella konjunkturer, ens den nationella i någon större utsträckning, men en politik som främjar företagande och att jobb lönar sig – kombinerat med god ekonomisk hushållning och kloka prioriteringar – gör systemet mindre sårbart. Tack vare en klok hantering av skattebetalarnas pengar har vi haft möjlighet att till fullo reservera pensionsåtagandet och avsätta medel i en resultatutjämningsreserv, vilket så klart ytterligare bidrar till en minskad sårbarhet.

Vi måste vara medvetna om att tuffare tider väntar. Att låta tåget gå på maxfart under högkonjunktur för att sedan tvärbromsa vid en lågkonjunktur är inte direkt ett framgångsrikt recept. Det skapar en osäkerhet och en ryckighet. Vi anser det vara bättre att hitta en jämn och stabil takt, oavsett konjunktur. Att använda goda tiders överskott för ansvarsfulla avsättningar gör att effekterna av en längre konstaterad lågkonjunktur mildras. Nya arbetssätt, digitalisering, samverkan och förebyggande insatser bidrar även de till effektivitet och bättre resursutnyttjande och ger en överbyggnad som är hanterbar genom en konjunkturcykel.

Under gårdagens KF fastställdes budgetdirektiv och anvisningar för budget 2020 med plan för 2021-22. Det är med stor stolthet jag kan konstatera att vårt ekonomiska läge fortsatt är bra. I ett läge där många kommuner inte kan satsa eller där nedskärningar väntar kan vi fortsätta framåt och utveckla verksamheter och kvalitet. Jag kunde under gårdagens kommunfullmäktige meddela att ca 110 av Sveriges 290 kommuner beräknas gå med underskott för innevarande år. Omvärldsbevakning ger vid handen att många kommuner inte ger kompensation för pris- och löneökningar, några räknar upp med 2% och samtidigt ger ett effektiviseringskrav på 1%, i alla verksamheter. Vi effektiviserar i de administrativa verksamheterna, aldrig i de sk ”pengade”, kärnverksamheter.

Vi kommer fortsatt att utgå från våra finansiella mål, vilket bland annat innebär att kostnadsutvecklingen per invånare och år kommer ligga på ca 3% och ett överskottsmål på 1%. Vi ska ha en budget i balans och fortsatt god ekonomisk hushållning. Utgiftstaket är baserat på en oförändrad skattesats på 17:10. Vi kommer att göra en generell uppräkning av pris och löner med 2%. Investeringsbudgeten är 112 miljoner. Verksamheternas nettokostnader ökar med 68 miljoner jämfört med 2019, innan de politiska satsningarna.

I november kommer budgeten att behandlas och beslutas av Kommunfullmäktige. Österåkers invånare kan vara trygga i att vi kommer tillhandahålla en hög kvalitet i våra verksamheter och samtidigt förvalta förtroendet att hantera skattepengarna på bästa sätt. Kloka satsningar och prioriteringar, utan lättsinniga excesser helt enkelt.

FLERA
ARTIKLAR