Ökad trygghet

Datum

På kommunfullmäktige i kväll kommer jag att besvara en interpellation ställd av oppositionsrådet.
Jag är tacksam att oppositionsrådet ställer frågan då jag även på detta sätt kan kommunicera alla insatser som görs för att öka tryggheten i Åkersberga centrum, inom den så kallade kommunala kompetensen. 

I interpellationen framför oppositionsrådet Ann-Christine Furustrand ett par frågor rörande trygghet och ordningsskapande åtgärder.

1. På vilket sätt avser du att agera så att den polisiära och ordningsfrämjande närvaron i Åkersberga Centrum med omgivning kan intensifieras?

2. Vilka resurser avser du att tillsätta och vilka direktiv avser du ge till verksamheten i syfte att öka tryggheten och möjliggöra näringsverksamhet i Åkersberga Centrum utan ordningsstörande inslag?

Nedan följer mitt skriftliga svar som kommer att debatteras ikväll.

Jag vill inledningsvis poängtera vikten av att först och främst se var ansvaret ligger, vilka som besitter rätt kompetens och vilka som har de rätta befogenheterna i skärningspunkten mellan stat och kommun. Det ligger till grund för vilka åtgärder respektive aktör kan vidta.

Polisen har det huvudsakliga ansvaret för ordningen i samhället. Polisen har befogenheter som vi inom kommunen inte har. Jag själv tillhör ett parti som vill se stora satsningar på polisen för att få fler poliser på gator och torg. Jag har länge påtalat vikten av fler poliser i vår kommun, en återöppnad polisstation och har – där polismaktens förmåga inte alltid räckt till vid semestertider och dylikt – sett till att ta initiativ till rondering av väktare med gott resultat.

Vi som kommun kan agera inom det preventiva och trygghetsskapande området. Vi kan agera som en samordnande funktion mellan olika funktioner i samhället, såsom Polis, räddningstjänst, skola, föräldrar och föreningsliv. 112 miljoner kronor är avsatta för området förebyggande insatser i kommunen och närmare 70 årsarbetare arbetar på olika sätt med trygghetsskapande åtgärder. En del av dessa arbetar kontinuerligt med dessa frågor medan andra är mer flexibla, beroende på det aktuella trygghetsläget.

I min roll blir jag kontinuerligt uppdaterad om rådande läge, jag för dialog med de olika aktörerna (Polisen, Socialförvaltningen, Trygg i Österåker, Kultur och Fritid (där fritidsfältarna och fritidsgårdarna har sin hemvist). Jag gör det fler borde göra, nämligen vistas i centrum med jämna mellanrum. Att bara stanna upp och ta en fika visar att det offentliga rummet används för skötsamma aktiviteter och att kriminella element ingalunda har lagt det i beslag.

Arbetet mot kriminalitet och droger fortgår dagligen utifrån dagsaktuellt läge. Åtgärder vidtas. CityCon, Polisen oh Securitas samarbetar med veckovisa avstämningar och de vidtar åtgärder, t.ex. uppsättning av kameror i garage, på torg m.m.

Näringslivet – både näringsidkare och fastighetsägare – ingår i en grupp för platssamverkan. Senast för två veckor sedan gavs information om trygghetsanalysen där näringsidkare oh besökare svarat på frågor om den upplevda tryggheten. Man har kontinuerliga frukostmöten för att lyssna in vad som pågår.

Trots den svarta bild som målas upp av oppositionsrådet så vidtas åtgärder. Polisen har fokus på droghandel och den kriminalitet som kan följa i dess spår. Kommunen arbetar aktivt med 70 kompetenta medarbetare som på ett eller annat sätt har trygghet som helt eller delvist ansvarsområde.

Vi ska vara på det klara med att vi har det jämförelsevis mycket lugnt i vår kommun. Vår kommunpolis gör ett enastående arbete trots blygsamma resurser. Utöver det har kommunen upphandlat ordningsvakter och väktare.

Ingen kan ha missat att de flesta partier lovade fler poliser i valet. Vi Moderater vill se 10 000 fler poliser och höjda polislöner. Resultatet av vårändringsbudgeten imponerar dock inte på det här området (heller). Ordet Polis nämns endast en (1) gång i vårändringsbudgeten! Bland annat nämns bidrag 17 gånger och skatt 720 gånger i samma budget. Det är rätt talande på hur man ser på verkligheten. 

Den följdfråga valmanskåren i Österåker kan ställa sig – Vad gör oppositionsrådet, vilka förslag har oppositionsrådet kommit med för att bidra till att stärka tryggheten och motarbeta kriminalitet i kommunen? 

I veckans tidningen Kanalen är vår lokalpolis, Mattias Tillberg och jag intervjuade med anledning av alla insatser som görs och vad vi, allmänheten, kan göra.

FLERA
ARTIKLAR