Kommunfullmäktige 29/4

Datum

Mitt inledningsanförande om årsredovisningen för 2018 i sin helhet.

Fru ordförande, ledamöter, åhörare,

Nu, för tionde gången, får jag summera ytterligare ett år. Vilken resa Österåker har gjort!

Inte bara ekonomiskt utan också verksamhetsmässigt! Vi är så stolta, och glada, över vad vi i alliansen, med kommunfullmäktige och inte minst med alla medarbetare har åstadkommit!

Nu är det alltså summeringen av 2018 och förra mandatperioden. En period som bland annat innehållit ökade resultat i skolan, mer resurser till förskola och skola, höjd kvalité i verksamheterna helt utan besparingar eller effektiviseringskrav i kärnverksamheterna och 2018 som också innehöll allmänna val till riksdag, landsting och kommuner. I många kommuner ändrades styren efter valet, men i Österåker regerar den borgerliga Alliansen vidare med 27 mandat mot 24.

Kommunens attraktivitet är fortsatt hög och varumärket Österåker (om man vill kalla det för varumärke) stärks allt mer. 

Antalet invånare ökade med 701 personer under 2018 och det totala invånarantalet i kommunen uppgick per den sista december till 44 831 personer. Det är en ökning med ca 1,6 %, vilket ligger lika med länet men högre än rikets 1,1%.

Totalt färdigställdes 229 bostäder under året, vilka fördelades på 166 i småhus och 63 i flerbostadshus. Takten ökar vad gäller detaljplaneringen i attraktiva lägen för att möta efterfrågan på bostäder med hög boende- och livskvalitet.

Under 2018 har vi fortsatt haft fokus på en hög kvalitet i kärnverksamheterna. Varje skattekrona ska användas på bästa sätt och där de gör mest nytta.  Arbetet med Mål och resultatstyrning tar form för att inte bara mäta ekonomi utan också verksamhetsresultat och effektivitet.

Vi har en fortsatt hög kundnöjdhet i omsorgen och resultaten i skolan är i toppskiktet i länet. Kommunens service/tjänster för tillgänglighet inom olika verksamhetsområden bl.a. inom förskola och äldreomsorg ligger bättre till än de flesta andra kommuner.

2018 års resultat landar på +4 miljoner. Årets balanskravsresultat var 16,8 miljoner.  Fullmäktige fattade enhälligt beslut om en första reservation för vår kostnadsdel i Sverigeförhandlingen. (10 mkr av 22 har således använts av budgeten – ingen avvikelse).

Oppositionsrådet frågar sig, i en insändare och gissningsvis även strax, var 33 miljoner i finansiella intäkter kommer från i årsredovisningen för 2018.

Vet man inte ska man naturligtvis fråga, det ingår i oppositionens uppdrag, men oppositionsrådet borde rimligen ha vetat att intäkterna för placeringar blivit större jämfört med budget under 2018.

Under andra halvåret 2018 har denna post prognostiserats, kommenterats och bifogats tillsammans med månadsuppföljningar samt berörts i underlaget för budget 2019.

Denna positiva avvikelse var alltså känd under året och var också med i kommunens bokslutsprognos under andra halvåret 2018. Denna avvikelse hanteras som en intäkt av engångskaraktär med hänsyn till den nya redovisningslagen.  

God redovisningssed har beaktas vid hantering av denna post (finansiella intäkter) vid årsredovisningen för 2018 som också har granskat av upphandlade revisorer.

Fru ordförande, Att göra politik på att fakta saknas, när fakta finns, är verkligen att sparka in en öppen dörr.

Soliditeten är ca 51%. Kommunen har till och med utgången av 2018 reserverat hela pensionsskulden, vilket få kommuner i landet lyckats med. Österåkers kommun har också reserverat medel i en resultatutjämningsreserv och beloppet är 179 Mkr vid bokslutet 2018.

Kommunfullmäktige har beslutat att arbeta efter sju övergripande inriktningsmål och fem finansiella mål. Dessa inriktnings- och finansiella mål utgör ett ramverk som vi sedan förre förra mandatperioden satt upp, och vilka också visat ett framgångsrikt koncept.

Kommunen arbetar även med en långsiktig ekonomisk planering med en prognosutblick över de kommande tio åren.

Kommunalskatten har för 2018 varit 17:35:- vilket var länets andra lägsta. Inför budget 2019 sänktes kommunalskatten med ytterligare 25 öre till 17:10:-, vilket placerar Österåker på första plats i hela landet.

Under mandatperioden har skattebetalarna i Österåker fått behålla 1 kr 30 öre mer av sina egna intjänade pengar. Sammantaget handlar det om för en familj med medelinkomst om drygt 10.000 kr mer per år kvar i plånboken.

Vi anser detta viktigt för individens frihet, för kommunens fortsatta attraktivitet, och för en stärkt konkurrenskraft gentemot andra kommuner.

Vårt fortsatta fokus kommer vara hög kvalitet och budgetdisciplin. Vi kommer fortsatt prioritera förskola, skola och omsorg och se till att verksamheterna alltid är i första rummet.

Fru ordförande, Jag vill framföra ett stort tack till alla kompetenta medarbetare som gör ett fantastiskt arbete!

Jag yrkar bifall till beslutsförslaget om att godkänna årsredovisningen 2018 för Österåkers kommun.

FLERA
ARTIKLAR