Förändringar i den politiska organisationen 2019-2022 i Österåker

Datum

Utöver budget för 2019 med plan för 2020 och 2021 har vi också lagt förslag om politisk organisation som ska gälla från 1 januari 2019. Efter våra interna analyser av det politiska arbetet under förra mandatperioden föreslår alliansen denna nya politiska organisation, där det sker några förändringar, men i det stora hela ligger den politiska organisationen som tidigare där den väl balanserar vårt politiska arbete och medborgarnas skattepengar.
För perioden har vi valt att än mer fokusera på förskola och skola genom att bilda en För- och Grundskolenämnd (FGN). Gymnasie, vuxenenutbildningsfrågor tillsammans med det kommunala aktivitetsansvaret blir en nämnd; Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (GVN). Syftet är att nämndens arbete fokuseras bland annat på att arbeta med gymnasieelevers tid i gymnasiet. Det blir alltmer vanligt att elever går ett fjärde år och ibland till och med ett femte år i gymnasiet vilket politiken behöver fokusera sitt arbete på och analysera varför. Det finns också ett kommunalt ansvar för elever som inte alls går i gymnasiet, av olika anledningar, efter grundskolan. Elever/ungdomar som inte går gymnasieutbildning får det svårare att också komma ut i arbete och egen försörjning varför resurser och fokus behöver läggas på dessa.
Vi avlastar kommunstyrelsen genom att skapa en Teknisk nämnd (TKN) som ska ges möjlighet att arbeta med det som namnet säger, tekniska frågor, så som reparationer, underhåll, reinvesteringar, samhällsbetalda resor mm.
Likt kommuner med samma organisation väljer vi att Produktionsstyrelsen läggs ner i den form vi haft och läggs istället som ett utskott under kommunstyrelsen (KS-PU) då Kommunstyrelsen har en uppsiktsplikt för bland annat ekonomiska frågor. För 11 år sedan bildades produktionsstyrelse och produktionsförvaltning (där all kommunal verksamhet hanteras) vilket var nödvändigt vid den tidpunkten. Det har varit gynnsamt för både verksamheternas resultat och den kommunala ekonomin i sin helhet. De allra flesta kommunala verksamheterna är konkurrensutsatta, d.v.s. de verkar på samma villkor som t.ex enskilda förskolor och friskolor, de har exakt samma ”peng” och all sådan verksamhet ska vara konkurrensneutral, d.v.s. på lika villkor.
I syfte att öka fokus på demokratiska frågor lägger vi till demokratifrågor till Valnämnden (som annars endast arbetar när det är valår, vilken enligt kommunallagen ska finnas). En Val- och Demokratinämnd (VDN) skapas. Syfte med Val- och Demokratinämnden är att demokratifrågor ska få ett än mer fokus för att öka den faktiska och upplevda demokratiska insynen, transparensen och informationen kring det demokratiska arbetet. Totalt handlar det om ytterligare ca 12 politiska poster med dessa föreslagna förändringar.
Vi tillsätter ej fler kommunalråd denna mandatperiod. Det kommer fortsättningsvis finnas tre kommunalråd; Kommunstyrelsens ordförande med 100% tjänstgöringsgrad, tillika kommunalråd, Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande med 80% tjänstgöringsgrad, tillika kommunalråd med särskilt ansvar för den Tekniska Nämnden (TKN) och ett oppositionsråd med 75% tjänstgöringsgrad.
I likhet med förändring av tjänstgöringsgrad för oppositionsrådet efter valet 2014 då oppositionsrådet tjänstgöringsgrad ökade från 80% till 100% till följd av två nya mandat, blir konsekvensen efter 2018 års val en förändring från 100% till 75% till följd av tre tappade mandat.
Mer utförlig beskrivning om nämnder och arvoden kan Du ta del av via Arvodesbestämmelserna vilka beslutades under förra mandatperioden av den parlamentariskt tillsatta gruppen (dvs den bestod av alla partier i Kommunfullmäktige). För de totala politiska kostnaderna resulterar detta i en ökning om ca 700-800 tusen kronor per år. Ökningen beror på fler politiska uppdrag med anledning av den nya nämndstrukturen och uppräkningar kopplade mot riksdagsarvodena.
Val av ledamöter och ersättare sker på kommunfullmäktigesammanträdet den 10 december 2018.

FLERA
ARTIKLAR