94 Mkr mer och sänkt skatt – Budget Österåker 2019

Den moderatledda alliansens budget för 2019 läggs på kommunstyrelsens bord idag.
Budgeten innehåller 94 miljoner mer i satsningar jämfört med 2018, varav drygt 60 miljoner går till skola och utbildning. Samtidigt sänker vi kommunalskatten, som vi brukar göra när det finns utrymme (och det gör det ofta i Österåker). Denna gång med 25 öre, vilket kanske placerar oss lägst i landet (beroende på hur andra kommuner justerar sin kommunalskatt). Detta ger ytterst invånarna i Österåker möjlighet att behålla mer av sina egna intjänade pengar.
Detta är nu det nionde budgetförslaget jag får vara med om att lägga fram. Alla dessa har varit med fokus på förskola och skola, där Österåker har bland de högst betalda lärarna i landet, elevernas resultat har ökat till att placera sig på en femte plats i länet (14:e i riket), där äldreomsorgen har ökat kvaliteten med en jämförelsevis mycket hög ”peng”, där Österåker är en av, om inte den bästa kommunen i landet, med ett guldläge i ekonomin; pensionsåtagandet är i balans, avsättningar till resultatutjämningsreserven för sämre tider har genomförts, soliditet om 63% och infrastruktursatsningar med kommunala skattemedel med mycket mer.
Totalt har nu den moderatledda alliansen sänkt kommunalskatten med 2 kr och 15 öre sedan 2011 (sedan 2004 med 3 kr och 15 öre).
Hur vi har lyckats med detta?
Givetvis finns det många faktorer som spelar in i dessa framgångar. En av dessa är de förtroendevaldas förståelse för det uppdrag vi har att hantera andras pengar, d.v.s. att nyttja skatteintäkterna effektivt. En djupt grundmurad ideologi om vems pengarna i grund och botten är, d.v.s. vem har skapat värdet av pengarna. Politisk drivkraft att ständigt förbättra, med en skicklig och professionell tjänstemannaorganisation.
Höga lärarlöner, politisk vilja och låg kommunalskatt ger dynamiska effekter. Det ser vi inte minst i den höga kundnöjdheten inom äldreomsorgen och de höga skolresultaten.

Förändringar i den politiska organisationen 2019-2022 i Österåker

Utöver budget för 2019 med plan för 2020 och 2021 har vi också lagt förslag om politisk organisation som ska gälla från 1 januari 2019. Efter våra interna analyser av det politiska arbetet under förra mandatperioden föreslår alliansen denna nya politiska organisation, där det sker några förändringar, men i det stora hela ligger den politiska organisationen som tidigare där den väl balanserar vårt politiska arbete och medborgarnas skattepengar.
För perioden har vi valt att än mer fokusera på förskola och skola genom att bilda en För- och Grundskolenämnd (FGN). Gymnasie, vuxenenutbildningsfrågor tillsammans med det kommunala aktivitetsansvaret blir en nämnd; Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (GVN). Syftet är att nämndens arbete fokuseras bland annat på att arbeta med gymnasieelevers tid i gymnasiet. Det blir alltmer vanligt att elever går ett fjärde år och ibland till och med ett femte år i gymnasiet vilket politiken behöver fokusera sitt arbete på och analysera varför. Det finns också ett kommunalt ansvar för elever som inte alls går i gymnasiet, av olika anledningar, efter grundskolan. Elever/ungdomar som inte går gymnasieutbildning får det svårare att också komma ut i arbete och egen försörjning varför resurser och fokus behöver läggas på dessa.
Vi avlastar kommunstyrelsen genom att skapa en Teknisk nämnd (TKN) som ska ges möjlighet att arbeta med det som namnet säger, tekniska frågor, så som reparationer, underhåll, reinvesteringar, samhällsbetalda resor mm.
Likt kommuner med samma organisation väljer vi att Produktionsstyrelsen läggs ner i den form vi haft och läggs istället som ett utskott under kommunstyrelsen (KS-PU) då Kommunstyrelsen har en uppsiktsplikt för bland annat ekonomiska frågor. För 11 år sedan bildades produktionsstyrelse och produktionsförvaltning (där all kommunal verksamhet hanteras) vilket var nödvändigt vid den tidpunkten. Det har varit gynnsamt för både verksamheternas resultat och den kommunala ekonomin i sin helhet. De allra flesta kommunala verksamheterna är konkurrensutsatta, d.v.s. de verkar på samma villkor som t.ex enskilda förskolor och friskolor, de har exakt samma ”peng” och all sådan verksamhet ska vara konkurrensneutral, d.v.s. på lika villkor.
I syfte att öka fokus på demokratiska frågor lägger vi till demokratifrågor till Valnämnden (som annars endast arbetar när det är valår, vilken enligt kommunallagen ska finnas). En Val- och Demokratinämnd (VDN) skapas. Syfte med Val- och Demokratinämnden är att demokratifrågor ska få ett än mer fokus för att öka den faktiska och upplevda demokratiska insynen, transparensen och informationen kring det demokratiska arbetet. Totalt handlar det om ytterligare ca 12 politiska poster med dessa föreslagna förändringar.
Vi tillsätter ej fler kommunalråd denna mandatperiod. Det kommer fortsättningsvis finnas tre kommunalråd; Kommunstyrelsens ordförande med 100% tjänstgöringsgrad, tillika kommunalråd, Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande med 80% tjänstgöringsgrad, tillika kommunalråd med särskilt ansvar för den Tekniska Nämnden (TKN) och ett oppositionsråd med 75% tjänstgöringsgrad.
I likhet med förändring av tjänstgöringsgrad för oppositionsrådet efter valet 2014 då oppositionsrådet tjänstgöringsgrad ökade från 80% till 100% till följd av två nya mandat, blir konsekvensen efter 2018 års val en förändring från 100% till 75% till följd av tre tappade mandat.
Mer utförlig beskrivning om nämnder och arvoden kan Du ta del av via Arvodesbestämmelserna vilka beslutades under förra mandatperioden av den parlamentariskt tillsatta gruppen (dvs den bestod av alla partier i Kommunfullmäktige). För de totala politiska kostnaderna resulterar detta i en ökning om ca 700-800 tusen kronor per år. Ökningen beror på fler politiska uppdrag med anledning av den nya nämndstrukturen och uppräkningar kopplade mot riksdagsarvodena.
Val av ledamöter och ersättare sker på kommunfullmäktigesammanträdet den 10 december 2018.

Inbjuden att tala med Moderatkvinnor i Riksdagen

Mycket hedrad att få bli inbjuden att den 15 november i Riksdagen få berätta för MQ, Moderat Kvinnor, (och andra?) om vad som drev mig att bli politiskt aktiv, från icke ”politiskt skolad” med ett liv ”före detta” och hur den resan började och vad vi i österåkersmoderaterna tillsammans med alliansen (självklart inte möjligt utan professionella tjänstemän) åstadkommit fram till nu. Hur elevernas skolresultat ökat, kvalitén i äldreomsorgen höjts, hur vi lyckats se till att barn och unga har tillgång till fler idrottshallar, fotbollsplaner mm samtidigt som vi sänkt kommunalskatten med 1kr och 90 öre sedan jag fick förtroendet att väljas till kommunstyrelsens ordförande 2011.
Från näst högst kommunalskatt i länet 2003 till nu näst lägst, till att placera oss som Sveriges näst mest effektiva kommun att hantera skattebetalarnas pengar.
Vi har motbevisat socialisternas okunskap (ideologi): Det går nämligen att öka välfärdens kvalitet OCH sänka skatten. Det handlar om respekt och en djupt grundad förståelse om vems skattepengarna är från början och självklart örnkoll på kommunens ekonomi. Och; Hur vi ser Österåkers möjligheter i framtiden.
Välkomna!

Stäng meny