Moderaterna om: Utrikes-,säkerhets-och försvarspolitik

Datum

En historisk försvarssatsning
Sveriges försvar ska säkra vårt land, vår territoriella integritet och vår demokrati, och därmed vårt sätt att leva. Det säkerhetspolitiska läget ökar kravet på att Sverige tar tag i att stärka sin krishanterings- och försvarsförmåga. Försvarsmakten behöver ökade ekonomiska resurser och långsiktiga planeringsförutsättningar för ett starkare försvar. Totalförsvaret behöver byggas upp, inklusive ett effektivt civilt försvar som säkerställer att Sverige fungerar även i händelse av kris och krig.
Moderaternas politik kommer innebära ett historiskt trendbrott där Försvarsmaktens anslag som andel av BNP ökar kraftigt för första gången sedan 1960-talet. Våra förband ska vara fullt utrustade, bemannade, övade och användbara.
Många hot är gränsöverskridande och det finns mycket att vinna på mer samarbete med likasinnade. Sverige har steg för steg lämnat neutralitetspolitiken till förmån för dagens solidaritetspolitik. Ett fullt medlemskap i Nato är det naturliga nästa steget i Sveriges valda säkerhetspolitiska linje.
MODERATERNAS FÖRSLAG:
Ⓜ️ Sverige bör gå med i Nato. Nato är det enda försvarssamarbete som på allvar stärker Sveriges säkerhet och säkerheten i Östersjöregionen som helhet.
Ⓜ️ Öka försvarsanslagen så att de på tio års sikt uppgår till 2 procent av BNP.
Inrätta ett riktigt nationellt säkerhetsråd i Statsrådsberedningen.
Ⓜ️ Stärk armén, marinen och flygvapnet. Bland annat med en tredje mekaniserad armébrigad, fler ubåtar och fler operativa stridsflygplan genom ökad krigsduglighet i Jas Gripen-systemet.
Ⓜ️ Gör hemvärnet till en egen försvarsgren, med fler personer, bättre utrustning och högre kvalifikationer.
Aktiv europapolitik för Sveriges intressen
Svensk säkerhet, handel och våra liberala demokratiska värderingar är nära kopplat till vårt medlemskap i EU. I och med Eurokrisen, Brexit, populistpartiers framgångar, ökad migration och externa påverkansoperationer är EU-samarbetet satt under press. Makten inom EU ska fortsatt utgå från medlemsstaterna. Men Sverige behöver ett EU som klarar av att hantera gemensamma europeiska problem. Därför ska Sverige vara en aktiv, pådrivande och konstruktiv kraft i EU. EU-samarbetets legitimitet bygger på att EU är relevant och bidrar med lösningar på viktiga frågor för medlemsstaterna och dess medborgare.
MODERATERNAS FÖRSLAG:
Ⓜ️ Sverige ska driva en aktiv EU-politik och vara mer närvarande i det europeiska samarbetet och i säkerhetsarbetet i Östersjöregionen.
Ⓜ️ Sverige ska vara en aktiv deltagare i europeiskt försvarssamarbete. EU behöver en starkare utrikespolitik.
Ⓜ️ EU:s inre marknad ska vidareutvecklas och fördjupas, särskilt för tjänster och den digitala ekonomin.
Ⓜ️ Sverige ska vara pådrivande i att utveckla EU:s miljö- och klimatarbete.
Ⓜ️ Arbetet mot terrorism samt gränsöverskridande och organiserad brottslighet ska förbättras.
Ⓜ️ EU ska fullt ut kontrollera sina yttre gränser. Frontex måste fungera.
Tydliga utrikespolitiska prioriteringar
Sverige är ett litet land. För att kunna göra skillnad och vara trovärdiga måste vi välja våra utrikespolitiska arenor och prioriteringar med stor omsorg. Vår utrikespolitik ska främja svenska intressen, svensk säkerhet och handel, men också bidra till fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Det uppnås genom diplomati i form av förhandlingar, koalitionsbyggande, konfliktlösning, konfliktförebyggande och främjandeinsatser. I en tid av ökad globalisering ska vi värna den regelbaserade världsordningen, den globala frihandeln, samt ordning och reda i världens migrationsflöden och att en rättssäker asylpolitik upprätthålls. Dagens biståndspolitik tillkom i en tid då världen såg dramatiskt annorlunda ut mot i dag, och måste därför moderniseras med tydligt resultatfokus.
MODERATERNAS FÖRSLAG:
Ⓜ️ Prioritera upp Östersjöregionen, inklusive Tyskland och det nordisk-baltiska samarbetet, genom ökad och breddad diplomatisk närvaro.
Ⓜ️ Utveckla en långsiktig strategi för fred och demokrati i vårt närområde, som också inkluderar en utökad diplomatisk närvaro i länderna i det Östliga partnerskapet, på Balkan, i Turkiet, Mellanöstern samt Nordafrika.
Ⓜ️ Värna den transatlantiska länken med ett fördjupat och breddat politiskt kontaktnät med USA.
Ⓜ️ Driv på, både bilateralt och inom EU, för att få till ett fungerande återvändande av de människor som sökt sig till Sverige men inte får stanna här.
Ⓜ️ Säkerställ ett effektivt och resultatinriktat bistånd.
Bättre civil krisberedskap
Erfarenheterna från tsunamikatastrofen, Västmanlandsbränderna, Transportstyrelsen och skogsbränderna sommaren 2018 visar på tydliga behov av att stärka Sveriges civila beredskap och öka krishanteringsförmågan. Ett flertal statliga utredningar har angett vad som behöver göras. Nu måste vi ta tag i bristerna. Det handlar inte bara om att tillföra nödvändiga resurser. Det handlar också om att klargöra vilka uppgifter och vilket ansvar olika aktörer har. Rätt resurser ska finnas på rätt plats. Lagar och regler ska utformas så att krissituationer kan hanteras utan dröjsmål. Civilsamhällets kraft och frivilliga insatser ska tas tillvara på bästa sätt. Vi måste förebygga kriser – och vara väl förberedda när krisen ändå slår till.
MODERATERNAS FÖRSLAG:
Ⓜ️ Snabbare och tydligare statlig krisledning.
Ⓜ️ Tydliggör Försvarsmaktens roll i samband med civila kriser.
Ⓜ️ Förbättra villkoren för deltidsbrandmän.
Ⓜ️ Förbättra förutsättningarna för produktion av svenska livsmedel för att öka försörjningstryggheten.
Ⓜ️ Öka den nationella förmågan att bekämpa bränder från luften.

FLERA
ARTIKLAR