Den kommunala hemtjänstverksamheten

Datum

I Österåkers kommun utförs hemtjänstverksamhet av den kommunala Produktionsförvaltningen i egen regi samt sex olika privata utförare. Andelen hemtjänstverksamhet utförd i egen regi har minskat under de senaste åtta åren från 79 % ned till 35 %. Verksamheten i egen regi har redovisat underskott sedan 2010 och under 2015 har underskottet ökat kraftigt. Helårsprognosen för 2016 visar ett underskott på ca 7 miljoner kronor. P
Kommunstyrelsen, som har ekonomisk uppsiktsplikt, har de senaste åren beslutat om åtgärdsplaner m.m. för att Produktionsstyrelsen ska nå en ekonomi i balans. Givet det ekonomiska läget gör Produktionsstyrelsen bedömningen att en ekonomi i balans är omöjlig att nå om inte konkurrensneutraliteten ska sättas ur spel. Pengnivån för hemtjänstverksamhet är de facto hög, högre än jämförbara kommuner. Likvärdighetsprincipen och konkurrensneutralitet måste råda.
Kommunstyrelsen fattade, som en konsekvens av ovanstående, beslut på Kommunstyrelsens sammanträde 13 juni att rekommendera och godkänna att Produktionsstyrelsen lägger ner hemtjänstverksamhet för att nå en ekonomi i balans. (Vilket, givet de senaste årens negativa siffror är huvudfokus). Märk väl – det är en rekommendation och ett godkännande. Det är slutgiltigt upp till Produktionsstyrelsen och dess förvaltning att i detalj genomföra nödvändiga åtgärder.
 
 

FLERA
ARTIKLAR