Fortsatta satsningar på digital infrastruktur i glesbebyggda områden!

Datum

Snögubbe dekorerar gran

Tiden går fort och vi är redan framme vid 17 december och årets sista kommunfullmäktige avhålls i kväll.

Fastställande av taxor och avgifter för 2013 lär bli kvällens huvudnummer, men vi kommer förhoppningsvis även hinna med att bland annat anta organisationsförslaget för Trygg i Österåker samt visioner och mål för de kommande åren. En styrgrupp bestående av förvaltningschefer, Polisen, Armada och representanter från politiken föreslås också bildas med övergripande ansvar för det fortsatta viktiga arbetet med trygghetsfrågor.

Ambitionen att vi ska vara den attraktivaste skärgårdskommunen ligger fast. Vår satsning på bredbandsutbyggnad även i de mer glest befolkade delarna av vår kommun (som är en del i att nå den ambitionen) fortsätter i och med att vi i kväll har ett förslag till beslut om utbyggnad också till Lagnö. Vi bedömer att det är viktigt att kunna ha tillgång till en bra digital infrastruktur även utanför tätorten. Det är bra för de boende och för det lokala företagandet.

Det blir bifall på en motion från (s) om att, efter samråd med berörda intresse-organisationer,  inrätta en hundrastgård på lämplig plats där hundar kan tillåtas att släppas fria.

Genom klok politik och god ekonomisk hushållning har vi möjlighet att gå mot strömmen med vår skattesänkning för 2013 på 25 öre när närapå varannan kommun höjer. Norrtälje sänker också, men med 20 öre. I Sveriges Radio intervjuas jag med anledning av detta. Läs mer här.

Radio Österåker Logo
Lyssna på kvällens kommunfullmäktige live på 103,7!

FLERA
ARTIKLAR