Bättre spår till Nordost

Datum

Bättre spår till Nordost

Den spårburna kollektivtrafiken till nordöstra Stockholmregionen byggdes ut för över hundra år sedan. Sedan dess har befolkningen i området ökat kraftigt. Enligt en nyligen antagen vision för nordöstra Stockholmsregionen ska 50 000 nya arbetsplatser skapas. För att göra detta möjligt behöver kollektivtrafiken byggas ut. Trafiklandstingsrådet och representanter för de sex nordostkommunerna – Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker – föreslår därför att en idéstudie görs för att utreda alternativ för kapacitetsstark spårbunden kollektivtrafik till Nordöstra Stockholm.

För att klara bostadsförsörjningen och skapa ett hållbart resande krävs fler projekt som knyter ihop länet. I mars beslutade vi om en förstudie av T-bana till Nacka. Nu fortsätter vi med en idéstudie om bättre spårbunden kollektivtrafik till nordöstra Stockholmsregionen, säger Christer G Wennerholm, trafiklandstingsråd (M).
Ska vi nå vårt mål att skapa 50 000 nya arbetsplatser till Nordostregionen så måste kollektivtrafiken förbättras. Vi välkomnar därför en bred analys av tänkbara alternativ till dagens kollektivtrafik, säger Michaela Fletcher, kommunstyrelsens ordförande (M) Österåker.
Vi måste kunna öka antalet arbetsplatser och invånare utan att öka antalet bilar. Därför är det viktigt att satsa på bättre spårbunden kollektivtrafik. De nordöstra kommunerna måste kopplas samman med övrig spårtrafik i länet, säger Leif Gripestam, kommunstyrelsens ordförande (M) Täby.
Vi välkomnar fler att bosätta sig i nordöstra Stockholm, men då krävs utbyggd kollektivtrafik på spår. De nya bostäder som byggs måste ha bra kollektivtrafik och förbindelser med övriga Stockholmsregionen, säger Kjell Jansson, kommunstyrelsens ordförande (M) Norrtälje.
Invånarna i nordöstra länet behöver fler och bättre kollektivtrafikalternativ, så att fler väljer att inte ta bilen in till stan via den hårt trafikerade E18. Det skulle bidra till minskat buller och renare luft i framför allt Täby och Danderyd, säger Olle Reichenberg, kommunstyrelsens ordförande (M) Danderyd.
På lite sikt måste nya tunga investeringar göras, inte minst genom spårbunden trafik som förbinder Nordostsektorn med E4-stråket i höjd med Solna och Kista. Av trängselskäl måste vi ändra den nuvarande ordningen med att alla måste in till Centralen och vända, säger Örjan Lid, kommunstyrelsens ordförande (M) Vallentuna.
Stockholms läns befolkning ökar långt snabbare jämfört med vad prognoserna visar och alla kommuner måste ta sitt ansvar för utvecklingen. Därför är idéstudien om bättre kollektivtrafik i nordost, och därmed bättre möjligheter till bostadsbyggande, en fråga för hela länet, säger Per Mosseby, kommunstyrelsens ordförande (M) Vaxholm.
Det är bra att landstinget och berörda kommuner samverkar på ett tidigt stadium i planeringen. Utbyggnaden av spårtrafik måste gå hand i hand med utbyggnaden av arbetsplatser och nya bostäder, säger Christer G Wennerholm.
Fakta:
Idéstudien ska vara ett underlag till nästa statliga planeringsomgång för infrastruktur inför perioden 2015-2027. Studien ska se över olika spårbundna alternativ, till exempel ytterligare förbättringar av Roslagsbanan, en förlängning av tunnelbanan, en tvärbana från Solna till Danderyd, en ny järnvägslinje och nya busslinjer. De olika alternativa lösningarna ska bedömas utifrån teknisk genomförbarhet, kostnader, samhällsekonomisk effektivitet och vilka effekter det får för resenärerna.

Utredningen genomförs av Landstinget i samarbete med kommunerna i Stockholm Nordost. Idéstudien beräknas kosta sex miljoner kronor och förutsätter en förskottering från Nordostkommunerna med fem miljoner kronor.

För mer information, kontakta:

Sebastian Tham 070-737 41 90
Pressekreterare hos Christer G Wennerholm

Michaela Fletcher 08-540 810 69

Leif Gripestam 076-643 96 99

Kjell Jansson 073-558 22 00

Olle Reichenberg 070-8899670

Örjan Lid 070-537 64 78

Per Mosseby 070-483 62 70

Maa SvD artikel idag

FLERA
ARTIKLAR