Kapaciteten på väg 276 ökar

Kapaciteten ökar på 276
I tre etapper är förslaget att öka kapaciteten under rusningstrafik på väg 276 fram till Söralidskorset. Under 2012 är avsikten att påbörja den första etappen.
De efterföljande stegen sker i dialog med Trafikverket som också äger vägen. Frågan om finansiering sker löpande och Trafikverket har sina 5 åriga arbetsplaner, likt vi som kommun har våra detaljplaner.

Här följer en kortfattad beskrivning om vilka åtgärder som föreslås.

  • Fyra genomgående körfält ordnas mellan Svinningevägen och Margretelundsvägen.
  • Mindre ombyggnad vid Rallarvägen
  • Kanalbron – Över Kanalbron målas fyra körfält.
  • Mindre ombyggnad före tunneln
  • Ommålning i cirkulationsplatsen vid Margretelundsvägen.
  • Ombyggnad av korsningen med Söralidsvägen

På uppdrag av dig söker Alliansen i Österåker ständigt förbättra för invånare, besökare och företagarare och en av de viktigaste frågorna är just trafikfrågan genom centrala Åkersberga. Förutom de kapacitetshöjande åtgärderna pågår arbete med att försköna entrén och genomfarten till Åkersberga där olika satsningar som planteringar, alléer och stadsplanering är en del. Samtidigt i detta arbete ingår även trygghetsfaktorn och inte minst miljöfrågorna. Trafikverket arbetar med en regional cykelplan och prioriteringen  ligger på stråken som uppmuntrar arbetspendling till grannkommunerna. Nästa fas i det arbetet handlar om rekreationstråken/cykelturism.

Österåker är en växande kommun, och vi vill växa. Med en växande befolkning, ökad bebyggelse och tillväxt säkrar vi vå välfärd. Fler invånare, fler företag som ger möjlighet till fler arbetstillfällen. Kommunens Näringslivsenhet arbetar för ett gott företagsklimat och fler besökare genom den satsningen på Visit Rolsagen där Österåker är en del av destinationen Roslagen.

Det är nödvändigt och avgörande att vi tillsammans med invånare och företagare, och naturligtvis Trafikverket, ser långsiktiga lösningar för Österåker och trafikflödet genom centrala Åkersberga.

Var med och påverka, våra förvaltningar och vi politiska partier vill ha dina synpunkter, tankar och idéer.

Lämna ett svar

Stäng meny