Möte med Civil- och bostadsministern

Datum

Alldeles nyss fick vi, samtliga moderata kommunalråd i Stockholms Län, förmånen att träffa Stefan Attefall (kd), Civil- och bostadsminister. Anledningen till att ministern bevistar vårt möte är den för ca en månads sedan aktuella artikeln om att Attefall klagar på kommunerna som inte bygger tillräckligt. Det känner ingen av oss igen, alla vill bygga.
Av naturliga skäl reagerade samtliga kommunalråd på detta påstående och det resulterade i en gemensam insändare på brännpunkt, som aldrig publicerades, och denna inbjudan till ministern.

Vi har idag fått ta del av Attefalls bild och vi, genom Erik Langby (M) fått delge våra synpunkter och de svårigheter vi i kommunerna upplever. De är bland annat ett starkt önskemål för att kunna genomföra våra nya bostadsprojekt och planera ett större statligt ansvarstagande för investeringar av infrastrukturen. Det behövs kortare hantering av överklaganden. Så som det ser ut idag så vittnar många kommuner om ett ärende kan ligga på regeringens bord i ett och ett halvt år, (1,5 år)! Det är inte rimligt och också klart hämmande för oss i kommunerna.
Det krävs samverkan mellan PBL, Plan och bygglagen och MB, Miljöbalken. Dessa frågor finns idag inom två olika departement.
För många av kommunerna i Stockholms län är strandskyddet hämmande. Flera kommuner har kuststräckor och sjönära områden. Ofta handlar det inte om nyexploateringar men man behöver också utnyttja potentialen även nära vatten. Samtidigt måste bygg-och exploateringskostnader mötas med attraktiva lägen. En ökad bebyggelse innebär inte minskad tillgänglighet till strandnära områden utan tillgängligheten ÖKAR genom exploatering.

Här meddelade Attefall att strandskyddet ska ses över. Med 25 Mkr. i ökat anslag ska man se hur den nya lagen verkligen landade. Tanken var att den skulle vara till för kommuner både i landsbygd och storstadsregion att kunna vara flexibla, problemet är bara att INGEN kommunföreträdare vittnar om just det som var syftet med den nya strandskyddslagen, snarare motsatsen.

Till sist avslutades bostadsministerns besök hos den moderata kommunalrådsgruppen med att Attefall tackades med orden att det var modigt av honom att besöka denna församling.

Uppdatering:
Då har jag uttryckt mig olkart. Vi (kommunen) ska naturligtvis inte ta någon privat mark i anspråk. Absolut inte. Strandskyddet är för starkt. De som idag har sjötomter har näst intill ingen möjlighet att anlägga en brygga, eller bygga en bastu eller ens bygga ett hus om det är närmare än 100 meter till vattnet. Det handlar inte om dessa privata fastigheter som ska tillgängliggöras för allmänheten utan om en kommun vill exploatera och bygga sjönära boende är standskyddet ibland 300 meter. Det är vad jag och andra opponerar oss emot.
20111202-114633.jpg

20111202-114739.jpg

FLERA
ARTIKLAR