Budgetanförande 28 november – Österåker

Datum

Inledningsanförande budget 2012 – Michaela Fletcher Sjöman

Fru ordförande, ledamöter och åhörare, Jag yrkar bifall till majoritetens budgetförslag för 2012 och plan för 2013 och 2014. För 10:e året i rad föreslår Alliansen i Österåker en budget tillsammans.

En budget i balans där kommuninvånarnas skatteintäkter används ansvarsfullt, effektivt, långsiktigt och balanserat.
Budgeten för nästa år innebär viktiga delar och satsningar för att göra Österåker mer konkurrenskraftigt och mäta sig med omgivningen, svara på intressen och behov samt viktiga infrastruktursatsningar både centralt och i vår vackra skärgård.

I budgetförslaget för 2012 och plan för 2013 och 2014 återfinns en budget i balans, utan beräknade underskott. Av omslutningen på nästan 2 miljarder kronor går hälften till Utbildning och Kultur.

Österåker är en ung kommun med medelålder på 39 år, vi har en större andel unga än med oss jämförbara kommuner. Inom några år kommer den äldre delen av befolkningen att öka, liksom i övriga landet, vilket ställer andra krav på oss. Allt detta tar vi hänsyn till.

– Vi möter befolkningstillväxtutmaningarna med att bygga attraktiva boendeformer i en attraktiv skärgårdsmiljö.

– Vi gör Österåker mer konkurrenskraftigt för att upprätthålla kommunen som en attraktiv skärgårdskommun att bo, leva och verka i.

– Vi tar ansvar för verksamheten genom de tagna målen i Kommunfullmäktige.

– Vi tar ansvar för ekonomin genom att lägga en budget i balans.

Tar ansvar för ekonomin
Kommunens ekonomi måste enligt kommunallagen balansera. Det innebär att intäkterna måste överstiga kostnaderna. Överstiger kostnaderna ändå intäkterna så att ett underskott uppstår, måste kommunen i budgetarbetet för nästkommande år se till att underskottet täcks in. Österåkers kommun har inget prognostiserat underskott. Det är viktigt att tänka långsiktigt, att behålla den stabila ekonomi som vi har och inte hamna i en situation där vi tar ett år i taget. Det är inte ansvarsfullt. Alliansens budgetförslag är ansvarsfullt, effektivt, långsiktigt och balanserat. Detta är vad vi har att förhålla oss till. inte bara majoriteten utan alla som gör anspråk på att påverka budgeten:


• Turbulensen i världsekonomin dämpar återhämtningen av svensk ekonomi
• BNP-prognos för 2012 har reviderats ned till cirka 1,3 procent
• Det ger en svagare sysselsättningsökning och arbetslösheten i Österåker beräknas ligga 3,3 procent fram till slutet av 2012
• Risken för en betydligt sämre utveckling bedöms som hög
• Konjunkturen i Stockholms län är fortsatt stark, men tillväxten avtar
• Osäkerheten om den framtida utvecklingen innebär att kommunernas ekonomiska planering är extra sårbar.

Som sagt, detta är vad vi har att förhålla oss till. Att lägga en budget som ser till omvärlden och andra parametrar, det är en budget i balans.
Skatteuttaget ska vara ansvarsfullt och långsiktigt hållbart.
För kommuner är medlet skatteintäkter och målet är våra kärnverksamheter men det går inte att dra någon skiljelinje mellan företag och kommuners områden. Vi lever på en marknad där vi konkurrerar och alla prognoser, beräkningar, förväntade utfall ska finnas med när vi lägger en ansvarsfull budget.
Prognoser är framtidsutsikter, det är den förväntade förväntade utveckling. SKL, Sveriges kommuner och landsting gör kommunernas prognoser.

Alliansen i Österåker tar ansvar för eventualiteter och omvärldsfaktorer.
Alliansen i Österåker tar hänsyn till den finansiella oron i världen och lägger en hållbar, ansvarsfull och långsiktig budget för 2012 och plan för 2013 och 2014.


Utifrån följande direktiv har alliansen i Österåker lagt budget för 2012.
– Oförändrad skatt (18,90 kr)
– Nettokostnadsandelen ska högst motsvara 98% av skatt och bidrag som utgiftstak.
– Finansieringen ökar 2012 med 67 mkr jämfört med budget 2011,
– Ökade skatteintäkter för 2012 är 3,3 % (prognos)
– Kostnadsutveckling per invånare ska inte överstiga 3,5% i snitt under mandatperioden
– Investeringsvolymen som överstiger årets avskrivningar, ska finansieras med årets resultat.
– Årets resultat som överstiger 2% av eget kapital ska reserveras för skuldpension i balansräkningen under posten eget kapital.

Österåkers kommun står med alliansens budgetförslag väl rustat för framtiden inte bara beräknat på skatteintäkterna men också med i beräkningarna är oron på den globala finansiella marknaden. Därför ligger den kommunala skattesatsen kvar på 18,90 vilket innebär att vi ligger bland de lägsta i länet.

Kostnadsutvecklingen i Österåker är beslutad till ett snitt under mandatperioden om 3,5% / invånare. Det är det avsevärt viktigaste finansiella nyckeltalet vi har att förhålla oss till utifrån beräknade prognoser utöver de prognoser vi har för skatteintäkterna och kommuninvånarnas pengar.
Tack vare tidigare ledning som varit ansvarstagande och med god ledning har Österåker mycket goda förutsättningar och ligger i jämförelse till andra kommuner i landet bland de ekonomiskt bäst skötta kommunerna. Genom god ekonomisk hushållning, stabil utveckling utan att gasa i goda tider har alliansens under tidigare mandatperioder lyckats med just detta; Ansvarsfullt, långsiktigt och ekonomiskt hållbar ekonomi

Fullmäktige har för första gången tagit inriktningsmål för mandatperioden och de målen är:
* Länets bästa skola
* Hög och god kvalitet inom omsorgen
* Bäst på service
* Ekonomi i balans
Effektiv och ansvarsfull ekonomisk hushållning har jag nämnt flera gånger tidigare men det tål att upprepas –

Österåker fokuserar inte bara på de fyra inriktningsmål som antagits i kommunfullmäktige. Våra förvaltningar arbetar för koncernen Österåker och vi har lagt som mål att bli en god arbetsgivare för att matcha våra skattebetalares krav och önskemål på service och myndighetsutövning.
Vi startar ett trainee-program till att börja med inom förvaltningarna i Alceahuset. Genom Äldreliv Nordost, där Österåker är projektägare utbildas och kompetensutvecklas personal inom äldreomsorgen. En god arbetsgivare kan innefatta mycket och arbete pågår att se hur vi når det målet – det kan vara förmåner, lön eller kompetensutveckling. Chansen eller risken är naturligtvis att vi blir en så kallad ”plantskola” – so be it! Då kanske man lämnar Österåkers kommun och talar gott om kommunen som arbetsgivare. Österåkers kommun erbjuder redan nu inom koncernen deltidsanställda att kunna arbeta heltid om man så önskar.

Miljöfrågorna står högt på dagordningen genom att kommunen nu också antagit en klimat- och energistrategi för kommunens egna verksamheter vill vi bli en föregångare i klimatarbetet. Hela Svinninge-området kopplas upp till kommunalt v/a vilket bidrar till minskade utsläpp i Östersjön, en vattenledning längsmed kusten till Roslags-Kulla och Ljusterö som innebär stora investeringar för miljön. Den nya avfallsplanen innebär att vi som invånare kan bidra med att sortera vårt avfall, dels genom att mat-insamling möjliggörs från 2012 och den nya återvinningscentralen som invigs i juni 2012 gör att vi mycket mer tillgängligt kan lämna våra grovsopor.

Nu påbörjar vi också under mandatperioden det arbete som innebär att förorenaren betalar, dvs vill man bidra till miljöarbetat betalar man mindre i avfallstaxa och vill man inte så blir taxan högre. Det ansvaret lägger vi hos varje enskild invånare att själva bidra till miljöarbetet.

Vi investerar i möjligheten att få bredband i de glesare delarna av kommunen, det kan i det bästa fall innebära att många kan arbeta hemifrån och därmed inte ta bilen till och från jobbet i lika stor utsträckning.

Långhundraleden planeras att öppnas upp. Ett uppdrag ligger för att se hur omfattande arbete som krävs.
Karsvreta träsk – ses över om vi kan/bör specificera till ett naturområde.

Bostadsbyggande / samhällsplanering
Hittills i år har de i kommunen tillkommit 201 (varav 88 av dem är hyresrätter) antal nya bostäder och planen för 2012 är 240 nya bostäder. När nya bostadsområden planeras är miljö och klimat en av faktorerna som styr var och hur dessa nya bostäder byggs.

Infrastruktur så som vägar, kommunikationer och kommunal service planeras in samtidigt.
Trafiksituationen är besvärande då den statliga vägen 276 går rakt igenom samhället vilket i kombination med att även lokaltrafiken ofta kommer upp på denna genomfartsväg gör att det proppar igen i rusningstrafik. Det pågår intensivt arbete och samtal med Trafikverket om att de skall ta sitt ansvar för att förbättra situationen.

Under kommande år kommer korsningen ned till Säby att byggas om till en rondell och där har kommunen valt att vara med och delfinansiera med 5 miljoner kr trots att det är en statlig väg. Detta gör vi för att det ska ske i snabbare takt än vad Trafikverket har i sina planer.
Vad gäller Söralidskorset så kommer även det att byggas om. Allt för att försöka minimera problem med den ökande trafiken.

Stockholms län växer och inflyttningen är stor. En kommun som inte utvecklas och växer går miste om den utveckling som hela länet står för och missar därmed nya kommuninvånare och skatteintäkter. Här måste vi vara i framkant.

Österåker är en del av Stockolms län och en del av Nordost kommunernas samarbete. Tillsammans tittar vi på hur REGIONEN kan attrahera nya invånare, företag och besökare och utveckla våra verksamheter.
Samarbeten för effektivisering, kompetensutveckling och kvalitetshöjningar är en av många frågor som arbetas med och nu senast med det av fullmäktige beslutade gemensamma överförmyndarverksamheten. Även om Österåkers kommuninvånare generellt får en bättre ekonomi bl.a. beroende på regeringens omläggning av skatterna med prioritering på arbete och vår egen skattesats som påverkar den enskilde mest  behöver vi också utvecklas och växa med omtanke och hänsyn till olika faktorer.

Kanalstaden – och den efterlängtade starten av detta unika boende kommer senare ikväll upp för beslut och det är glädjande att Österåker kan ge möjlighet för olika typer av boende i kommunen.

Alliansen i Österåker ekonomiska satsningar är många för 2012.
När många kommuner i landet gör besparingar satsar Österåker mest och med en ekonomi i balans i fokus. Indexuppräkningen är 2,6% samt en extra satsning på 1% är vi ledande i landet och vi menar att detta är att med ansvar använda skattebetalarnas pengar och ge valuta.

Som ni ser på bilden kan man notera att:
74% av landets kommuner gör besparingar
54% gör generella besparingar om 2%
63% av landets kommuner gör riktade besparingar.

Satsning på Utbildning och kultur och fritid
Alliansens satsar på alla elever i skolan. ”Pengen” ökar och har stadigt ökat de senaste åren. Pengen är det som följer med varje elev till vilken skola man nu väljer. Valfriheten är stor i Österåker och vi strävar ständigt för att våra kommuninvånare ska ha möjlighet att välja i stort och smått där mångfalden är viktig för just valfriheten.
Valfrihet och mångfald; inte bara som kund eller brukare utan också som arbetstagare i Österåkers kommun som geografiskt område.

Vi tror nämligen att människor kan och vill välja själva hur deras liv ska se ut utan att vi politiker styr.
Alliansen i Österåker Satsar på alla barn i skolan och även nu med en särskild satsning på barn i behov av särskilt stöd för de barn som kräver en extra resurs. Vi kommer också till halvårsskiftet att göra en justering av bland annat tilläggsbeloppet för förskolorna, enskilda som kommunala.
Det pågår också i länet en genomlysning av gymnasieskolan och hur vi genom bland annat studievägledning kan undvika att gymnasieelever går ett år fyra och år fem på gymnasiet som är kostsamt inte bara för kommunerna utan också samhällsekonomiskt. Det är viktigt att eleverna får möjlighet att välja rätt från början och undvika byten och omstart. Och då kommer kopplingen till att göra rätt saker rätt. Dvs förebyggande arbete.

Trygg i Österåker anställer en tryggsamordnare på heltid för det förebyggande arbetet med barn och unga och unga vuxna i vår kommun.

Alliansen i Österåker har startat ett arbete för att skapa Flexibla och Moderna skollokaler. Att möta framtidens behov inom skolan är ett stort och kostsamt arbete där vi vill ta ett samlat grepp om alla våra skolor för elevernas bästa och säkra en god miljö för barn och ungdomar. Här ingår naturligtvis också oppositionen eftersom det kan bli en stor investering för kommunen och kommer att pågå under flera år.

Men kostnadsutvecklingen i fokus är
Alliansens satsningar för 2012 – 67 mkr mer än för 2011.

Övriga Investeringar är;
IT satsningar genom bredbandsutbyggnad
Digitala kartor
Exploatering där varje plan och projekt kostnadssätts.
Åsättra hamn – muddring
Gator och vägar
Gång och cykelvägar
Lekplatser
Friidrottsarena som blir grunden för Österåkers sportcentrum
För att nämna några…

Alliansen i Österåker tar ansvar för kommuninvånarnas pengar med långsiktighet för kommande generationer och utmaningen att möta framtiden och omgivningens krav och önskemål.

Med det Fru ordförande vill jag yrka bifall till Alliansens i Österåkers ansvarsfulla och offensiva budget förslag.

FLERA
ARTIKLAR