Budgetförord 2012

Datum

Budgetförord 2012

Österåkers kommun har klarat sig mycket bra i en tid av finansiell oro. Genom att vara  försiktiga i våra prognoser och ta ansvar för ekonomi och politiska satsningar skapar vi  goda förutsättningar inför framtiden. Prognosen förutsätter dock att oron på de finansiella marknaderna dämpas framöver och att det inte blir en ny recession i USA eller Europa.
Osäkerheten om den framtida konjunkturutvecklingen är trots allt ovanligt stor.

Österåkers kommun står väl rustad inför framtiden, vilken vi ser an med ansvarsfull tillförsikt. Skattesatsen för 2012 blir oförändrad från tidigare år och ligger kvar på 18.90, vilket innebär att vi fortsatt ligger bland de lägst taxerade i länet.  

Kommunen är en tillväxtkommun med ett invånarantal som ökar ungefär med 400  personer per år. Vi möter befolkningstillväxtutmaningarna med att bygga attraktiva boendeformer i en attraktiv skärgårdsmiljö. Väl värt att poängtera är även att halva budgeten går till utbildning och kultur.  

Satsningar och investeringar
Satsningarna i budgeten för 2012 är många. Bland annat gör vi en satsning på bredbandsutbyggnad som kommer att underlätta den digitala infrastrukturen i kommunen till förmån både för boende och företagare. Vi kommer att påbörja planeringen av en friidrottsanläggning genom en investering som sträcker sig från 2012-2013. Med  denna nya blivande anläggning hoppas vi kunna konkurrera med de större anläggningarna i länet samt bidra till våra kommuninvånares möjligheter till ett utökat idrottsliv. Vi  fördubblar föreningsbidraget, som var utlovat inför mandatperioden. Som en av landets mest föreningstäta kommuner är detta ett viktigt steg.  

Vi tillser i årets budget det ökade behovet av satsningar på barn i behov av särskilt stöd. Detta är en viktig satsning som kommer att betyda mycket, inte bara för skolorna utan  även framför allt för eleverna som får ökade resurser. I ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare gör vi en lönesatsning på duktiga medarbetare för att enhetschefer ska ha möjlighet att premiera sina bäst presterande medarbetare. Vi har ökat valfriheten genom att godkänna fler utövare inom musikskolan. Det finns nu fyra musikskolor i kommunen och antalet elever har fördubblats sedan detta möjliggjordes.
Investeringarna i kommunen är också många, stora investering görs i att förbättra gator och vägar. Vi satsar vidare på att förbättra och bygga nya gång- och cykelvägar samt lekplatser.  

Vision och mål
I enlighet med kriterierna i kommunallagen om god ekonomisk hushållning så har kommunen planerat att införa en ny modell för målstyrning. Viktiga delar i detta arbete är nämndernas kvalitetsredovisning och kommunens målstyrningsmodell.  

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2011 om inriktningsmål enligt följande;
–        Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande för all kommunal service
–        Ekonomi i balans 
–        Österåker ska vara bästa skolkommun i länet
–        Österåker ska erbjuda högsta kvalitet inom omsorg för äldre och funktionshindrade.  

Österåkers vision innebär att kommunen ska vara länets mest attraktiva  skärgårdskommun, den skärgårdskommun som flest väljer att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt besöka; en skärgårdskommun i världsklass. Österåker ska präglas av framtidstro mångfald och öppenhet.  

Budgeten inför nästa år innebär viktiga delar och satsningar för att göra Österåker mer konkurrenskraftig och mäta sig mot omgivningen, svara på intressen och behov samt viktiga bitar för att upprätthålla kommunen som en attraktiv skärgårdskommun. Med ansvar för budgeten ser vi fram emot att möta framtidens utmaningar.  

Michaela  Fletcher Sjöman
Kommunstyrelsens ordförande

 

FLERA
ARTIKLAR