Kommuner + Arbetsförmedlingen= Arbete först?

I går fick jag, tillsammans med övriga KSO i Stockholms län möjlighet att både lyssna och både komma med frågor och inspel i hur Arbetsförmedlingens omorganisation slår på den enskilde, på kommunen och kommunens skattebetalare och därmed hela samhället. 

Nedan beskriver jag mer utförligt det jag förmedlade muntligt och sedermera skriftligt till AF.

I Österåker arbetar vi målmedvetet och med ”Arbete först”. Vi, kommunens tjänstemän och många gånger civilsamhället med förutsättningar och politisk drivkraft, rustar både nyanlända och andra personer som står långt från arbetsmarknaden för ett framtida liv.  

Som nyanländ lär man sig språket och kulturen och får möjlighet att skaffa sig en bostad. Våra lokala företag får arbetskraft vilket är viktigt eftersom det råder kompetensförsörjningsbrist inom många sektorer. Vi menar att vi på kort tid uppnått goda resultat men tyvärr kan vi inte säga att det är tack vare AF utan snarare trots AF. Jag vill säga detta med respekt för medarbetarna på AF genom den omorganisation de har att hantera.

Handläggningstiderna för anställningsstöd är extremt långa vilket drabbar verksamheten, den enskilde men även kommunen som i vissa fall tvingas betala ut försörjningsstöd istället för att få en skatteintäkt. Vi har idag 9 personer som väntar på beslut om Extratjänst där allt underlag är klart. Den som väntat längst har väntat i tre månader. Detta trots att vi på handläggarnivå har ett bra och upparbetat samarbete med AF och mycket god kännedom om hur AF fungerar i kommunen. Varför tar det sådan tid?

Vi har 3 ärenden om anställningsstöd där beslut inte kan tas för att arbetsplatsbesök inte genomförts av AF. Det är en ny rutin som AF infört att det enbart är de egna handläggarna som kan bedöma om en arbetsplats är lämplig. Varför kan AF inte lita på kommunen som har mycket närmare kontakt med de lokala näringslivet om en arbetsplats är lämplig eller ej? Det gick bra tidigare.

Vid årsskiftet stängde kontoret i Täby. Österåker är en stor skärgårdskommun med långa avstånd. Vi har personer bosatta på Ljusterö som behöver lämna bostaden kl 8 för att vara på plats i Sollentuna kl 14 för ett möte. Det är mycket tal i media, och från AF centralt, om att servicenivån måste öka i glesbygden. Länet är stort och kollektivtrafiken är inte alltid väl fungerande i alla delar. Och Ljusterö är ändå en ö med bilfärja, för personer bosatta på öar utan bil är situationen än värre.

Andelen kvotflyktingar bli allt större och många av dem är analfabeter eller lågutbildade. Samtidigt talar AF om en ökad digitalisering för bättre tillgänglighet och mer tid över för de ”svåra” fallen. Resultatet har istället blivit en ökad arbetsbelastning på kommunerna som tvingas hjälpa de som är språksvaga att registrera sig eftersom det inte går att komma i kontakt med AF på annat sätt än just digitalt. Syftet med digitaliseringen var väl ändå inte att kommunen skulle ta över arbetsuppgiften?

Tillsammans med övriga StoNo-kommuner arbetar vi fram en ny regional överenskommelse med fokus på en tydligare regional samverkan. AF talar ofta om samverkan och samarbete men i praktiken innebär det att vi lokalt (delvis) tvingas göra AF:s arbete medan det är AF som den statliga finansieringen. Det är vi i kommunerna som sitter med Svarte Petter eftersom det är vi som får ta kostnaderna för försörjningsstöd och det arbete AF får finansiering för men inte gör.

De privata aktörerna som skulle ersätta delar av AF:s verksamhet har hittills lyst med sin frånvaro. De kommuner som ingår i försöksverksamheten är, så vitt jag förstår, ffa glesbygdskommuner. Varför inte också ha med någon storstadskommun i försöket?

Vi märker också att det, bara inom Stockholmsregionen, finns skillnader i tolkningen av regelverket vilket skapar en godtycklighet. Det som fungerar i en kommun är ett omöjligt arbetssätt i en grannkommun. 

Återigen, medarbetarna på AF gör säkert allt de kan utifrån deras givna förutsättningar. Jag vill gärna tro att det blir bättre.

Kubenprojektet invigt

Kubenprojektet består av 30 svarta kuber i stål, en för varje mänsklig rättighet, som skickas till utvalda skolor runt om i Sverige och utomlands. Genom metoden får skolor stöd med att arbeta strategiskt för att uppfylla skolans övergripande demokratiuppdrag, samtidigt som eleverna uppmuntras att själva göra skillnad. Arbetet avslutas i samband med Raoul Wallenbergs dag då alla 30 kuber samlas i en offentlig utställning i Stockholm

I fredags var det 75 år sedan Raoul Wallenberg senast sågs i livet. En kall januaridag träffade han den sovjetiske militäre befälhavaren i Budapest och sedan dess är han förvunnen. 

Hans gärning lever än idag och är inspirationskälla över hela världen. Det han gjorde i Budapest som diplomat kommer aldrig och får aldrig glömmas bort.

Österåker har fått hela två kuber tilldelade tack vare initiativrika lärare. I fredags invigdes en kub på Solskiftesskolan och idag var det Österåkers gymnasiums tur. Jag hade förmånen att få invigningstala vid båda tillfällena. Kuberna har tilldelats varsin mänsklig rättighet från FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna som eleverna ska arbeta med under våren.

Solskiftesskolans kub handlar om artikel 29, som statuerar att var och en har plikter mot samhället, i vilket den fria och fullständiga utvecklingen av hans eller hennes personlighet ensamt är möjlig och Österåkers gymnasium handlar om artikel 19 där var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. En rätt som innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

För ett par år sedan turnerade utställningen ”One Man Can Make a Difference” över hela världen. Jag tycker att det är ett citat som är väl värt att reflektera över. Ja, vi har alla ett ansvar och vi kan alla göra skillnad. Var och en av oss. I stort som smått. Vissa engagerar sig i politiska partier eller i föreningar men det kan även vara att säga ifrån när man ser något som inte är okej eller att vara en god medmänniska.

Ur mitt tal på Österåkers gymnasium i morse:

Ni har tilldelats artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna – yttrandefrihet.

Så här står det att läsa om den:

”Vi har alla rätten att fatta våra egna beslut, att tänka vad vi vill, att säga vad vi tänker och att dela våra åsikter med andra människor”.

Detta är en av grundbultarna i en fri demokrati – vår rätt till åsikter och att uttrycka dem. Det är värden som vi i Sverige sedan länge kommit att ta för givna, men så ser det tyvärr inte ut överallt i världen.

Yttrandefriheten är grundlagsskyddad i Sverige. Men ord tryckta i en lagbok blir verkningslösa om inte friheter som yttrandefriheten och åsiktsfriheten värnas och upprätthålls av var och en.  Det finns krafter som vill begränsa och kväsa friheter, som genom olika metoder vill tysta människor som har åsikter som inte passar. Det får aldrig accepteras!

President John F. Kennedy: ”Vi har behov av fri information. Ett land, som är rädd att låta medborgarna själva bedöma sanning och lögn, är ett land som är rädd för sina medborgare”

Kunskap är styrka! En okunnig befolkning blir lättledd boskap för maktfullkomliga politiker och då har vi lämnat demokratin bakom oss.

Föreställ Er motsatsen, att leva under diktatur och förtryck, där endast en förutbestämd åsikt får finnas. Visst är det en skrämmande tanke?

Vår uppgift, som äldre generation, är att ge Er förutsättningar för att bli bättre versioner av oss – uppgradering 2.0, eller kanske 10.0. Jag hoppas att arbetet med detta projekt kommer att bli givande.

Jag hoppas att många, inte minst politiker kommer att ta del av Ert arbete.  Det ska bli riktigt spännande att följa projektet på både ÖG och Solskiftesskolan. Jag önskar både elever och lärare lycka till!   

Gemensamma insatser för ökad trygghet

I vår, kommun och lokalpolis, strävan att ha ett tryggt Österåker
utökar vi förebyggande trygghetsarbetet!

Mellan 20 december och 10 januari utökar vi med ordningsvakter och väktare i centrala delar av Åkersberga trots att det tidigare år inte finns rapporter om otrygghet och brott. Det är oroligt i centrum och vi måste alla hjälpas åt.

Min önskan är att civilsamhället också är uppmärksamma inte bara med sina egna ungdomar (ibland även barn så unga som 12-13 år) utan också på aktiviteter som är olagliga.
Vid pågående brott ring alltid 112.

Polisen meddelar att det finns en öppen narkotikamarknad som lockar, både vad gäller att köpa och sälja. Det är inte så att Österåker sticker ut mer än andra platser, ökningen gäller generellt.

Därför vidtar vi åtgärder i Österåker med kommunala skattemedel i syfte att visa våra invånare, och de som valt att syssla med dessa illegala aktiviteter, att vi ser på vår gemensamma trygghet som en hygienfaktor eller snarare en del av samhällskontraktet. Det är ju vad vi alla räknar med att stat genom polisen ska göra.

Är du orolig för ditt barn – i kommunen finns hjälp att få. Kontakta socialtjänsten via länk: http://www.osteraker.se/omsorgstod/familjbarnochunga.4.71fcf4251429dfd2f5c5fc.html

Jul och Nyårsresumé 20192019 är snart till ända och vi går ett nytt decennium till mötes. Jag tänkte min vana trogen summera året som gått och även göra en tillbakablick på det decennium som förflutit. 

Till att börja med vill jag ge en eloge till alla de som arbetar med att försköna vår kommun. Oavsett års- och högtid skapar de trevnad. Det kan vara prunkande planteringar på sommaren eller, som nu, julbelysning och marschaller i rondeller m.m. Det är så fint!

2019 var denna mandatperiods första år. Alliansen gick som helhet framåt i valet 2018 och vi (Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna) har nu 27 mandat mot övrigas 24. Moderaterna ökade i valet med fyra mandat och innehar nu 18 av fullmäktiges 51 stolar. Jag fick förtroendet att återigen väljas till det finaste uppdrag man kan ha – Kommunstyrelsens ordförande. Det överlägset tuffaste, men också det roligaste jag ägnat mig åt i mitt yrkesliv. 

2010 valdes jag till KSO för första gången och tillträdde formellt januari 2011. Nästa år har jag suttit tio år på min post. Det har varit tio händelserika år. Roliga år. Krävande år. Lärorika år. Jag skulle aldrig kunnat tro att kommunal ekonomi eller samhällsplanering kunde vara så intressant som det är. Det är verkligen en rejäl ynnest att få vara med och leda kommunens utveckling, att få se nya bostadsområden växa fram eller vara med att utveckla framtidens Åkersberga stad. Att dessutom varit ansvarig för och ”hands on” delaktig i att ha åstadkommit en av kommunsveriges bästa ekonomier och med det kunna erbjuda österåkersborna trygghet, långsiktighet och inte minst landets lägsta kommunalskatt gör mig stolt. Skatten har successivt sänkts under den tid jag suttit på min post med totalt 2 kronor och 15 öre, vilket bidragit till ökad personlig frihet och en stärkt konkurrenskraft för vår kommun. 

Där vi är idag har varit resultatet av ett målinriktat arbete och ett gott samarbete i Alliansen. Moderaterna, Liberalerna, Centern, Kristdemokraterna (och fram till valet 2018 även Österåkerspartiet) har hållit ihop och levererat en långsiktigt hållbar borgerlig politik. Vi arbetar under den gemensamma devisen: valfrihet, trygghet och kvalitet. Dessa värdeord utgör en grundsten för vår gemensamma politik. För oss är individuell frihet ett okränkbart begrepp, där den enskilde ska kunna välja mellan olika utförare. Med trygghet menar vi att man ska vara skyddad mot brott samtidigt som att man också ska vara trygg i förvissningen om att samhällets skyddsnät fungerar den dag då den egna förmågan sviktar. Kvalitet är ett honnörsord. Vi ska ha skolor och omsorg av hög kvalitet. Något annat är otänkbart. 

Österåker är en vacker kommun. Det vet ju vi alla som har förmånen att bo här. Vi ligger geografiskt mycket gynnsamttill, nära Stockholm city, och möjligheterna till rekreation på land eller till sjöss är stora. Det är också något som lockar många att flytta till kommunen. I tidningen Fokus ranking – i vilken kommun det är bäst att leva – kom Österåker på femte plats av alla landets kommuner 2019. Livskvaliteten är helt enkelt lite bättre här. 

Med en hög attraktivitet och många som sneglar på Österåker som tänkbar bostadsort, gillar även byggentreprenörerna oss. Efterfrågan på bostäder är stor och Österåker har blivit heta på marknaden. Priserna för våra markanvisningar är all time highoch villa-/lägenhetspriserna har ökat stadigt. 

För att kunna möta framtidens expansion krävs det att infrastrukturen håller jämna steg. Vår livsnerv i kollektivtrafikhänseende är Roslagsbanan, som via Sverigeförhandlingen kommer att förlängas via Odenplan till T-centralen. Byggstarten för detta projekt var tänkt att ske 2026, men det är nu tillbakaflyttat till nästa år, vilket innebär att vi kan ha en färdigutbyggd lösning till början av 2030-talet.  Arbetena med att förstärka befintlig bana fortgår och när dubbelspår är på plats på hela sträckan kommer vi kunna få 10-minuters-trafik från och till Åkersberga C i rusningstrafik. Med tätare avgångar och en driftsäkrare och robustare Roslagsbana kommer fler välja tåget, vilket avlastar vägtrafiken. Samtliga berörda nordostkommuner kommer att verka för att 2+1-delen på Norrortsleden från Rosenkälla till Täby Kyrkby förstärks till fyrfältsväg och att Löttingetunnelnbyggs ut till 2 + 2 körfält. Där är den största flaskhalsen för bilburna arbetspendlare till och från västerort. 

Österåker är en entreprenörskommun med drygt 6000 registrerade företag. Det kan inte nog poängteras hur viktiga företagen är. Av Österåkers skatteintäkter kommer närmare 40% från småföretagare och anställda inom småföretag. Vi klättrar stadigt i attraktivitet även i näringslivets ögon. Vi ökar sex placeringar i Svenskt Näringslivs ranking för 2019 till plats 38 i riket. Vår målsättning är att vi under mandatperioden ska nå topp 20. 

Ett rikt föreningsliv är viktigt ur många aspekter, framförallt för barn och unga. Idrott ger bättre hälsa och erbjuder ett strukturerat sammanhang som förhindrar att man t.ex. hamnar i dåligt sällskap. Behovet av hallar och planer är stort. Vi har flera konstgräsplaner som möjliggör bollsporter året runt. Vi har nytillskott på hallar i form av Skärgårdsstadshallen. Multihallen kommer att inledas till våren och beräknas stå klar våren 2022. Sporthallen kommer att byggas om och renoveras. Den under året formellt invigda friidrottsarenan är till stor glädje inte bara för friidrotten utan också IFK Österåkers fotbollslag, som glädjande tagit steget upp till division 2. 

Våra skolor går allt bättre och vi ligger bra till, bättre än de kommuner vi brukar jämföra oss med, vad gäller studieresultat och andel behöriga till gymnasiet. Men vi är inte nöjda där. Det kan man inte vara förrän 100% har godkänt i alla kärnämnen i nian. Vi fortsätter att fokusera de största satsningarna på skolan mot de lägre åldrarna, F-3. Det är där grunden för läs- och skrivförståelse samt matematik läggs. I årets budget utökar vi skolpengen för F-3 med mellan 3,3 till 3,7%. En unikt stor höjning om man ser till vad andra kommuner gör. Jag är också glad att vi funnit en lösning vad gäller resursskolor som innebär att ett strukturbidrag på 3,8 miljoner förstärker upp verksamheterna fram till och med vårterminen 2020. Tillsammans med andra kommuner och SKR arbetas det med en långsiktig och förutsägbar lösning för resursskolor. 

Jag vill rikta ett varmt tack för det här gångna året, ja hela det gångna decenniet, till vår underbara partiförening Österåkersmoderaterna, till den sammansvetsade Alliansen i Österåker och – inte minst – alla fantastiska medarbetare i kommunen. Genom samsyn och respekt för varandra har vi gjort en enastående resa tillsammans. Österåkers kommun är en kommun att vara stolt över. Som arbetsgivare såväl som plats att leva och bo på

Jag vill med det önska dig en riktigt god jul och ett gott nytt decennium!

Ständiga förbättringar i Österåker

I vår strävan med att både öka tryggheten, minska möjligheten för båtstölder och öppna upp för allmänheten mot vår vackra Åkers Kanal.

Nu förlänger vi möjligheten för rekreation och vackra vyer. Upptäck Södra Åkers Kanal här via länken och fysiskt under julhelgerna.

🌟Nya infarten till Österskär

Precis i början på nästa år, d.v.s. på Kommunstyrelsen den 8 januari föreslår vi Kommunstyrelsen att besluta bygga och finansiera det som kallas ”Södra Boulevarden”. Detta blir den första delen för att öka framkomligheten och även underlätta för näringslivet på Sågvägen innan alla detaljplaner för Västra Kanalstaden kan förverkligas. Se gärna filmklippet med animering av det som inom kort kommer.

Vi strävar efter ständig förbättring, på kort och lång sikt, med god ekonomisk hushållning till gagn för skattebetalarna.

För 2020 och tio år fram finns en långsiktig ekonomisk plan som innehåller allt från nya förskolor, skolor, infrastruktursatsningar och ökad kvalitet och trygghet.

Visionen för Österåker lever:

Med kvalitet, trygghet och valfrihet i fokus skapar vi en hållbar framtid.
Österåker- Möjligheternas Skärgårdskommun.

#meddrivkraftattförbättra

Hemtjänsten i Österåkers kommun

Hemtjänsten i Österåkers kommun drivs till största delen av privata utförare. Den enda del som drivs av kommunen är hemtjänsten på Ljusterö, och skärgården samt nattpatrull både Ljusterö och fastland. För dessa verksamheter är produktionsförvaltningen utförare och jag ordförande i det som kallas Produktionsutskottet.

Inom hemtjänsten på Ljusterö pågår just nu en diskussion som framför allt handlar om att göra maximal nytta för kunden med de resurser vi har. Det har inte fattats några beslut om att minska insatserna till våra kunder, likaså månar vi om arbetsmiljön för våra medarbetare. Som vi ser det finns inget motsatsförhållande kring dessa två uppgifter.

En översyn av hur vi använder resurserna på bästa sätt  i den hemtjänst som vi ansvarar för kommer att göras  och dialogen kring detta har påbörjats. Självklart är det av stor vikt att våra medarbetare får komma till tals i det arbetet med synpunkter kring både arbetsmiljö och kvalitet för kund.

Hemtjänstverksamheten på Ljusterö går med stora underskott (trots en jämförelsevis mycket högre ”peng”), detta behöver vi självklart ha med i kommande översyn, för att säkerställa att vi använder våra resurser på bästa möjliga sätt.

Det som styr vår verksamhet är de biståndsbeslut som fattas kring varje kund och som reglerar vad vi ska göra hos kund och vilken ersättning vi får. Besluten fattas av biståndshandläggare på Socialförvaltningen.

I den diskussion som pågår med medarbetarna finns ingen tanke om att minska tid ute hos kundtvärtom. Vi hävdar att det av både kvalitetsskäl och arbetsmiljöskäl är att yttersta vikt att vi är hos kund hela den tid som är avsatt, enligt biståndsbeslut. Idag ser vi att insatser ibland går fortare än beräknat och säger då att  det är viktigt att stanna hos kund, kunna ge ”det lilla extra” och även ge sig själv en bättre arbetsmiljö genom att i ett lugnare tempo kunna genomföra en städning e.dyl.

Avståndet mellan kunder på landsbygden kan givetvis vara en utmaning i sig, där bilresan/båtresan ibland tar längre tid än planerat. Ifall detta inträffar och man därmed blir sen till nästa kund hanterar vi det som en avvikelse och har även en beredskap för att ändra i planeringen i de fall vi ser att det finns ett större problem än en tillfällig försening.

Med respekt för att vi arbetar i en skattefinansierad verksamhet är det viktigt att vi på bästa sätt förhåller oss till de resurser vi har. Det är därför i hemtjänsten, precis som i andra kommunala verksamheter angeläget att ständigt utvärdera hur vi arbetar och i förekommande fall ändra scheman så att vi använder resurserna så effektivt som möjligt. Vi kommer dock aldrig att göra avkall på vare sig kvaliteten på de beslutade insatserna eller på våra medarbetares arbetsmiljö och förutsättningar att göra ett bra jobb. Vi har däremot alltid att förhålla oss till de biståndsbeslut som reglerar vad vi har i uppdrag att utföra hos den enskilde. 

I det Öppna Brev som ej skickats direkt till mig, utan lagts på något slutet forum (där jag ej kan gå in och läsa, än mindre svara) på social medier ställs också frågan vad jag gör privat, hur mycket jag stressar och hur min fritid ser ut. Fritid? Detta uppdrag jag har förmånen att inneha kan säkert ge en del fritid, dock finns det enligt min mening ett bottenlöst behov av att ständigt kunna förbättra vilket gör att min fritid i det närmaste är obefintlig.

Till avsändaren av det Öppna Brev på det slutna forumet på nätet kan jag också berätta att jag har också arbetat inom hemtjänsten och det är således inte främmande för mig.

Kommunstyrelsen 9/12-19

På ett extrainkallat Kommunstyrelsesammanträde i dag behandlas den formella brist de förtroendevalda revisorerna först nu uppmärksammat.

1) Inledning/Bakgrund

Det har sedan en lång tid tillbaka funnits en samsyn bland alla politiska partier kring den hittillsvarande ordningen när det gäller våra lokala arvodesbestämmelser – ett regelverk som antogs av ett enhälligt Kommunfullmäktige redan 2016. 

Beslutet om antagande var resultatet av ett arbete i en parlamentarisk arbetsgrupp där alla partier var överens.

2) Revisorernas påpekanden

Först nu har de förtroendevalda revisorerna påpekat att det föreligger en formell brist i den nuvarande ordningen.

3) Vidtar åtgärder 

Med respekt för att de förtroendevalda revisorerna nu lyfter frågan om en formell brist – gör vi som vi alltid har gjort – vi lyssnar naturligtvis på vad revisorerna har framfört och vidtar därför åtgärder. Kommunstyrelsen föreslås besluta att inrätta en ny Kommunstyrelseberedning, vilken alltså ersätter de hittillsvarande avdelningarna som revisorerna har synpunkter på.

4) Svar på fråga om återbetalning:

Vad gäller mig själv så får jag ingen sammanträdesersättning eftersom jag är Kommunalråd och har ett s.k. fast ”allt-i-ett-arvode” (samma sak gäller för Kommunalrådet Mathias Lindow)

För övriga KS-ledamöter menar jag att de sammanträdesersättningar som hittills utbetalats inte är något annat än arvode för det arbete som förenat med deras kommunstyrelseuppdrag. (Jfr KL 4 kap. 16 §, p 2) och det innebär att berörda förtroendevalda alltså har axlat sitt ansvar som KS-ledamöter och under utövande av sina KS-uppdrag har dessa personer närvarat på sammanträden, OCH vår gemensamma bedömning blir då att den erhållna ersättningen är berättigad – det föreligger alltså ingen misstanke om brott, något som bekräftas av det faktum att polismyndigheten har lagt ner sin brottsutredning gällande misstanke om brott. 

5) Hans Hellbergs (RP) överklagande:

Det handlar om att en förtroendevald har överklagat Kommunstyrelsens tidigare beslut om svar till revisorerna gällande deras begäran om upplysningar, dvs. revisorerna vill ha svar på följande frågor:

– Hur ser Kommunstyrelsens ärendeprocess ut?

– På vilket sätt är Kommunstyrelsens ärendeprocess formaliserad?

– För vilka sammanträden i KS ärendeprocess utgår ersättning?

Vi är som förtroendevalda enligt Kommunallagen SKYLDIGA att svara till revisorerna och vi har gjort det.

Jag vet att förvaltningen arbetar för fullt med ett yttrande till Förvaltningsrätten

Jag vill inte föregripa domstolens bedömning och därför kommenterar jag inte saken ytterligare. Domstolsprocessen får med andra ord ha sin gång.

Med anledning av revisorernas anmälan

På senaste Kommunfullmäktige 25/11 uttryckte jag min positiva inställning till att revisorerna genomlyser arvodesfrågan och att vi kan få ett klarläggande vad gäller förutsättningarna för arvoden till beredningar.

Jag har idag tagit del av det brev daterat 2019-12-02 som ordföranden för revisionen, Bengt Olin (S), inlämnat till kommunen.

Det framgår att Kommunstyrelsens svar daterat 6 november 2019 på den skrivelse med frågor som revisionen tillställde Kommunstyrelsen 26 september är tillfyllest avseende ärendeprocess, processordning och beredningsorgan, men att man fortsatt kräver åtgärder rörande den delen som avser själva inrättandet av beredningsorganen: Allians-AU samt Alliansberedning.

Med anledning av detta vill jag från och med dagens datum pausa alla arvodes-utbetalningar till Allians-AU samt Alliansberedningen intill dess att förutsättningarna för arvodesbetalningar helt klarlagts.

Jag har därför redan idag givit förvaltningen i uppdrag att snabbt utarbeta ett förslag som innebär att den hittillsvarande ordningen på formella grunder fullt ut stadfäster den praxis och ordning som varit under lång tid.

Jag avser idag att kalla till extra Kommunstyrelsesammanträde den 9 december 2019.

Åkersberga 2019-12-02

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

Mitt budgetanförande – Budget 2020 med plan 2021-22

Det är nu 10:e gången jag får äran och förmånen att för alliansens räkning presentera kommande års budget med plan för ytterligare två år.

Sedan 2010 har alliansens budgetar präglats av fokus på skola, vård och omsorg och även på det som ligger utanför kärnverksamheterna så som infrastruktur, gång- och cykelvägar, kultur, idrott och försköning av Österåker i stort.

Våra politiska prioriteringar har också givit resultat i förbättrad kvalité i verksamheterna och höjda skolresultat till stor del tack vare skickliga lärare, där vi i alliansen har sett till att ha bland de högst betalda lärarna i landet; nu i år 6:e plats av 290. Vi vill ha de allra skickligaste lärarna – eftersom lärarna är avgörande för elevernas måluppfyllelse. SKL:s Öppna jämförelser, brukarundersökningar är de fakta vi tar del av.

Förra året ökade invånarantalet med 701 personer. Per den sista augusti 2018 var vi 45 277 österåkersbor. 

För budget- och planperioden 2020-2022 prognosticeras invånarantalet öka med 600-700 personer per år.

Österåker har en fortsatt jämförelsevis låg medelålder på 40,3 år. Entreprenörsandan och företagandet är mycket högt. Arbetslösheten är bland de lägsta i landet.

Österåkers kommuns ekonomi präglas av långsiktighet, måttfullhet och god ekonomisk hushållning, vilket har placerat oss bland kommunsveriges bästa ekonomier.

Vi har kontroll på skattebetalarnas pengar samtidigt som vi erbjuder en god kvalitet i våra kärnverksamheter. Vi har en pensionsskuld i balans (700 miljoner kronor reserverade), vilket få andra kommuner har.

Därutöver har vi fonderade medel (180 miljoner kronor) att ta till om en djup lågkonjunktur skulle slå till.

Vi har möjlighet att genomföra avvägda satsningar där andra nu måste skära. Vi har möjlighet att fortsatt förbättra kvaliteten på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt. Österåker står på en stabil grund.

Det finns nu flera tecken (enligt Svenskt Näringsliv, konjunkturinstitutet, finansdepartementet och SKL) på att den svenska konjunkturen håller på att mattas av och tillväxten sjunker.

Största delen av intäkter till kommuner är skatteintäkter. Alliansens kloka prioriteringar och ansvar för helheten har präglat alliansens budgetarbete genom åren, så även för nästa år, oavsett konjunkturläge, vilket lett till att vi kan hantera konjunkturmässiga svängningar.  

Arbetet med Sveriges kvalitetskommun fortsätter och har för Österåker inneburit en möjlighet att ytterligare förbättra kvalitetsarbetet. Allt i syfte att ständigt förbättra och leverera verksamhet med kvalitet och inte minst kostnadseffektivt.

Sveriges kvalitetskommun är en utmärkelse som delas ut till den kommun som lyckats bäst med att utveckla demokrati, service, arbetsgivarpolitik och samhällsbyggande, samt leverera tjänster med hög kvalitet.

I Alliansen i Österåkers budget för 2020 med plan för 2021-22 tillförs verksamheterna 82 miljoner kronor mer än i föregående års budget, varav 48,7 miljoner kronor tillförs förskola, skola och gymnasium och 25 miljoner kronor tillförs vård och omsorg.  

Alliansöverenskommelsen anger att kommunens utdebitering ska hållas så låg som möjligt.

Kostnadsutveckling per invånare är ett av våra finansiella mål. Den ska inte överstiga 3,0 procent i snitt under mandatperioden.

Budgetförslaget för 2020 har byggts på en kostnadsutveckling om drygt 3 procent jämfört med budget 2019.

Alliansen i Österåker tar det ansvar som krävs av förtroendevalda när andras pengar ska hanteras.

De satsningar och kostnadsökningar som görs är; avvägda, långsiktigt hållbara och ansvarsfulla. Fortsatt god ekonomisk hushållning ska gälla.

Kostnadsökningar och investeringar

De kostnadsökningar alliansen föreslår syftar till kvalitetshöjningar inom viktiga områden och är utöver pris-, löne- och volymförändringar.

Nästan två tredjedelar av de totala ökningarna – 48,7 miljoner kronor – är riktade till förskola, skola och gymnasium. Kommunen har valt att prioritera extra satsningar inom förskole- och skolverksamhet.

En särskild lågstadiesatsning görs genom en höjning av pengen för förskoleklass samt årskurs 1–3 med 3,7 % respektive 3,3 %.

Vi gör ytterligare en förstärkning för extraordinärt stöd med totalt 3 miljoner kronor jämfört med innevarande år.

Det råder inga tvivel om var alla allianspartier står i frågan om stöd till elever som kräver just extraordinära insatser. Budgetposten för barn i behov av särskilt stöd uppgår till drygt 50 miljoner kronor.

Pedagogcentrum förstärks med 3 Mkr. Syftet är att fortsätta att utveckla och stärka verksamheten, samt att möjliggöra implementeringen av modellen ”Att möta olikheter”.

För- och grundskolenämnden får, i och med införandet av den nya läroplanen Lpfö18, i uppdrag att utveckla en fortbildning i syfte att förstärka kompetensen kring undervisning i förskolan, särskilt riktad till utförare av pedagogisk omsorg. Man får vidare i uppdrag att inrätta ett sökbart bidrag för förskolor och skolor för inköp av hjälpmedel för anpassning av undervisning.

Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda hur organiserad fysisk aktivitet kan utökas i de dagliga verksamheterna som ligger inom LSS.

Kultur och fritidsnämnden ges bland annat i uppdrag att utreda kostnaden för ett nytt tak på den kulturhistoriskt mycket viktiga Biskopstuna-borgen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att utreda kostnaden för att ta bort handläggningsavgiften av anmälan om kompostering av avfall.

För perioden 2020-2022 planeras investeringar på ca 340 miljoner kronor.

Utgifter för investeringar för 2020 budgeteras till 130 miljoner kronor. Tack vare god ekonomisk hushållning behöver ingen upplåning ske under perioden.

Sammanfattning

Vårt ekonomiska läge i Österåkers kommun är fortsatt stabilt och verksamheterna levererar allt högre kvalitet. Näringslivet är en avgörande faktor för kommunens framgång. Småföretagarnas anställda står för nära 40% av kommunens skatteintäkter – De är välfärdens hjältar.

Budgeten för 2020 med plan för 2021-22 innehåller ett antal kvalitetshöjande satsningar, där framförallt skolan, omsorgen, vården och kultur och fritid prioriterats.

Tack vare inflyttningen till Österåker ökar också kommunens skatteintäkter och verksamheterna kan därmed ges ökade resurser med oförändrad skattesats för 2020 (17:10:- per intjänad hundralapp). Detta innebär att individens frihet fortsatt värnas.

Med dessa ord lämnar jag med stolthet över alliansens budget för antagande.

PKV – Prisindex Kommunal Verksamhet.

Socialdemokraterna har hittat något nytt – nämligen PKV. Det använder man nu som ett argument att vi skulle ha genomfört besparingar bara för att vi inte slaviskt lägger oss på deras riktvärde om 2,7%.

Det är på sin plats att bena ut begreppen en smula:

PKV tas fram genom att priserna för löner, köp av verksamhet samt övriga kostnader viktas till ett genomsnittligt pris. Det är ett mått bland många och bör inte ses som allenarådande. Exempelvis visar konjunkturinstitutet stora rapport från i början av oktober att prognosen för 2020 års löneutveckling hamnar på 2,6 % vilket är lägre än PKV och dessutom stämmer överens med den uppräkning Österåker gör (2% helår motsvarar 2,6% löneökning from april). Samtidigt är alla avtalsområden nivålösa med något undantag.

Vår generella uppräkning om 2 % (3,7% Fklass, 3,3 % 1-3) är en viktad bedömning som i stort sett kompenserar för löne- och prisökningar. Men, även en ”sund” effektivisering är med i den uppräkningen. Vi ska inte glömma de förhållandevis stora uppräkningarna som har varit inom skolan under många år.

Åren 2013-2020. PKV-snitt 19,7% och våra uppräkningar 32,8-38,8%

En viktig aspekt i sammanhanget är vi (arbetsgivaren) äger lönerörelsen i kommunen, inte SKL.

Ser vi till vår omvärld har Österåkers kommun en ganska generös generell uppräkning. Samma analys kommer att göras under jan/feb när samtliga av våra grannkommuners budgetar är processade genom respektive Fullmäktige.

Ett ytterligare sätt att motivera den generella uppräkning vi gör är att vår nuvarande finansiering (skatter och bidrag) medger just det och i ett omvärldsperspektiv är det gynnsamt. Viktigt perspektiv är också att konjunkturen viker så förvaltningens bedömning, ur ett försiktighetsperspektiv, är att hålla strikt och följa en god ekonomisk hushållning som bl.a. regleras i kommunallagen. Bland annat innebär det att hålla ned kostnaderna i förvaltningen. Sett till vår omvärld ligger vi i framkant, både när det kommer till vår ekonomiska bas och uppräkning för nästkommande år.

Stäng meny