Med anledning av revisorernas anmälan

På senaste Kommunfullmäktige 25/11 uttryckte jag min positiva inställning till att revisorerna genomlyser arvodesfrågan och att vi kan få ett klarläggande vad gäller förutsättningarna för arvoden till beredningar.

Jag har idag tagit del av det brev daterat 2019-12-02 som ordföranden för revisionen, Bengt Olin (S), inlämnat till kommunen.

Det framgår att Kommunstyrelsens svar daterat 6 november 2019 på den skrivelse med frågor som revisionen tillställde Kommunstyrelsen 26 september är tillfyllest avseende ärendeprocess, processordning och beredningsorgan, men att man fortsatt kräver åtgärder rörande den delen som avser själva inrättandet av beredningsorganen: Allians-AU samt Alliansberedning.

Med anledning av detta vill jag från och med dagens datum pausa alla arvodes-utbetalningar till Allians-AU samt Alliansberedningen intill dess att förutsättningarna för arvodesbetalningar helt klarlagts.

Jag har därför redan idag givit förvaltningen i uppdrag att snabbt utarbeta ett förslag som innebär att den hittillsvarande ordningen på formella grunder fullt ut stadfäster den praxis och ordning som varit under lång tid.

Jag avser idag att kalla till extra Kommunstyrelsesammanträde den 9 december 2019.

Åkersberga 2019-12-02

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Mitt budgetanförande – Budget 2020 med plan 2021-22

Det är nu 10:e gången jag får äran och förmånen att för alliansens räkning presentera kommande års budget med plan för ytterligare två år.

Sedan 2010 har alliansens budgetar präglats av fokus på skola, vård och omsorg och även på det som ligger utanför kärnverksamheterna så som infrastruktur, gång- och cykelvägar, kultur, idrott och försköning av Österåker i stort.

Våra politiska prioriteringar har också givit resultat i förbättrad kvalité i verksamheterna och höjda skolresultat till stor del tack vare skickliga lärare, där vi i alliansen har sett till att ha bland de högst betalda lärarna i landet; nu i år 6:e plats av 290. Vi vill ha de allra skickligaste lärarna – eftersom lärarna är avgörande för elevernas måluppfyllelse. SKL:s Öppna jämförelser, brukarundersökningar är de fakta vi tar del av.

Förra året ökade invånarantalet med 701 personer. Per den sista augusti 2018 var vi 45 277 österåkersbor. 

För budget- och planperioden 2020-2022 prognosticeras invånarantalet öka med 600-700 personer per år.

Österåker har en fortsatt jämförelsevis låg medelålder på 40,3 år. Entreprenörsandan och företagandet är mycket högt. Arbetslösheten är bland de lägsta i landet.

Österåkers kommuns ekonomi präglas av långsiktighet, måttfullhet och god ekonomisk hushållning, vilket har placerat oss bland kommunsveriges bästa ekonomier.

Vi har kontroll på skattebetalarnas pengar samtidigt som vi erbjuder en god kvalitet i våra kärnverksamheter. Vi har en pensionsskuld i balans (700 miljoner kronor reserverade), vilket få andra kommuner har.

Därutöver har vi fonderade medel (180 miljoner kronor) att ta till om en djup lågkonjunktur skulle slå till.

Vi har möjlighet att genomföra avvägda satsningar där andra nu måste skära. Vi har möjlighet att fortsatt förbättra kvaliteten på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt. Österåker står på en stabil grund.

Det finns nu flera tecken (enligt Svenskt Näringsliv, konjunkturinstitutet, finansdepartementet och SKL) på att den svenska konjunkturen håller på att mattas av och tillväxten sjunker.

Största delen av intäkter till kommuner är skatteintäkter. Alliansens kloka prioriteringar och ansvar för helheten har präglat alliansens budgetarbete genom åren, så även för nästa år, oavsett konjunkturläge, vilket lett till att vi kan hantera konjunkturmässiga svängningar.  

Arbetet med Sveriges kvalitetskommun fortsätter och har för Österåker inneburit en möjlighet att ytterligare förbättra kvalitetsarbetet. Allt i syfte att ständigt förbättra och leverera verksamhet med kvalitet och inte minst kostnadseffektivt.

Sveriges kvalitetskommun är en utmärkelse som delas ut till den kommun som lyckats bäst med att utveckla demokrati, service, arbetsgivarpolitik och samhällsbyggande, samt leverera tjänster med hög kvalitet.

I Alliansen i Österåkers budget för 2020 med plan för 2021-22 tillförs verksamheterna 82 miljoner kronor mer än i föregående års budget, varav 48,7 miljoner kronor tillförs förskola, skola och gymnasium och 25 miljoner kronor tillförs vård och omsorg.  

Alliansöverenskommelsen anger att kommunens utdebitering ska hållas så låg som möjligt.

Kostnadsutveckling per invånare är ett av våra finansiella mål. Den ska inte överstiga 3,0 procent i snitt under mandatperioden.

Budgetförslaget för 2020 har byggts på en kostnadsutveckling om drygt 3 procent jämfört med budget 2019.

Alliansen i Österåker tar det ansvar som krävs av förtroendevalda när andras pengar ska hanteras.

De satsningar och kostnadsökningar som görs är; avvägda, långsiktigt hållbara och ansvarsfulla. Fortsatt god ekonomisk hushållning ska gälla.

Kostnadsökningar och investeringar

De kostnadsökningar alliansen föreslår syftar till kvalitetshöjningar inom viktiga områden och är utöver pris-, löne- och volymförändringar.

Nästan två tredjedelar av de totala ökningarna – 48,7 miljoner kronor – är riktade till förskola, skola och gymnasium. Kommunen har valt att prioritera extra satsningar inom förskole- och skolverksamhet.

En särskild lågstadiesatsning görs genom en höjning av pengen för förskoleklass samt årskurs 1–3 med 3,7 % respektive 3,3 %.

Vi gör ytterligare en förstärkning för extraordinärt stöd med totalt 3 miljoner kronor jämfört med innevarande år.

Det råder inga tvivel om var alla allianspartier står i frågan om stöd till elever som kräver just extraordinära insatser. Budgetposten för barn i behov av särskilt stöd uppgår till drygt 50 miljoner kronor.

Pedagogcentrum förstärks med 3 Mkr. Syftet är att fortsätta att utveckla och stärka verksamheten, samt att möjliggöra implementeringen av modellen ”Att möta olikheter”.

För- och grundskolenämnden får, i och med införandet av den nya läroplanen Lpfö18, i uppdrag att utveckla en fortbildning i syfte att förstärka kompetensen kring undervisning i förskolan, särskilt riktad till utförare av pedagogisk omsorg. Man får vidare i uppdrag att inrätta ett sökbart bidrag för förskolor och skolor för inköp av hjälpmedel för anpassning av undervisning.

Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda hur organiserad fysisk aktivitet kan utökas i de dagliga verksamheterna som ligger inom LSS.

Kultur och fritidsnämnden ges bland annat i uppdrag att utreda kostnaden för ett nytt tak på den kulturhistoriskt mycket viktiga Biskopstuna-borgen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att utreda kostnaden för att ta bort handläggningsavgiften av anmälan om kompostering av avfall.

För perioden 2020-2022 planeras investeringar på ca 340 miljoner kronor.

Utgifter för investeringar för 2020 budgeteras till 130 miljoner kronor. Tack vare god ekonomisk hushållning behöver ingen upplåning ske under perioden.

Sammanfattning

Vårt ekonomiska läge i Österåkers kommun är fortsatt stabilt och verksamheterna levererar allt högre kvalitet. Näringslivet är en avgörande faktor för kommunens framgång. Småföretagarnas anställda står för nära 40% av kommunens skatteintäkter – De är välfärdens hjältar.

Budgeten för 2020 med plan för 2021-22 innehåller ett antal kvalitetshöjande satsningar, där framförallt skolan, omsorgen, vården och kultur och fritid prioriterats.

Tack vare inflyttningen till Österåker ökar också kommunens skatteintäkter och verksamheterna kan därmed ges ökade resurser med oförändrad skattesats för 2020 (17:10:- per intjänad hundralapp). Detta innebär att individens frihet fortsatt värnas.

Med dessa ord lämnar jag med stolthet över alliansens budget för antagande.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

PKV – Prisindex Kommunal Verksamhet.

Socialdemokraterna har hittat något nytt – nämligen PKV. Det använder man nu som ett argument att vi skulle ha genomfört besparingar bara för att vi inte slaviskt lägger oss på deras riktvärde om 2,7%.

Det är på sin plats att bena ut begreppen en smula:

PKV tas fram genom att priserna för löner, köp av verksamhet samt övriga kostnader viktas till ett genomsnittligt pris. Det är ett mått bland många och bör inte ses som allenarådande. Exempelvis visar konjunkturinstitutet stora rapport från i början av oktober att prognosen för 2020 års löneutveckling hamnar på 2,6 % vilket är lägre än PKV och dessutom stämmer överens med den uppräkning Österåker gör (2% helår motsvarar 2,6% löneökning from april). Samtidigt är alla avtalsområden nivålösa med något undantag.

Vår generella uppräkning om 2 % (3,7% Fklass, 3,3 % 1-3) är en viktad bedömning som i stort sett kompenserar för löne- och prisökningar. Men, även en ”sund” effektivisering är med i den uppräkningen. Vi ska inte glömma de förhållandevis stora uppräkningarna som har varit inom skolan under många år.

Åren 2013-2020. PKV-snitt 19,7% och våra uppräkningar 32,8-38,8%

En viktig aspekt i sammanhanget är vi (arbetsgivaren) äger lönerörelsen i kommunen, inte SKL.

Ser vi till vår omvärld har Österåkers kommun en ganska generös generell uppräkning. Samma analys kommer att göras under jan/feb när samtliga av våra grannkommuners budgetar är processade genom respektive Fullmäktige.

Ett ytterligare sätt att motivera den generella uppräkning vi gör är att vår nuvarande finansiering (skatter och bidrag) medger just det och i ett omvärldsperspektiv är det gynnsamt. Viktigt perspektiv är också att konjunkturen viker så förvaltningens bedömning, ur ett försiktighetsperspektiv, är att hålla strikt och följa en god ekonomisk hushållning som bl.a. regleras i kommunallagen. Bland annat innebär det att hålla ned kostnaderna i förvaltningen. Sett till vår omvärld ligger vi i framkant, både när det kommer till vår ekonomiska bas och uppräkning för nästkommande år.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Opponering på socialdemokraternas budget.

Det kan konstateras att S denna gång lagt en budget som väsentligt skiljer sig från tidigare år.

En budget som i allt väsentligt även skiljer ut sig markant från den övriga oppositionens.

När övriga oppositionsbudgetar landar i jämförelsevis blygsamma skattehöjningar hugger S i med hela 85 öre.

Vi har nu två tydliga alternativ. Alliansens budget med ansvarsfulla, avvägda satsningar med bibehållen personlig frihet för den enskilde, mot S budget som plockar bort över 100 miljoner från våra skattebetalare för att socialdemokraterna ska få bestämma mer och den enskilde mindre över de intjänade pengarna.

Jag kan tycka att detta ändå är bra. Äntligen har vi fått en full och ärlig innehållsdeklaration på S, ett klassiskt recept där politiker ständigt vet bättre vad dina intjänade pengar ska användas till.

Hur lättsamt det än må kännas att kunna vara frikostig med ytterligare drygt 100 miljoner av andras pengar ringer varningsklockorna hos varje ansvarskännande individ.

Till att börja med är ekonomin god. Tack vare att Österåker är en inflyttningskommun – ökar också kommunens skatteintäkter.

Det finns ingen som helst anledning att ta till skattehöjningar, än mindre med den här storleksordningen.

Skattehöjningar i kombination med ökande utgifter är kostnadsdrivande.

Incitamentet att upprätthålla en god ekonomisk hushållning med andras pengar minskar. Vår attraktionskraft och konkurrenskraft gentemot andra kommuner sjunker.

Att planlöst svälla ut verksamhetsmässigt är att ”elda för kråkorna”. Självfallet ska kärnverksamheter få nödvändiga tillskott, där så krävs, för att utveckla verksamheten, men det ska ske med mått och sans.

Kvaliteten för varje satsad krona måste noga följas upp och tydliga mål sättas.

Att bara rycka bort över 100 miljoner från våra arbetande invånare och våra äldre och sedan sprida ut dem efter eget politiskt gottfinnande känns kanske gott i stunden om man representerar S, men ger negativa konsekvenser inom en inte alltför avlägsen framtid.

Skillnaden genom åren är att S lägger budget för ett år i taget. Året efter är den förra budgeten glömd, raderat ur minnet där alliansen lägger budget och planer för 10 år fram. Detta för att förhålla oss till det kommunallagen säger: God Ekonomisk Hushållning. Med detta förhållningssätt får vi en långsiktigt hållbar ekonomisk hantering – utan att ena året gasa för att sedan vid en sviktande konjunktur behöva bromsa.

Det var längesedan S utgjorde en sådan ytterlighet i ekonomiskt hänseende. Det här är inte bara två olika budgetar, det är två helt olika sätt att se på politikens makt och invånarna. Det handlar om ofrihet kontra frihet.

Jag yrkar återigen bifall till alternativet med kloka satsningar och bibehållen frihet – nämligen bifall till alliansens budget.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Beträffande Helleborusskolan

Vi är många som delar synen på hur viktig Hellebourusskolan är för de elever som går på skolan och deras föräldrar/vårdnadshavare. 

Vi har ingen egen agenda att Helleborus ska läggas ner eller att ”ta över” i kommunal regi, och har heller aldrig haft. Detta har också tydligt framgått till Helleborusskolans ledning.

Jag har också stor respekt för den kompetens och erfarenhet som Helleborusskolans ledning och medarbetare besitter. Helleborus har en verksamhet som ingen annan där man uppenbarligen lyckas få elever att komma tillbaka till skolgång, till gagn för inte bara elever utan också föräldrar/vårdnadshavare och i förlängningen för samhället, där andra skolor inte varit lika framgångsrika. Deras verksamhet är ovärderlig för elever, föräldrar och kommun.

I fredags eftermiddag fick jag, tillsammans med vår Utbildningsdirektör och ordf i För- och grundskolenämnden, tillfälle att träffa ägare, rektor och en medarbetare från Helleborus. 

Det var ett givande initialt möte där vi förhoppningsvis ska finna lösningar och få en samsyn mellan skola, förvaltning och kommun. Vi har nu en upprättad dialog. 

Hur nivåerna eller bedömningar görs av tilläggsbelopp är en inte helt enkel fråga för mig att besvara då jag inte är, och ska heller inte vara, inblandad i dessa bedömningar. Lägger en länk för att klargöra hur kommuner har att hantera. http://www.osteraker.se/forskolaskola/arkivforskolaskola/nyhetsarkiv2019forskolaskola/sarskiltstodiosterakersforskolorochskolor.5.6ad1183d16e1103c93a151b.html

Vår ståndpunkt är att huvudmannaskapet är oviktigt – vi ska leverera, eller om man vill kalla det för erbjuda, det kommuninvånarna vill ha – valfrihet ska fortsatt råda i Österåkers kommun.

Skolverket är de som ger tillstånd för en friskola att etablera sig, kommunen får då svara på frågor från Skolverket om kommunens syn, vilket kommunen gjorde 2016. Det svaret är såklart offentlig handling och går att ta del av. 

Helleborus ger både elever och föräldrar en värdig skola utifrån elevernas särskilda behov. Jag är både tacksam och glad för att Helleborus finns i Österåker.

Min förhoppning är att nämnd, förvaltning och skola finner gemensamma lösningar och en samsyn för framtiden, ser över tidigare otydligheter och därmed också lär för framtiden.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Veckan som gått.

Jag talar vid startskottet för Magnolias bygge av äldreboende och förskola.

I tisdags hade jag den stora förmånen att som enda inbjudna politiker hålla ett föredrag på Ability Partners konferens om ledning och styrning under rubriken ”Att leda för effektivitet och resultat – effektiva styrmodeller som får rätt saker att hända” Ett drygt hundratal personer i olika ledande befattningar runt om kommunsverige hade samlats på Hasselbacken. Jag berättade om Österåkers resa från att ha haft länets näst högsta kommunalskatt till att nu ha hela landets lägsta. Jag talade om hur finansiell optimering skapas genom mål-, budget- och kvalitetsstyrning samt ansvarsfull hantering av skattemedel.

I onsdags invigningstalade jag och min allianskollega Monica Kjellman (L) vid det officiella startskottet för bygget av omsorgsboendet Villa Näs och förskolan Växthuset i Täljöviken. Det är Magnolia Bostad som kommer att bygga ett vård- och omsorgsboende med 60 lägenheter samt en förskola med fem avdelningar. Två mycket värdefulla servicetillskott i Täljöviken, med fantastiskt läge.

Idag har det varit ledningsgruppsmöte i Stockholm Nordost, där jag också är ordförande. Denna gång stod Norrtälje för det geografiska värdskapet. Vi talade bland annat om länsplan (regional plan) och nationell plan då infrastrukturen är ett stort och viktigt område som vi har gemensamma intressen och beröringspunkter inom. Vi talade om statens bristande direktiv till Trafikverket. Staten har inte skickat mer pengar eller direktiv till TRV vilket är en häpnadsväckande brist på prioritering.

Regeringen har frångått den ordning som gällt tidigare och släppt intresse/styrningen av infrastrukturinvesteringar.  Stockholm är extremt beroende av en utbyggd och välfungerande infrastruktur. Regionen utgör 25% av landets invånare, vilka står för 50% av statens skatteintäkter, men regionen får tillnärmelsevis inte tillbaka samma nivåer i infrastruktursatsningar.

Det återstår för mig att tillönska en trevlig helg! Dags att ladda batterierna inför ytterligare en vecka för österåkersbornas bästa som inleds på måndag med Kommunstyrelsesammanträde.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Fortsatt uppåt för Österåker!

Österåkers kommun fortsätter att klättra i Svenskt näringslivs rankning över de bästa näringslivskommunerna i landet. Österåker har nu plats 8 i länet och 38 i landet.

En gång per år presenterar Svenskt Näringsliv en rankning av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. 2010 hamnade vi på plats 123 och har sedan dess stadigt klättrat till att idag ligga på plats 38.

I entreprenörskommunen Österåker är ett bra företagsklimat och en nära dialog med det lokala näringslivet av yttersta vikt. Därför är det extra roligt att vi klättrar i denna rankning. Men självfallet vill vi bli ännu bättre! Därför ska resultaten analyseras och de områden som företagarna tycker är viktigast, som vi som kommun kan påverka, kommer vi att ha ökat fokus på.

Se resultatet här

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

Min ståndpunkt i arvodesfrågan

SVT har idag ett reportage rörande alliansens beredningsmöten. Aftonbladet följde under dagen upp med en notis.

Jag står fast vid min åsikt att vi agerat korrekt utifrån de arvodesbestämmelser som Kommunfullmäktige antagit. Det har utgått arvode för tre alliansföreträdare när dessa kallats och närvarat vid dessa sammanträden. Inget till oss kommunalråd.

Syftet är kristallklart. Det är ingen hemlig klubb eller partiinterna angelägenheter som det handlar om, utan sammanträdena är till för att bereda styrande majoritet tillfälle att, utifrån Kommunstyrelsens övergripande ansvar och uppsiktsplikt, behandla frågor och ärendelista inför beslutsfattande i Kommunstyrelsen. Jämför analogt med ordförande- och presidieberedningar i nämnder.  Ingen av dessa avdelningar har någon beslutanderätt och tillkommer på initiativ av ordföranden i nämnd. Det borde knappast komma som någon revolutionerande nyhet.

Det är Alliansen som styr kommunen och med det följer ett ansvar. Ett solidariskt ansvar gentemot varandra och för väljarnas bästa. För att bredda insynen och delaktigheten i beslutsprocessen har dessa träffar varit ovärderliga, inte minst för de mindre partierna som annars skulle kunnat hamna längre ifrån ärendehanteringen.

Alternativet hade varit en ordning med fler kommunalråd. Ett kommunalråd måste enligt Kommunallagen ha en tjänstgöringsgrad på minst 40%. Det hade varit ett dyrare upplägg för skattebetalarna. Det upplägg vi har är prestationsbaserat och gynnsammare ekonomiskt.

Jag står också fast vid att jag anser att den som slänger ur sig så grova anklagelser som S gör måste löpa hela linan ut och låta rättsvårdande instanser hantera frågan. Jag räds inte det, tvärtom.  Annars är det rent förtal med det enda syftet att skapa missaktning. Man har nu haft 18 dagar på sig att inlämna en anmälan. Inget har hänt. Spekulationerna i olika media fortsätter dock. Vilket är beklagligt.

I avsaknad av en politik som attraherar väljarna (S backade från 12 till 9 mandat i valet) ägnar man sig åt smutskastning. Det är förvisso en strategi i brist på andra, men en tvivelaktig sådan. Möjligen gör man detta för att dölja sina egna interna konflikter. Jag trodde att S var insiktsfulla nog att inte underskatta vår väljarkår. De ser leverans av den politik vi står för och det går bra för vår kommun. Vi har en av kommunsveriges starkaste ekonomier, en pensionsskuld i balans (hur många andra har det?), vi har verksamheter av hög kvalitet och dessutom landets lägsta skatt. Vi har kraftigt ökade skolresultat och en hög kundnöjdhet i äldreomsorgen. Vi har 180 miljoner fonderat i en reserv att ta till om en djup lågkonjunktur skulle slå till över landet. (Sannolikt blir den riktigt djup med nuvarande regering). Det finns inte mycket över för oppositionen att direkt göra politik av.

Jag står fast i mina uppfattningar och jag är trygg i att vi gjort och gör rätt.  Vårt uppdrag är österåkersbornas och för österåkersbornas bästa arbetar vi 24/7.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Invigning Röllingby aktivitetspark

Idag hade jag förmånen att få inviga Röllingby aktivitetspark formellt. Den smygöppnade redan för några veckor sedan och denna fina anläggning har varit välbesökt dagligen sedan dess.

Här kan man åka skateboard, klättra, spela basket och padel. Med mycket mera. Det finns gott om möjligheter att sitta och fika för medföljande föräldrar. Just padel är en sport under kraftig utveckling och jag fick prova på att spela, vilket var kul. Det var definitivt inte sista gången jag kommer hålla i en padelracket.

En stor eloge till kommunens parkavdelning för ett väl genomfört arbete med denna fina anläggning som under många år kommer till stor glädje för oss invånare i kommunen.

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , , , , , , | Lämna en kommentar

Budgetdirektiv och förutsättningar

Den ekonomiska situationen i Österåkers kommun är fortsatt god, men det gäller ändå att lägga ett öra mot rälsen och bevaka omvärlden. Vi har gått från en stark högkonjunktur till en avmattning i ekonomin, såväl globalt som nationellt. SKL (Sveriges kommuner och landsting) bedömer att BNP kommer falla från 2,4 procent 2018 till 1,4 procent 2019 och 2020.

Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästkommande kalenderår samt en plan för den kommande treårsperioden. Planen ska innehålla skattesats, hur mycket verksamheterna får i anslag, hur verksamheterna ska finansieras samt hur den ekonomiska ställningen beräknas bli vid budgetårets slut.

Hur välskött en kommunal ekonomi än är, påverkas kommunerna av det ekonomiska läget i stort, så även vår kommun. Den främsta inkomstkällan för en kommun är skatt på inkomster. Enkelt uttryckt – ju fler som arbetar desto högre intäkter för kommunen. Vi kan inte råda över internationella konjunkturer, ens den nationella i någon större utsträckning, men en politik som främjar företagande och att jobb lönar sig – kombinerat med god ekonomisk hushållning och kloka prioriteringar – gör systemet mindre sårbart. Tack vare en klok hantering av skattebetalarnas pengar har vi haft möjlighet att till fullo reservera pensionsåtagandet och avsätta medel i en resultatutjämningsreserv, vilket så klart ytterligare bidrar till en minskad sårbarhet.

Vi måste vara medvetna om att tuffare tider väntar. Att låta tåget gå på maxfart under högkonjunktur för att sedan tvärbromsa vid en lågkonjunktur är inte direkt ett framgångsrikt recept. Det skapar en osäkerhet och en ryckighet. Vi anser det vara bättre att hitta en jämn och stabil takt, oavsett konjunktur. Att använda goda tiders överskott för ansvarsfulla avsättningar gör att effekterna av en längre konstaterad lågkonjunktur mildras. Nya arbetssätt, digitalisering, samverkan och förebyggande insatser bidrar även de till effektivitet och bättre resursutnyttjande och ger en överbyggnad som är hanterbar genom en konjunkturcykel.

Under gårdagens KF fastställdes budgetdirektiv och anvisningar för budget 2020 med plan för 2021-22. Det är med stor stolthet jag kan konstatera att vårt ekonomiska läge fortsatt är bra. I ett läge där många kommuner inte kan satsa eller där nedskärningar väntar kan vi fortsätta framåt och utveckla verksamheter och kvalitet. Jag kunde under gårdagens kommunfullmäktige meddela att ca 110 av Sveriges 290 kommuner beräknas gå med underskott för innevarande år. Omvärldsbevakning ger vid handen att många kommuner inte ger kompensation för pris- och löneökningar, några räknar upp med 2% och samtidigt ger ett effektiviseringskrav på 1%, i alla verksamheter. Vi effektiviserar i de administrativa verksamheterna, aldrig i de sk ”pengade”, kärnverksamheter.

Vi kommer fortsatt att utgå från våra finansiella mål, vilket bland annat innebär att kostnadsutvecklingen per invånare och år kommer ligga på ca 3% och ett överskottsmål på 1%. Vi ska ha en budget i balans och fortsatt god ekonomisk hushållning. Utgiftstaket är baserat på en oförändrad skattesats på 17:10. Vi kommer att göra en generell uppräkning av pris och löner med 2%. Investeringsbudgeten är 112 miljoner. Verksamheternas nettokostnader ökar med 68 miljoner jämfört med 2019, innan de politiska satsningarna.

I november kommer budgeten att behandlas och beslutas av Kommunfullmäktige. Österåkers invånare kan vara trygga i att vi kommer tillhandahålla en hög kvalitet i våra verksamheter och samtidigt förvalta förtroendet att hantera skattepengarna på bästa sätt. Kloka satsningar och prioriteringar, utan lättsinniga excesser helt enkelt.

Publicerat i Okategoriserade | 1 kommentar