Lägesrapport nr 13. 31 mars 2020


Mot bakgrund av utbrott i Sverige av Covid-19 har Folkhälsomyndigheten utkommit med löpande rekommendationer. Syftet är att förhindra och fördröja smittspridning.  

Totalt har i landet identifierats 4 435 smittade varav (kvinnor: 2 107 och män: 2 328)

Av dessa är 358 intensivvårdade (kvinnor: 89 / män: 269)

180 personer har avlidit (kvinnor: 75 / män: 105) (FHM kl.14:00)

Sköra patientgrupper ska skyddas, och den enskilde har ett stort ansvar för att bryta smittspridning och därmed avlasta sjukvården.

Region Stockholm

Kapaciteten att provta och testa personer för covid-19 behöver utökas ytterligare i Sverige. Viktigast är att patienter och vårdpersonal fortsatt kan prioriteras.

Folkhälsomyndigheten har fått regeringens uppdrag och ska samordna arbetet på nationell nivå med att ta fram en nationell strategi för utökad provtagning för covid-19. Myndigheten ska också leda arbetet med att samordna regioner, kommuner och andra aktörer som behövs för att provtagning och testning ska kunna utökas med bibehållen kvalitet. Ett negativt testresultat kan dock snabbt bli inaktuellt så länge det är en samhällsspridning av covid-19.

Fältsjukhuset på Stockholmsmässan i Älvsjö står nu klart. Senare i veckan kommer sjukhuset kunna ta emot de första patienterna med covid-19. Ett intensivt arbete pågår för att sätta in resten av utrustningen tillsammans med förbrukningsartiklar samt att bemanna så att vårdpersonalen kan komma in och bekanta sig med det färdigställda sjukhuset. 
Fältsjukhuset ska i ett första steg ha 140 fysiska vårdplatser för att i ett andra steg öka till 600 vårdplatser med möjlighet till en fördubbling i ett tredje steg om behov uppstår. Intensivvårdsplatser kommer finnas för att ta hand om patienter som plötsligt försämras, de byggs ut stegvis i moduler om tio. De flesta vårdplatserna kommer vara vanliga vårdplatser för patienter med covid-19.

Österåker – Dagens statusrapport – Ögonblicksbild

 • Mer ansträngt personalläge idag, både inom vård- och omsorg och förskola.
 • Första vårdutbildningen för PF Bemanning genomförs på måndag nästa vecka.
 • Skyddsutrustning kritiskt, vi har idag ett litet lager – men beräknar inom kort komma upp i större behov. Stora leverantörer prioriterar endast sjukvård/regioner. Ingen konkret informations finns från region/länsstyrelse om leverans till kommuner. 
 • Skolans personal och vår Måltidsenhet har genomfört en rad aktiviteter för att säkerställa avstånd vid måltider.
 • Riktlinjer för barn/elever med astma/allergi finns nu framtagna av FHM.
 • SAS har publicerat på sitt Intranät: ”Österåkers kommun har öppnat upp en rekrytering för oss med erfarenhet från SAS till akuta behov inom äldreomsorg, skola och kantin.

Kommunfullmäktige
Många frågor kommer från förtroendevalda kring nästa kommunfullmäktige. Fullmäktiges ordförande har kallat gruppledarna till möte på fredag den 3 april för förankring av det uppdrag gruppledarna gav på senaste sammanträdet. Detta avser ett frivilligt kvittningssystem vilket innebär en tillfällig minskning av antalet ledamöter. Återkommer med information efter fredagens sammanträde.

Avslutningsvis

Det kan inte nog påtalas att alla har ett ansvar, inte bara för sin egen hälsa, utan också för sina medmänniskors.

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

Lägesrapport nr 12. 30 mars 2020

Mot bakgrund av utbrott i Sverige av Covid-19 har Folkhälsomyndigheten utkommit med löpande rekommendationer. Syftet är att förhindra och fördröja smittspridning.  

Dagens rapport visar att 149 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 4028 (1 806 Stockholm) personer är konstaterat smittade. 

146 (89 Stockholm) personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit i länet. 
Cirka 9 400 personer i Stockholm har provtagits för det nya coronaviruset. 
306 (108 Stockholm) patienter med covid-19 vårdades på måndagen i intensivvård vid akutsjukhus. Förutom de som får intensivvård är det 488 patienter med covid-19 som vårdas på sjukhus i Region Stockholm.

Länet
Det är ett mycket ansträngt läge och vi kan räkna med att detta inte är ”peaken”. Dagliga avstämningar görs mellan kommuner, Länsstyrelsen (SamverkanStockholmsregionen), Region Stockholm, MSB med fler aktörer för att uppnå en välorganiserad struktur för samordning i det mer akuta läge framförallt för sjukvården och kommunerna vi nu går in i. Den påverkan i det dagsaktuella; i närtid och längre tidsperspektiv analyseras. Påverkan på hur samhället i övrigtkan komma att se ut i samma tidsperspektiv bedöms.

För att underlätta för alla berörda tas särskilda vårdrutiner fram i samarbete mellan kommun och region samt hur materielförsörjningen ser ut. 

Region Stockholm meddelade under gårdagen att egen provtagning för covid-19 nu är möjlig på SÄBO (Särskilt boende/Äldreboende).

För att öka provtagningskapaciteten i regionen utökas Samariten ambulans till att omfatta nio provtagningsbilar. Telefonbemanningen hos Samariten ambulans utökas med extra personal och provtagningsflödena optimeras för att öka antalet provtagningar. Samtidigt kommer Samariten ambulans att tillsammans med personal från SLSO kunna utbilda sjuksköterskor på SÄBO så att de själva kan ta prov för covid-19.

Vi ska räkna med att våra verksamheter, framförallt inom vård- och omsorg, kommer att få en större omfattning än vad vi behövt hantera tidigare. 

Sköra patientgrupper ska skyddas, och den enskilde har ett stort ansvarför att bryta smittspridning och därmed avlasta sjukvården.

Österåker – Dagens statusrapport 

Vi har något bättre driftläge i förskolor och skolor, dvs elever och pedagogers närvaro följer samma linje. Gymnasiets distansundervisning fungerar fortsatt bra. En E-tjänst för att beställa matlåda för elever i gymnasiet är framtagen. 

Tillgången på skyddsutrustning ökar, dock har vi inte fått någon leverans 
idag på vår beställda order av munskydd. Socialstyrelsen har på Regeringens uppdrag till uppgift att samordna skyddsutrustning. Socialstyrelsen/regionen har hittills levererat mycket små leveranser, som inte täcker vårt behov. Vi har själva valt att upphandla och leverans förväntas onsdag/torsdag denna vecka och vi har ett lager i en av kommunens fastigheter.

Kommunen inventerar samtidigt hur behovet och tillgång av skyddsutrustning ser ut hos samtliga utövare för att kunna hjälpa till.

Ca 24 korttidsplatser finns tillgängliga efter löpande biståndsbeslut, dvs efter utskrivning från sjukhusen. Dessa korttidsplatser kommer att finnas hos privata utförares särskilda boenden initialt och en fortsatt inventering sker för att hitta fler.

Intervjuer av kandidater för bemanning, ca 15 personer, planeras för introduktion av vårdutbildning. Drygt 110 sökande finns per idag.

I dag har Krisledningsnämnden utökats med en representant från de partier som inte ingår i krisledningsnämnden. Ledamöterna kallades för en mer detaljerad information och avstämning. 

Avslutningsvis

Vi har en fantastisk kommun på många sätt. Kommunen definieras av våra invånare och så många som vill vara med och bidra! Nu känner jag inte till alla krafter och erbjudanden men det som kommit mig till del är donation av 500 skyddsglasögon, en sjuksköterska som erbjuder sin hjälp, skolklasser som tillverkar skyddsvisir och mycket mer. Vi har alla Österåker i våra hjärtan.  

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

Lägesrapport nr 11. 27 mars 2020

Mot bakgrund av utbrott i Sverige av Covid-19 har Folkhälsomyndigheten utkommit med löpande rekommendationer. Syftet är att förhindra och fördröja smittspridning.  

Totalt har 3046 personer (varav 1311 i Stockholm) rapporterats smittade med covid-19. Nationellt har 92 av fallen (varav 60 i Stockholm) rapporterats avlidna. 

Nytt läge
Vi går mot ett nytt läge, motsvarande scenario ”omfattande spridning”. Bedömningen är att vi är i början av en akut fas för hälso- och sjukvården. Region Stockholm har därför bytt inriktning. Allt fokus ligger på att höja kapaciteten inom slutenvård och intensivvård. Planerad sjukvård ställs in och kommunerna har också fått ett utökat ansvar för primärvård.

Ett stort antal Coronarelaterade dödsfall har konstaterats inom Region Stockholm och kraftig ökning är att vänta i närtid. Vid tidpunkten när hälso- och sjukvårdens kapacitet understiger akuta behov kommer belastningen på kommuner och övriga samhället bli omfattande. Förmåga och flexibilitet är nödvändig och situationen kräver beredskap, ibland timme för timme. 


Sköra patientgrupper ska skyddas, och den enskilde har ett stort ansvarför att bryta smittspridning och därmed avlasta sjukvården.

Regeringsbeslut

Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan idag fattat beslut att arrangemangmed fler än 50 deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inte är tillåtna.

Förordningen innebär inskränkningar av mötes- och demonstrationsfriheterna, som är skyddade i grundlagen. Exempelvis privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande berörs inte av förslaget, och inte heller skolor. Förbudet gäller inte heller för dem som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.

Österåker

Den påverkan regeringens beslut idag får i Österåkers verksamheter är möjligen på kommunfullmäktige med våra 51 ledamöter och 26 ersättare. Gruppledarna i fullmäktige har givit uppdrag till kommunkansliet att komma med förslag om ett frivilligt kvittningssystem för att endast 26 ledamöter ska kunna genomföra och fatta beslut på kommande fullmäktige den 20 april.

Intervjuer av sökande till PF Bemanning börjar nästa vecka, per idag nära 100 inkomna ansökningar.

SLSO (Stockholms Läns Sjukvårdsområde) har beslutat att kommunerna ska utföra biståndsbedömningar även på helger för att avlasta sjukvården. Beslutet innebär att kommunen kommer ta emot hemtjänst-kunder med kort varsel. 

För närvarande har vi ett lager av skyddsutrustning. 

Den allt större belastningen på personal inom hemtjänst och förskola kan vi genom PF Bemanning stärka upp vikarievolymen.

Kapaciteten för jour-förskola är utökad i det fall att regeringen beslutar att även förskolor ska stängas – endast vårdnadshavare som uppbär samhällsviktiga funktioner kommer då ha behov av jour-förskola.

Avslutningsvis

Med tacksamhet och beundran går tankarna till alla dem som arbetar i kommunens verksamheter under denna period med invånarnas bästa för ögonen. Tack!

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

Lägesrapport nr 10. 26 mars 2020

Mot bakgrund av utbrott i Sverige av Covid-19 har Folkhälsomyndigheten utkommit med löpande rekommendationer. Syftet är att förhindra och fördröja smittspridning.  Det är fortsatt ett mycket ansträngt läge inom sjukvården i Stockholm varför FHMs rekommendationer måste hörsammas. 

Totalt har 2 806 personer (varav 1216 i Stockholm) rapporterats smittade med covid-19 i Sverige (28 fall per 100 000 invånare). Fallen finns i alla åldrar (medelålder 56). Mer än hälften av det totala antalet fall hittills där smittland är känt har nu smittats i Sverige. Nationellt har 66 av fallen (varav 43 i Stockholm) rapporterats avlidna. Totalt har 178 intensivvårdade patienter (varav 69 i Stockholm) med laboratoriebekräftad covid-19 rapporterats via svenska intensivvårdsregistret. Medelåldern är 62 år.

Ekonomistyrningsverket

ESVs har presenterat två alternativa scenarier av de ekonomiska konsekvenserna med anledning av Covid-19. Bifogat finns länk till presentationen. https://youtu.be/Z_sJFU1RXWQ

Österåker

Vi har fortsatt ett stort personalbortfall inom vissa verksamheter, dock inte alla. Produktionsförvaltningen har prioriteringen omvårdnad i första hand och därefter service inom hemtjänsten. Skärgården har befolkats tidigt av deltidsboende (fritidsboende) vilket medför att dagligvaruhandeln där fått ökad omsättning. Samtidigt har vi på grund av personalbrist varit tvingade att säga nej till de fritidsboende som behöver hemtjänst.

Förskolor och skolor

Trenden har vänt och allt fler barn återkommer till både förskolor och skolor. Behovet av nya vikarier ökar, ordinarie personal behöver återhämtning. 

PF Bemanning, kommunens nyinrättade avdelning för att ökade behov av medarbetare och ta hand om permitterad personal har idag ca 80 st sökande i åldrar 17-65 år. Intresseområden är 60% förskola/skola, 30% vård o omsorg samt 10% måltidsenhet.

Varje dag görs en dagsaktuell status, en ögonblicksbild av våra verksamheter samt en välorganiserad plan för såväl timme för timme och längre sikt. Nedan ett axplock av åtgärder.

 • LSS – Förbereda utökning med ca 15-20 platser. LSS fritidsverksamhet, behov kan komma att uppstå från andra kommuner
 • Hemtjänst – Anskaffa skyddsutrustning för vårdpersonal för hantering av Covid-19 smittade kunder
 • Måltidsenheten – Förbereder för ”helpension” mat till jour-förskolor öppna kl. 06-23 varje dag
 • För- och grundskola – Undersöka vad som gäller för barn/elever med astma
 • Vård- och omsorg – Löpande 3 dagars utbildning vårdbiträde. 
 • Vård- och omsorg – Starta upp mellanvårds-/slussplatser i gemensam lokal för hemtjänstkunder utskrivna efter COVID-19

Näringslivsråd 

Till Näringslivsrådets möte idag kom några fysiskt på plats och några via Skype. Syftet med rådsmötet var att vara lyhörda för vilka frågeställningar och eventuella hinder företagarna upplever – i syfte att snabbare kunna underlätta. Mötet resulterade i ett par direkta och indirekta åtgärder och några som bör hanteras på nationell nivå, vilka vi tar med oss.

Avslutningsvis

Om jag får tillåta mig själv att bli lite informell. Hittills har som sagt 66 personer avlidit i sviterna av Covid-19 med sorg och saknad för de familjer som förlorat sina nära och kära. Mina tankar och mitt djupaste deltagande är med dessa familjer. Några av oss kommer dessvärre behöva se detta i vår närhet framöver. Hänsyn och medmänsklighet något vi kommer behöva förhålla oss till i kanske ännu större utsträckning. 

Michaela Fletcher

Kommunstyrelsens ordförande

Ansvarsfrågan arvodering

Som säkert en del av er känner till har det uppstått en diskussion kring våra mötesorgan i Österåkers kommun.

Kommunrevisionen tillskrev i höstas kommunstyrelsen och efterfrågade klargörande för att kunna utreda den gällande situationen.

Revisionsfirman PwC har sedan på kommunrevisionens uppdrag granskat vilka förtroendevalda som erhållit arvoden samt kommunens interna styrdokument med beröring på ärendet. I sin utredning kommer PwC fram till att det saknas ett formellt beslut att inrätta utskott eller beredning under kommunstyrelsen.

Jag vill med några korta rader redogöra för hur jag ser på det hela. För mig känns det viktigt att berätta att jag har på intet sätt gjort det här för att berika mig själv (jag har inte heller fått något arvode för detta) och jag har heller inte haft för avsikt att berika mina kolleger i Alliansen. De har fått betalt för det arbete de genomfört vid beredningarna.

Systemet antogs 2012 av en parlamentariskt tillsatt grupp och sedan 2014 har det fungerat väl. Det har tjänat sitt syfte och handlat om att få ihop Alliansen och öka den demokratiska spridningen.

Alternativet hade varit att vi tillsatt kommunalråd, men det hade blivit både dyrare och gett en mindre demokratisk bredd.

Det är dock en självklarhet för mig att formella regler måste följas och så snart systemet blev ifrågasatt av de politiska revisorerna så reagerade vi. Samtidigt noterar jag att man på nästan sex år inte haft några som helst synpunkter på upplägget. Icke desto mindre så kan vi självfallet inte ha ett system som inte är formellt korrekt.

Nu får ordförande i fullmäktige föreslå hur fullmäktige bör förhålla sig till kritiken från de kommunala revisorerna och jag avser självfallet att agera i enlighet med fullmäktiges beslut.

Jag vill inte att en kommun ska styras på ett sätt som kan uppfattas tveksamt av somliga, därför välkomnar jag att den här frågan har retts ut.

Nu är det viktigt att vi enas om hur vi ska bereda frågor framöver. Vi ska ha ett system som är tillfyllest oavsett vilken politisk falang som styr Österåker.

I dessa tider av corona är det extra viktigt att det inte får råda några tveksamheter hur vi hanterar vår parlamentarism. Det är i stunder av kris vi behöver ett system som fungerar och som inte blir ifrågasatt.

Formfrågor ska inte vara föremål för diskussion, därför är det viktigt och bra att vi nu kan hitta en metod som alla kan omfamna.

Även om jag har reagerat hårt på att oppositionen till en början målade ut mig som klandervärd ur en juridisk synpunkt, vill jag ändå understryka att jag tycker det är bra att frågan har väckts.

Det får inte råda några som helst tveksamheter kring hur Österåker styrs och därför vill jag tacka Ann-Christine Furustrand (s) för att hon lyft frågan i samband med att hon, efter sex år, kom till insikt om att det dåvarande systemet inte kändes rätt.

Lägesrapport nr 9. 25 mars 2020


Mot bakgrund av utbrott i Sverige av Covid-19 har Folkhälsomyndigheten utkommit med löpande rekommendationer. Syftet är att förhindra och fördröja smittspridning.  Det är fortsatt ett mycket ansträngt läge inom sjukvården varför FHMs rekommendationer måste hörsammas. Totalt har ca 2 510 personer (kl 14.00) påvisats smittade med covid-19 i Sverige. Nationellt har 42 personer rapporterats avlidna.

Läget i Stockholm

Situationen är mycket pressad i Stockholm, så även i Västra Götaland och Region Skåne. Under det senaste dygnet har 18 personer avlidit i Region Stockholm och många insjuknar i regionen. Behovet av intensivvårdsplatser förväntas bli stort under kommande veckor. Totalt har nu 168 personer vårdats inom intensivvården i Sverige till följd av covid-19 (enligt Svenska intensivvårdsregistret kl 17.30).

Toppen är på intet sätt nådd än 

Det är av största vikt att avlasta en redan ansträngd sjukvård. I slutet av förra veckan vädjadesjukhus och regionen om att sjukvårdskunniga skulle anmäla sig, i dag kom uppmaning.Tredje steget är beordran

Nu behövs alla krafter, sjukvårdsutbildade liksom icke sjukvårdsutbildade, till olika uppgifter. En del kan snabbutbildas inom vården och andra kan komma att behövas i barnomsorgen. 

För att kunna upprätthålla en god service till invånarna behöver Österåkers kommun nu rekrytera vikarier till flera områden.

Dela gärna länken i alla dina nätverk. http://www.osteraker.se/omosteraker/arkiv/nyhetsarkiv2020omosteraker/villdugoraenviktiginsatsforinvanarnaiosteraker.5.7b9fa543170f6977095854.html

Skyddsmateriel

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen beskrev detta idag som ”det är inte total brist någonstans i landet, men vi har inga lager och vi har behov av att hela tiden jobba med att få fram mer och att – om möjligt – omfördela”.

Samverkan Stockholmsregionen

Nu sker förbereder för katastrofläge. Prognos och bedömning är att vi ligger efter situationen i Italien. Det innebär att vi ska förvänta oss en kraftig ökning av patienter som behöver vård. Vi kommer behöva vårda mycket svårt sjuka människor i miljöer utanför sjukhusen. SLSO stärker stöd till hemsjukvård och särskilda boendeformer.

Regeringen

Regeringen och samarbetspartierna har presenterat krispaket riktat mot småföretagen. En åtgärd innebär en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter och egenavgifter under perioden mars-juni för upp till 30 anställda. Det beräknas kosta 33 miljarder kronor. Andra åtgärder är statliga kreditgarantier via en statlig företagsakut och tillfällig rabatt för hyreskostnader.

Civilsamhället

MSB, SKR och frivilligorganisationer har presenterat satsning på stöd till kommuner för att kunna hjälpa äldre och andra i riskgrupp.

Österåker

Vi har ett stort personalbortfall inom vissa verksamheter. Produktionsförvaltningen har fortsatt prioriteringen omvårdnad i första hand och därefter service inom hemtjänsten.

I går sammanträdde Krisledningsnämnden för andra gången för information och avstämning. Första gången var 2 mars då vi kom överens om att information skulle ut till Kommunstyrelsen ledamöter samt ersättare vilket jag sedan utökade till samtliga förtroendevalda i kommunen. Allt i syfte att alla får samma information. Bifogar en bild på tjänstemannaorganisationen och krisledning ser ut.

Österåker har idag publicerat en länk med kontaktuppgifter för alla tips, idéer och kreativt tänkande för att kanalisera in alla goda tankar och krafter. Vad det än vara månde. Företagslättnader har vi redan presenterat och i morgon har vi Näringslivsråd med en enda fråga på dagordningen: Förslag och åtgärder för att hantera situationen med anledning av coronaviruset covid-19.

Vi vet att Österåker, efter den globala finansiella krisen 2008, var den kommun i landet som rankades högst upp i att återhämta sig snabbast efter lågkonjunkturen. Låt oss tillsammans göra det igen. 

Dela gärna denna också.

http://www.osteraker.se/omosteraker/arkiv/nyhetsarkiv2020omosteraker/hjalpossattblibattredelameddigavdinaideerochforslag.5.7b9fa543170f69770952b4a

Nu är det ”All hands on deck”!

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

Lägesrapport nr 8. 24 mars 2020

Mot bakgrund av utbrott i Sverige av Covid-19 har Folkhälsomyndigheten utkommit med löpande rekommendationer. Syftet är att förhindra och fördröja smittspridning.  Det är fortsatt ett mycket ansträngt läge inom sjukvården varför FHMs rekommendationer bör hörsammas. Vi har samhällsspridning stora delar av Sverige. Totalt har ca 2286 personer (kl 17.00) påvisats smittade med covid-19 i Sverige. Nationellt har 36 personer rapporterats avlidna.Antal bekräftade och misstänkta fall förändras ständigt, allteftersom personer söker vård och undersöks för viruset. 

Smittspridningen kommer framöver inte vara begränsat till något särskilt område varför största möjliga försiktighet fortfarande ska vidtas.

Folkhälsomyndigheten meddelar begränsningar för restauranger, baren och caféer.
Folkhälsomyndigheten meddelade vid dagens presskonferens att enbart bordsservering nu är tillåtet på restauranger, barer och caféer. Detta gäller tills vidare och ska träda i kraft ”så snart som möjligt”. Inga personer ska tillåtas stå och trängas. (Försäljningen av hämtmat kommer fortfarande att tillåtas.) Frågan är ställd till förvaltningarna hur kommunerna ska agera. Naturligtvis har detta renderat i en mängd telefonsamtal till oss inom politiken och tjänstemän. Vi fortsätter att söka vilka lättnader vi kan bidra med för såväl restauranger som små tjänsteproducerande företag.

Samverkan Regionstockholm
Från fullt fokus på att skolorna ska vara förberedda att genomföra hem-fjärr- och distansundervisning har fokus flyttats till sjukvård. I takt med att fler blir smittade och har behov av intensivvård och sjukhusens kapacitet finns stort behov av samordning. 
SLSO, Stockholms Läns Sjukvårdsområde, har med anledning av kommande påfrestning av sjukvårdsapparaten under eskalerande förlopp av Covid-19 säkrat att följande funktioner uppnås:

 1. Förmåga att kvarhålla sjukare patienter än vanligt i kommunal omsorg
 2. Förmåga i kommuner att ta emot ej färdigbehandlade patienter från sjukhus
 3. Förmåga att flytta patienter, personal och materiel mellan kommuner.
 4. Systemet ska vara operativt, från beslut till verkställighet mäts tiden i timmar.

Kommunens tjänstemän bidrar till att dessa funktioner säkras från Österåkers sida. Svårigheten framöver, i takt med att våra medarbetare insjuknar, är att finna vikarier. 

Tredagarsutbildning via Komvux 
Under veckan startar vår snabbutbildning av medarbetare inom vården. 

Samverkan med civilsamhället
Kyrkoherde Staffan Hellgren i Svenska kyrkan har i dag kontaktat oss för att erbjuda kyrkans hjälp. Deras egen verksamhet har minskat i omfattning de senaste dagarna och har hörsammat att civilsamhället och frivilliga verksamheter inom kort kan komma att behövas. 

Tankesmedja
En analysgrupp har tagit form för att kunna ta tillvara på kreativa idéer och lösningar och för att se om dessa är genomförbara. Tips och råd mottas gladligen via mail vilken kommuniceras i morgondagens Lägesrapport.

Förtydligande om sekretess
Avslutningsvis vill jag göra ett förtydligande av sekretessförbindelsen för samtliga förtroendevaldasamt anställda i Österåkers kommun. Patientsekretessen gäller inte enbart individärenden utan omfattar även generella siffror för exempelvis antal smittade i kommunen eller vart/i vilken verksamhet smittade påträffats. 

Ekonomistyrningsverket, ESV
Har publicerat prognos mars 2020 över statens budget och de offentliga finanserna med alternativa scenarion. I det första scenariot beräknas BNP minska med 1% i år, i det andra med 3%. För att kommunsektorn ska kunna upprätthålla sin verksamhet kompenseras kommunsektorn med 12 miljarder i scenario 1 och med 17 miljarder i scenario 2.

 

Jag kan inte nog påtala vikten av att följa FHMs rekommendationer. 

Det är ingalunda lugnt eller läge att släppa på försiktigheten!

Ta hand om Er, tänk på vårdpersonalen som i dag arbetar hårt och endast med våra individuella insatser, genom att stanna hemma vid minsta symptom, kan vi bidra till att en tyngd sjukvård får det ännu tyngre. Vi närmar oss ett avsevärt mycket mer pressat läge för sjukvården och kommunerna.

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

Stäng meny