Kommunstyrelsen i Österåker får rätt av Förvaltningsrätten om arvodesfrågan.

PRESSMEDDELANDE Österåker 24-07-2020

Kommunstyrelsen i Österåker får rätt av Förvaltningsrätten om arvodesfrågan.

Österåkers kommunstyrelse beslutade den 9 december 2019 bl.a. om inrättande av kommunstyrelseberedning, val av ledamöter till kommunstyrelseberedning (tidigare Alliansberedning/utskott), samt om svar till den kommunala revisionen med anledning av anmälan till kommunstyrelsen.

I december 2019 skickade Socialdemokraterna i Österåker in en anmälan till Förvaltningsrätten där man begärde att Kommunstyrelsens beslut skulle stoppas.

Socialdemokraterna, med Ann-Christine Furustrand (S) i spetsen, ville att förvaltningsrätten skulle pröva om arvodena är lagliga samt om det har förekommit jäv när kommunstyrelsen fattat beslut i arvodesfrågan.

Nu har domen från Förvaltningsrätten kommit:
”Sammanfattningsvis framgår inte några omständigheter som klargör att de överklagade §§ 14:3 – 5 skulle vara olagliga enligt 13 kap. 8 § kommunallagen. Något skäl att upphäva något av de överklagade besluten föreligger således inte. Överklagandet ska därför avslås.”, skriver Chefsrådman Lars-Åke Johansson bland annat i domen. I höstas gjorde även en polisanmälan avseende arvodesutbetalningarna men ärendet lades ner utan att en förundersökning inleddes.

– Kommunstyrelsens beslut var demokratiskt fattat och jag välkomnade att Förvaltningsrätten skulle göra en bedömning när det stod klart att Socialdemokraterna hade skickat in en anmälan. Nu när ärendet är avgjort och jag är inte överraskad att domstolen delar min bild av att allting har gått rätt till, säger kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M).

– Min förhoppning är nu att Ann-Christine Furustrand och Socialdemokraterna försöker ägna sig mer åt politik i sin roll som opposition. En väl fungerande opposition är alltid av vikt i en demokrati och det är min övertygelse att det kan komma medborgarna i Österåker till gagn om vi får en bättre fungerande opposition som försöker fokusera på det politiska sakinnehållet, säger Michaela Fletcher.

Förvaltningsrätten har även avkunnat en dom i ett annat ärende som rör Österåkers kommunstyrelse, även i det överklagandet gav domstolen Kommunstyrelsen rätt.

Roslagspartiets Hans Hellberg hade klagat på Kommunstyrelsens beslut i delarna som avsåg protokollsanteckningar angående inställning i frågor som rör svar till den kommunala revisionen.

”Förvaltningsrätten kan inte finna att Hans Hellberg anfört något som påvisar att sådana protokollsanteckningar skulle vara olagliga på någon av de grunder som anges i 13 kap. 8 § kommunallagen. Överklagandet ska därför avslås.”, skriver chefsrådman Lars-Åke Johansson.

Michaela Fletcher (M) Kommunstyrelsens ordförande
Tel: 0854081069 / 0736443562
michaela.fletcher@osteraker.se

Hjulvägen invigd

Idag hade jag den stora glädjen att få inviga den nya Hjulvägen. Det är en 1 100 meter lång väg som möjliggör genomfartstrafik mellan Näsvägen och Österskärsvägen och avlastar därigenom Sågvägen. Samtidigt underlättas trafiksituationen till och från Österskär, Tuna och Östra Kanalstaden.

Alliansens beslutsförslag om att bygga vägen togs i Kommunstyrelsen i januari i år och den är färdigställd och farbar den 1 juli. Ett knappt halvår således från beslut till färdig väg. Ett imponerande arbete!

Det är i huvudsak en provisorisk väg intill dess att Västra kanalstaden och Näsängen byggts och att den i och med det får sin permanenta sträckning.

Det var en väldigt trevlig och välorganiserad invigning som några av de som förverkligat denna väg stod bakom. Jag själv fick nöjet att genomföra premiärturen i en av bilarna på plats. En Studebaker närmare bestämt. Se bilder nedan.

Ett stort tack till alla som genomfört byggnationen på så kort tid och till alla som stod bakom dagens invigning!

Nedan återfinns bilder från dagen samt kommunens film från invigningen.

Jag fick äran att premiärköra vägen i en Studebaker.
Se kommunens film från invigningen på Österåkers kommuns Facebooksida!

Sommarhälsning

Sommaren är här, med besked. Soligt väder och temperaturer på 30 grader får man väl kalla en ordentlig rivstart på sommaren. Efter en minst sagt påfrestande vår i coronapandemins tecken kan man äntligen passa på att njuta av sol och värme.

Ett år som detta kommer många fler än vanligt att ”hemestra” och vi som bor i möjligheternas skärgårdskommun har mycket att välja på. Det gäller fortfarande att iaktta försiktighet och att hålla avstånd, men vi har en stor kommun med över 90 mils strandlinje så det borde gå utmärkt att med hänsyn och sunt förnuft kunna aktivera sig utomhus i stort sett som vore det en normal sommar.

I kölvattnet av pandemin påverkas ekonomin och skattekraften runt om i landet. Ännu så länge ser det, trots en instabil omvärld, jämförelsevis ljust ut i Österåkers kommun. Det ekonomiska läget för 2020 är gott. 2021 och 2022 är ännu osäkert, men med måttfullhet som ledstjärna och beaktandes att vi har en buffert känner jag ingen stor oro. Sveriges kommuner och regioner (SKR) prognosticerar en återgång till det normala i ekonomin 2023.

I budgetdirektiven gör vi en uppräkning med 1% i de pengade kärnverksamheterna, utan effektiviseringskrav. Det kan vi göra tack vare vår goda ekonomi. Det är unikt för Österåker att vi kan göra det, då de flesta andra kommunerna tvingas marschera på stället när ekonomin dippar.

Under en kris, som ju en pandemi är, är det viktigt att prioritera. Det vardagliga politiska käbblandet måste en sådan gång stå tillbaka för att fokus ska ligga på rätt saker. Tyvärr har inte oppositionen agerat hovsamt och man har valt att fullt ut driva frågor som inte har med krisen att göra. Det är klart att oppositionen ska vara opposition, men jag kan tycka att var sak har sin tid. Jag har i krisen fokuserat på kommunikation. I en kris är information a och o.  I inledningsskedet av krisen skrev jag dagliga lägesrapporter till kommunens samtliga förtroendevalda för att upprätthålla en hög grad av kommunikation. Dessa lades sedermera ut på kommunens hemsida så att även allmänheten fick tillgång till dem. Jag har även via ett antal filmer kommunicerat det aktuella läget.

Tjänstemännen bildade redan i slutet av februari en styrgrupp under ledning av kommundirektören, som träffats varje dag för att hantera både akuta och strategiska frågor rörande pandemin och dess konsekvenser på verksamheten. Jag är stolt och tacksam över det arbete som man lagt ner för att lösa en stundtals riktigt kaotisk situation.

Vi har försökt på alla sätt att hålla nere antalet fysiska möten till ett absolut minimum för att hindra smittspridning. Digitala möten på distans har slagit igenom ordentligt och använts flitigt, vilket mestadels fungerat bra. I många lägen har det varit rationellt och tidsbesparande, framförallt i externa sammankomster, att inte behöva förflytta människor kors och tvärs.

Sommar är inte alltid enbart synonymt med sol, sköna bad, ett lättsammare sätt att leva. Det innebär också ett ökat busliv i kommunerna när inresande gäng och även lokala dito bidrar till stök, droghandel och annan kriminell verksamhet. Polisen gör vad de kan för att stävja och lagföra, men Polisens resurser är inte optimalt fördelade och man har inte alltid möjlighet att vara så synliga på stan som man borde. Vi som kommun var tidigt ute för några år sedan med upphandlade ronderande väktare i Åkersbergas centrala delar, vilket gav en ökad trygghet. Nu har detta utökats till upphandlade ronderande ordningsvakter i lov 2 och 3-områden, som vi fått godkänt för. Ordningsvakter har utökade befogenheter vad gäller bl.a. omhändertagande och vi bedömer att detta kommer att ha en effekt på stök och öppen droghandel i centrum. Behovet av en Moderatledd regering är stort. Inom lag och ordning i synnerhet.

Även om det akuta läget krävt sin tid av organisationen har inte det långsiktiga arbetet stannat av. Under våren satte arbetet med multihallen igång och den beräknas stå klar i halvårsskiftet 2022. Ett inriktningsbeslut om framtidens avloppshantering fattades, där ett nytt reningsverk på befintlig plats i Margretelund kommer att byggas. Den s.k. Södra Boulevarden, eller Hjulvägen invigs den första juli och kommer att vara den nya vägen till Österskär när Båthamnsvägens plankorsning stängs. Det är en provisorisk väg intill dess att Västra kanalstaden byggs.  Planarbetet fortsätter i övrigt för att tillskapa nya bostäder i en expansiv kommun. Det finns all anledning att se ljust på framtiden.

Jag vill tacka alla fantastiska medarbetare i kommunen som slitit för att upprätthålla en god service och kvalitet i våra verksamheter under en vår som inte liknat någon annan vår. Jag vill tacka mina partivänner och mina vänner i Alliansen för ett gott samarbete och ett fokus på viktiga strategiska frågor och att ta kommunen genom krisen. Vi kommer att komma igenom den och Österåkers förutsättningar att göra det är långt mycket bättre än många andra kommuners.

Jag avslutar där jag började med att slå ett slag för ”hemester” i år. Vår kommun har många möjligheter till aktiviteter. På osteraker.se kan man få tips om vad man kan göra och vilka smultronställen som finns.

Trevlig sommar! Håll ut, håll i och håll avstånd!

Nationaldagen 2020 – tillsammans – på avstånd

Kära österåkerbor – I dag är det Sveriges nationaldag – om än en något annorlunda sådan.

Firandet den sjätte juni, som kommit att bli en folkfest och en etablerad tradition på Ekbacken här i Österåker, får i år hållas digitalt. Detta på grund av den pandemi som drabbat världen och Sverige.

Varje år har jag inlett denna nationaldagshälsning med att kommentera vädret – varje år har vi haft turen att få vara på Ekbacken i flödande sol och värme. I år, när vi inte kan samlas rent fysiskt, visar vädret sig med regn. Om det nu är någon gång det ska regna på nationaldagen är det väl ändå i år när vi tvingas fira Sveriges dag digitalt.

Bortsett från den fysiska distanseringen och att vi befinner oss på olika platser den här gången, är detta en dag för samling.

I synnerhet ett år som detta, när vårt land – och med det även vår kommun – utsätts för prövningar, är det viktigt med just samling. Att vi alla gör vad var och en kan – efter bästa förmåga – för att hjälpa t.ex. äldre och svaga med en matkasse, att bidra till att hindra smittspridning, eller att gynna det lokala näringslivet så långt det är möjligt.

Vi är ett fritt och demokratiskt land. Ett land som i generationer byggt på tillit och tradition. Vi är ett land med många rättigheter. Med allt detta kommer ett ansvar. Ett ansvar vi alla delar. I det lilla och i det stora. 

Vi har ett ansvar att bidra till, vårda och ta hand om det gemensamma. Vi har ett ansvar gentemot varandra. Det handlar om att behandla ens medmänniskor med respekt, värdighet och vara hederliga.

Österåker är en fantastisk kommun och en vacker del av vårt land. I likhet med många österåkersbor är även jag inflyttad och har under de år jag bott här kommit att utveckla en mycket stark känsla för denna fantastiska hemort och ett ansvar för det samhälle jag lever och verkar i.

Häromdagen fick jag frågan; Vad är Österåkers charm och identitet?
Spontant svarar vi säkert alla ; vår Skärgård, vår natur.

Men vid lite djupare eftertanke är vår identitet, och även charm, den omvärld av människor vi möter, de intryck vi får och de erfarenheter vi tar med oss.

Mer eller mindre omedvetet utvecklas allas vår självbild av Österåker av oss själva, var individ för sig. Självbilden utvecklas och formas av hur man behandlar andra människor. En stärkt självbild är betydelsefull och viktig och genom den formar vi gemensamt vår hemort. Så svaret på frågan vad är Österåkers identitet och charm är för mig den omtanke, den vänlighet och det patos som finns bland oss. Det egenvärde det skapar – stärker och formar oss varje dag. Således är vi alla medskapare av vår identitet och charm – vårt Österåker.

Vår blågula flagga är symbolen för denna sammanhållning. Nationaldagen gör i alla fall mig extra mycket patriot. Den här tiden på året – med allt det vackra – får jag en känsla av hänförelse och tacksamhet. Jag är en stolt svensk och en än mer stolt österåkersbo. 

Jag hoppas att vi till nästa år kan samlas på Ekbacken igen och att vår trevliga tradition att fira nationaldagen kan fortsätta.

Nu återstår för mig att tillönska alla en fortsatt trevlig Nationaldag i möjligheternas skärgårdskommun Österåker och härifrån på Ekbacken överlämnar jag till Frida Samuelsson med vänner och Lyxorkestern med vår nationalsång.

Michaela Fletcher, kommunstyrelsens ordförande i möjligheternas Skärgårdskommun

Från kl 14:00 i dag kan Du vara med oss via denna länk: http://www.osteraker.se/nationaldagen

Stort och varmt tack till alla våra medarbetare som möjliggjort denna digitala nationaldag! Tillsamman – på avstånd.

Svar på Öppet brev från Roslagspartiet (RP)

Samtliga partier i Österåkers Kommunfullmäktigeträffade 20 mars 2020 en överenskommelse om att frivilligt minimera antalet ledamöter i Kommunfullmäktige till 26 ledamöter från 51. Förslagetkom med anledning av att Sveriges Riksdag frivilligt kommit överens om att gå från 349 ledamöter till 55. Partierna i riksdagen ansåg att det minimerade antalet ledamöter ändå kunde fortsätta att upprätthållademokratin och fatta avgörande beslut så som tex lagförändringar.

Den 1 maj meddelade RP via Facebook att de avsåg bryta överenskommelsen om frågan om nytt reningsverk kom upp. Det har varit klart och tydligt informerat för alla partier i Österåker när frågan skulle avgöras, med tidsschema, och varför.

Björn Molin och Roslagspartiet har uppenbarligen inte läst Folkhälso-myndighetens (FHM:s) direktiv i sin helhet, utan endast sådant man själv kanske önskat uppfatta. Dessutom har våra tjänstemän i kommunen besvarat RP:s påstående att FHM inte skulle tillåta demokratiskt valda församlingar att sammanträda med Sveriges Kommuner och Regioners (SKRs) underlag, enligt nedan.

Eftersom detta är ett svar på ett öppet brev vill även jag bemöta Roslagspartiets ”krav”.

Roslagspartiet anser att ett av de största ekonomiska och miljömässiga besluten i kommunens historia måsteföregås av en grundlig debatt där alla fakta i ärendetkommer fram.

Svar: Debatten har förts under längre tid och alla miljötillstånd och all fakta finns.

Roslagspartiet har tagit hjälp av alternativa sakkunniga inom området och erhållit en annan bedömning än den som föreslås av Roslagsvattens styrelse, både vad gäller placering och reningsteknik.

Svar: Varför har inte RP via sin ledamot i Österåkersvattens styrelse (i det öppna brevet står det felaktigt Roslagsvattens styrelse) presenterat dessa ”alternativa sakkunnigas bedömning..” tidigare?

Roslagspartiet har krävt att kommunfullmäktigemötet som ska fatta detta beslut ska vara fulltaligt, det vill säga med 51 ledamöter.

Svar: Med anledning av detta är ett komplett fullmäktige kallat, och det har valts en lokal om 800 kvm, vilket medger att man kan hålla avstånd och därmed kan iaktta social distans.

Roslagspartiet har krävt att möten i Kommunfullmäktige ska vara digitala tills Coronasmittan avtagit och restriktionerna om möten med fler än 50 personer har lyfts.

Svar: Den 20 april 2020 fattade Kommunfullmäktigebeslut om att möjliggöra digitala sammanträden, ett arbete som påbörjats långt dessförinnan. Det är en mängd krav som ställs i kommunallagen för att dessa skall anses legitima. Vår förvaltning och dess tjänstemän arbetar med detta i syfte att kommunallagens samtliga krav ska vara uppfyllda. Innan samtliga dessa förutsättningar finns kommer i första hand sammanträden ske som i det kommande, dvs kommunen hyr till en större kostnad en större lokal, eller kanske kan man eventuellt återuppta den överenskommelse som inte passade RP och återgå till 26 ledamöter.

Med vänlig hälsning,

Michaela Fletcher

SKR har kommit fram till att ett fullmäktigesammanträde är att betrakta som en enskild sammankomst i ordningslagens mening och att ”Förbudet mot allmänna sammankomster med mer än 50 deltagare begränsar inte möjligheterna eller förutsättningarna för att hålla sammanträden med fullmäktige i kommun, region eller kommunalförbund.”

Se länk kapitel 7.

https://skr.se/download/18.5e325b9d171dad3b5791b265/1588595578021/Kommunala-sammantraden.pdf

Beträffande S krav på återbetalning

Socialdemokraterna kräver, trots beviljad ansvarsfrihet av Kommunfullmäktige, återbetalning av de arvoden som betalats ut till de ledamöter som tidigare ingick i alliansberedningen. (Noteras bör att varken jag eller kommunalrådet Mathias Lindow erhållit några arvoden för dessa). De utbetalningar som gjorts till de kallade ledamöterna för nedlagt arbete i den styrande alliansens beredningar finns dokumenterade och har skett i enlighet med kommunallagen. Enligt KL 4 kap, 16 §, 2 st. framgår att förtroendevalda har rätt till arvode för det arbete som är förenat med uppdraget. Detta styrks dessutom av § 22 i kommunens lokala arvodesbestämmelser antagna av enhälliga Kommunfullmäktige 2013 samt 2017.

Analogt har det regelbundet genomförts presidieberedningar, vilka samtliga – med ett par undantag – inte formellt beslutats inrättas i nämnderna. I dessa ingår ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. De sistnämnda utgörs av representanter från oppositionen. Arvode har utgått för det arbete som är förenat med uppdraget även här.

Det kan konstateras att den politiska revisionen inte berört detta i sin granskning.

Från Alliansens håll kommer vi inte kräva Socialdemokraternas, Vänsterpartiets eller Miljöpartiets ledamöter på återbetalning, även om de likt alliansens utpekade ledamöter i beredningar utfört ett arbete i presidieberedningar som inte heller de är formellt inrättade (beslutade), De ska ha ersättning för det nedlagda arbetet.

Värt att åter igen poängtera är attt samtliga årsredovisningar sedan 2015 har beviljats ansvarsfrihet av Kommunfulmäktige.  

Distansmöten

Jag har uppfattat att det från ett håll bland partierna i Österåker förmedlas att vi skulle vara ovilliga till distanssammanträden i Kommunfullmäktige.

Kommunens hållning är att vara mycket noggranna med att följa de krav på deltagande på distans som kommunallagen statuerar. Nedan följer inledningen till det beslut som fattades den 20 april. Om inte detta uppfylls kan samtliga ärenden från fullmäktige överklagas och också behövas tas om.

Deltagande på distans regleras i kommunallagen genom följande bestämmelser::

KL5 kap. §16: Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses som närvarande vid fullmäktiges sammanträde.

KL 6 kap. 24 i: Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. Deltagande på distans ska ske på det sätt som anges i KL 5 kap. ’[6 §. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde.

I kommunallagens kommentarer anges ett antal krav som måste vara uppfyllda för att en ledamot som inte befinner sig i sammanträdeslokalen ska kvalificeras som deltagande på distans i lagens mening.

-Deltagande ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid,

-Samtliga närvarande ledamöter måste kunna se den distansdeltagande ledamoten,

-Den distansdeltagande ledamoten måste kunna se samtliga närvarande ledamöter,

-Den distansdeltagande ledamoten måste kunna se samtliga andra distansdeltagande ledamöter,

-Ljud- och bildöverföringen måste vara stabil och av hög kvalitet:

-Den som deltar på distans måste kunna ta del av handlingar och delta i avgörandet av ärendet.

Det måste finnas en fungerande teknisk lösning. Det finns i nuläget ingen teknisk lösning på plats som fullt ut motsvarar kraven som uppställs i kommunallagen. Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag att utreda hur en sådan lösning kan tas fram så snabbt som möjligt, d.v.s. en teknisk lösning som motsvarar kraven i kommunallagen. Distansdeltagande kommer även kräva att den distansdeltagande ledamoten säkerställer en stabil interuppkoppling. Den distansdeltagande ledamoten bör i god tid före sammanträdet testa uppkopplingen i samråd med förvaltningen.

Det handlar således inte om någon ovilja, utan om att de tekniska lösningarna ännu inte säkerställts kunna möjliggöra full delaktighet för de folkvalda i enlighet med vad som står föreskrivet i kommunallagen.

Lägesrapport nr 25 den 5 maj 2020

Lägesrapport nr 25 till förtroendevalda 5 maj 2020

Totalt har i landet identifierats 23 216 smittade. Av dessa är 1 604 intensivvårdade. Per idag har 2 854 avlidit till följd av Covid-19. (FHM 14:00). 

Allmänna läget

I Sverige har det så kallade ”R-talet” legat under 1,0 sedan 21 april enligt FHMs statistik. Det innebär att smittspridningen inte längre ökar.

Region Stockholm

Ansträngt läge inom sjukvården. Regionen är fortfarande inne i sk förstärkningsläge. Antal inlagda med Covid-19 på vårdplatser är under 1000 och under 200 på IVA. För att vårdens personal ska orka och sjukvården ska hålla vårdkapaciteten uppe behöver vi alla fortsätta hålla oss till restriktionerna. Region Stockholm har mer än tredubblat IVA platserna i länet och det finns det fortsatt ledig sjukvårds- och IVA platser. Även om belastningen börjar lätta lite är det på marginalen. Den ljusglimt man möjligen kan se innebär inte att vi kan sluta hålla avstånd. Fortsätt stanna hemma om du är sjuk, umgås inte med fler än ditt hushåll, alla som kan jobba på distans bör göra det, kollektivtrafiken är till för de samhällsbärande uppgifterna. Behovet framåt beror helt på hur varje individ förhåller sig till restriktionerna. Sjukvårdens personal kan inte belastas av den enskilde individens eget ansvar. 

Totalt smittade i länet är 8 504 vilket ger ett snitt om 35 per 10 000 invånare. Österåker har 72 smittade innebärande 16 per 10 000 invånare. 

Med hänsyn till patientsekretessen redovisar Region Stockholm inte antalet avlidna om det är färre än tio avlidna per kommun eller stadsdelsområde. Dessa markeras endast med färre än tio. Redovisningen är framtagen för inrapporterat antal avlidna fram till midnatt mellan 3 och 4 maj och redovisar också antalet avlidna och smittade i förhållande till invånarantalet. Andelen avlidna i förhållande till invånarantalet är oförändrat högre i Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Sundbyberg och Sollentuna.

Siffrorna redovisas veckovis och kumulativt (succesivt adderade). För att se den veckovisa förändringen för respektive kommun eller stadsdel, jämför denna rapport med föregående rapportering (länk i senaste Lägesrapporten).

https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2020/05/5-maj-antal-smittade-och-avlidna-med-covid-19-per-kommun-och-stadsdel/

Länsstyrelsens ekonomirapport vecka 18
Antalet varslade i Stockholms län minskade successivt under april efter rekordsiffror under mars. Arbetslösheten fortsätter däremot att öka under april och har stigit med drygt en procentenhet sedan Coronakrisen började.

När hushållens syn på den egna ekonomin försämras kan det leda till att hushållen konsumerar mindre, vilket i sin tur leder till en ytterligare negativ inverkan på ekonomisk aktivitet och konjunktur. Stockholmarna oroar sig mer för konsekvenserna på ekonomin än för att bli smittade. 

Konjunkturinstitutets uppdaterade prognos för konjunkturen spår i sitt basscenario en minskning av Sveriges BNP med 11 procent under det andra kvartalet och 7 procent totalt under året. 

Optimismen i Stockholms läns tjänstesektor nådde under det första kvartalet rekordlåga nivåer, betydligt lägre än den lägsta noteringen under finanskrisen.

Österåker
Lägesbild inom förvaltningarna och bolagen

Produktionsförvaltningen
Mycket bra läge i våra verksamheter, både vad gäller personal och utrustning. Ledningsfunktion VoO samverkad med fackliga för perioden 15 maj – 31 aug. Verksamhetschef under vår/sommar för kontinuitet. HSL enhet respektive LSS-boende kvar under respektive ansvarsperson. Bevakar eventuellt utökade möjligheter till provtagning av personal genom mobil enhet primärvård/Samhall. Vi inväntar mer info från Socialförvaltningen.

Kommunikation redovisar full bemanning samt fortsatt Brev går ut till individer verksamheter m.fl. Tidningen Mitti har gjort ett reportage om Coronagruppen. SVT har varit här och besökt PF Bemanning. 

HR redovisar även de full bemanning – samt att de under nästa vecka kommer att starta några aktiviteter.

IT meddelar att nätet varit mer stabilt denna vecka – samt att de bedriver visst utvecklingsarbete.

Ekonomi meddelar sjuktal i normalnivå. Ny prognos från SKR beskriver bl.a. en förväntad global kollaps, en minskad BNP, ökat antal arbetslösa och minskade skatteintäkter.

Socialförvaltningen meddelar ett bra läge – många jobbar hemifrån – bedömd bra arbetssituation. Tillfredsställande materielsituation. Tacksamma för det uppstartade Covid-teamet. Korttidsboendet är uppstartat – i nuläget låg efterfråga. De som får/har möjlighet att flytta är ofta i sent och skört skede i livet – flytt bedöms då i regel inte möjligt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen fungerar väl – med viss ansträngning för miljö- och hälsoskyddsavdelningen, där många arbetsuppgifter tillkommit eller intensifierats med anledning av pandemin. Antalet tillsynsbesök på serveringsställen ökar av naturliga skäl.

Kultur- och fritidsförvaltningen upplevelser sig fungera. De har mycket kontakt med föreningslivet. Man sätter även upp många anslag i anläggningar.

Utbildningsförvaltningen meddelar inget avvikande.

Armada meddelar ett stabilt och friskt läge. Några ansökningar om hyresrabatter har inkommit – generellt med bristande underlag redovisande Coronakoppling.Man har haft styrelsemöte via videolänk. Härnäst kommer årsmöte att hållas, också det via nätet. 

Roslagsvatten meddelar ett stabilt personalläge.  

Ekonomi

Global konjunkturkollaps, med exceptionella ras för produktion, inkomster och sysselsättning i de flesta regioner/länder världen över.

· Betydande ovisshet råder vad som väntar framöver kopplat till nedanstående,
– smittspridning
– vårdbehov,
– ekonomiskpolitiska krisinsatser för att stötta konjunkturen
– hur stora de negativa effekterna blir på samhällsekonomin som följd av den initiala chocken

· BNP väntas sjunka med 4,1 procentenheter 2020, dock snabb återhämtning under kvartal tre 2020.        

· BNP väntas öka med 3,3 procentenheter 2021, men dock är den totala BNP-tillväxten för 2021 fortfarande ca en procentenhet lägre än den beräknades innan krisen.

· Arbetslösheten beräknas till ca. 9 procent 2020 och kommer hålla den siffran under 2021 för att gradvis sjunka 2022 och framåt

· Lägsta skatteunderlagstillväxten på 30 år

· Beräknad skatteunderlagstillväxt för 2020 är 0,9 %

· Beräknad skatteunderlagstillväxt för 2021 är 3,3 %

Avslutningsvis
Det traditionella Nationaldagsfirandet på Ekbacken är inställt och kommer att ersättas av ett mer digitalt nationaldagsfirande vilket meddelas inom kort hur och när. 

Lägesrapporterna har haft till syfte att löpande informera om den ögonblicksbild Österåker har befunnits sig i med anledning av Coronaviruset. Kommunens verksamheter och organisation har nu ett mer stabilt och våra samhällsviktiga funktioner fungerar bra trots att det ännu inte är ett normalläge. 

Kommunens hemsida uppdateras kontinuerligt då ny information och nya direktiv meddelas och länkar till myndigheter och sjukvården finns.

Jag ser fram emot att få återkomma med information kring åtgärder som vidtas för återhämtning och återgång till det nya normalläge och de nya förutsättningar som gäller för Österåker med allt vad det innebär av effekterna av pandemin.

I vanlig ordning har vi Budget-, Ekonomi- och Kvalitetsdialog, om än i annan form än tidigare år, där inbjudan går ut till presidier i nämnder styrelser och bolag, kommunstyrelsens ledamöter och ersättare inför budgetdirektiven som normalt tas i kommunfullmäktige i juni.

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

Lägesrapport nr 24 den 28 april 2020

Lägesrapport nr 24 till förtroendevalda 28 april 2020

Totalt har i landet identifierats 19 621 smittade. Av dessa är 1 388 intensivvårdade. Per idag har 2 355 avlidit till följd av Covid-19. (FHM 14:00). 

Allmänna läget


Inga stora förändringar, men viktigt att påminna om allvarligt läge i samhället och att fortsätta efterleva myndigheters beslut.

Fortsatt stort fokus på smittspridningen på många boenden i länet samt en ökning av unga (under 40) som blir allvarligt sjuka.

I takt med ökad smittspridning beläggs IVA-platser vilket lett till att Post-IVA behovet ökat, dvs. stort eftervårdsbehov.

Smittutvecklingen på en platå, men inte minskande. 

Region Stockholm

Totalt smittade i länet är 7 326 vilket ger ett snitt om 30 per 10 000 invånare. Österåker har 65 smittade innebärande 11 per 10 000 invånare. 

Med hänsyn till patientsekretessen redovisar Region Stockholm inte antalet avlidna om det är färre än tio avlidna per kommun eller stadsdelsområde. Dessa markeras endast med färre än tio. Redovisningen är framtagen för inrapporterat antal avlidna fram till midnatt mellan 26 och 27 april och redovisar också antalet avlidna och smittade i förhållande till invånarantalet.

Siffrorna redovisas veckovis och kumulativt (succesivt adderade). För att se den veckovisa förändringen för respektive kommun eller stadsdel, jämför denna rapport med föregående rapportering (länk i senaste Lägesrapporten).

https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2020/04/28-april-antal-smittade-och-avlidna-med-covid-19-per-kommun-och-stadsdel/

Faran är inte över – håll i, håll ut. Det är viktigt att fortsatt följa råd och rekommendationer. 

 • Håll två meters avstånd även om du är utomhus. 
 • Sjukvården är fortsatt hårt ansträngd i Stockholms län. 
 • Stanna hemma om du är sjuk, vänta två dagar efter du blivit symtomfri. Arbeta hemifrån om du har möjlighet. 
 • Besök inte äldreboenden eller äldre släktingar. 
 • Håll avstånd till andra, ta personligt ansvar och var uthållig.
 • Undvik folksamlingar och större sociala sammankomster. 
 • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.
 • Du som är 70 år eller äldre: Undvik nära kontakter med andra, undvik kollektivtrafik. Ta hjälp med att handla och göra ärenden. Följ myndigheternas råd.
 • Undvik alla onödiga resor, både inom Sverige och utomlands.
 • Hjälp till att minska trängsel i kollektiv- och tågtrafik.
 • Hjälp varandra. Du kan vara ett stöd för någon annan!
 • Följ bekräftad information från myndigheter och krisinformation.se. Om du inte hittar information på nätet, kan du ringa 11313 för allmänna frågor. Ring 1177 för personlig sjukvårdsrådgivning.
 • Hjälp till att förhindra ryktesspridning, var källkritisk och dela inte obekräftad information. 


Länsstyrelsens ekonomirapport vecka 17 

Över 66 000 anställda i länet är permitterade. Totalt omfattas 66 767 anställda i länet av stöd för korttidsarbete (permittering). Tillväxtverket har under de första två ansökningsveckorna mottagit 14 095 ansökningar från näringsidkare i Stockholms län. Totalt beviljades 3,82 miljarder kronor.

Under mars månad varslades 23 595 personer i Stockholms län. Det är den högsta siffran som någonsin uppmätts av Arbetsförmedlingen under en månad. Under den första halvan av april har antalet varsel minskat men antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen fortsätter öka.

Svenska hushålls disponibla inkomster prognosticeras att minska under 2020 jämfört med året innan. Den senaste gången det hände var under 1990-talet. 

 • Totalt omfattas 66 767 anställda i länet av stöd för korttidsarbete (permittering). Tillväxtverket har under de första två ansökningsveckorna mottagit 14 095 ansökningar från näringsidkare i Stockholms län. Totalt beviljades 3,82 miljarder kronor. 
 • Under mars månad varslades 23 595 personer i Stockholms län. Det är den högsta siffran som någonsin uppmätts av Arbetsförmedlingen under en månad. Under den första halvan av april har antalet varsel minskat men antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen fortsätter öka. 
 • Oron för konsekvenserna av coronaviruset har minskat den senaste veckan och färre personer bedömer det som sannolikt att bli smittad. Andelen personer som ändrar sina vardagliga beteenden till följd av smittan blir fler, men ökar i lägre takt än tidigare. 

Konjunkturinstitutet prognosticerar att coronakrisen medför en procentuell förändring av hushållens disponibla inkomster som är negativ under 2020. Detta har inte skett i Sverige sedan 1990-talet, varken efter att IT-bubblan sprack eller under finanskrisen. Det innebär i sin tur att hushållens reala köpkraft minskar, vilket späder på den svaga efterfrågan som redan råder i ekonomin och förvärrar konjunkturläget ytterligare. Uppskattningen är osäker för 2020 och framåt då den bygger på flera antaganden om coronavirusets spridning och dess ekonomiska konsekvenser. Siffrorna bör därför tolkas med stor försiktighet. 

Makroekonomi 

 • Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) minskade under mars, 0,6 procent jämfört med 1,0 procent under februari. Jämfört med samma månad förra året var prisnedgången som störst för drivmedel samt rekreation och kultur (SCB). 
 • Svenska inköpschefsindex hade i mars det största månatliga fallet i indexets historia, både för industrisektorn (till 43,2) och tjänstesektorn (till 46,9). Ett indextal över 50 indikerar tillväxt, ett tal under 50 tyder på nedgång i konjunkturen. De största fallen finns inom orderingång och produktion (SILF & Swedbank). 
 • Bostadspriserna fortsätter falla i Stockholms län. Det veckovisa genomsnittspriset per kvadratmeter för lägenheter har fallit med cirka 6 procent mellan den 1 mars–19 april, från 63 250 kr/kvm till 59 598 kr/kvm (enligt data från Booli). 
 • Den fallande globala efterfrågan på olja har lett till en överproduktion som orsakat kraftigt fallande priser och bidrar till instabilitet på världens finansmarknader. 

Österåker

Säkerhets- och trygghetsfrämjande åtgärder under valborgshelgen 30 april – 2 maj

Valborgshelgen i Österåker har under de senaste åren generellt varit en helg som inte avviker särskilt mycket avseende säkerhet och trygghet i jämförelse med andra helger och andra kommuner. Varje år och helg är dock unik och allvarliga händelser kan inträffa, oavsett om förebyggande åtgärder vidtas eller inte. 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer begränsar allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och påverkar allmänhetens rörelsemönster och nöjeslivet generellt i stor utsträckning. Vissa former av brottslighet påverkas också av pandemin och myndigheters beslut, t ex. våld i nära relationer bedöms öka medan ordningsstörningar, våld mot okänd på allmän plats, narkotikabrott samt brott i och runt kollektivtrafik bedöms av länsstyrelsen att minska. 

I år är kommunens traditionella valborgsfirande inställt, vissa aktiviteter i skolan genomförs inte och andra aktiviteter som engagerar ungdomar genomförs inte som vanligt, t ex. inom idrotts- och andra föreningar. Ett uppdämt behov av att träffas kan finnas hos ungdomar generellt och elever i vissa årskurser där distansundervisning bedrivits en längre tid. 

Det finns tydliga indikationer på att allmänheten inte följer regeringsbeslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer i tillräckligt stor utsträckning, nationellt, regionalt och lokalt i Österåker. 

Det rådande läget gör det därför svårare än vanligt att bedöma vilka säkerhets- och trygghetsfrämjande åtgärder i Österåker som är proportionerliga och effektiva (reell effekt i förhållande till kostnader) under valborgshelgen. 

Inför valborgshelger genomförs alltid ett planeringsarbete av säkerhets- och trygghetsfrämjande åtgärder. Inför valborg i år har ett flertal avstämningar genomförts med berörda aktörer internt och externt för att utifrån rådande lägesbild besluta om vilka säkerhets- och trygghetsfrämjande åtgärder som ska vidtas under valborgshelgen, t ex. av kommunens två trygghetssamordnare, säkerhetschef, kommunpolis, fältansvarig, Armada, bevakningsbolag samt räddningstjänsten.

Nattvandring
Nattvandrare i helgen torsdag, fredag och lördag söker Trygg i Österåker förening/klass eller privatpersoner som vill göra en insats kontakta då nattvandring@osteraker.se Fyrens lokal, Folkets Hus kl. 20.30 – ca 23:30.

Studentfirande blir småskaligt i år
Vårterminens slut närmar sig och därmed studentfiranden. Folkhälso-myndigheten bedömer att betygsutdelning och andra ceremonier i samband med gymnasieexamen är möjliga om de anordnas på ett sådant sätt att risken för spridning av covid-19 minimeras.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/studentfirandet-blir-smaskaligt-i-ar/

Ögonblicksbild

Kommunikationsenheten har intensifierat kommunikationen i slutet av förra veckan. Bland annat har information kommunicerats till föräldrar/vårdnadshavare med barn i tonåren om valborg via Trygg i Österåker samt via annons.
http://www.osteraker.se/omosteraker/arkiv/nyhetsarkiv2020omosteraker/pratameddinungdomomvarforvarensfesterblirannorlundaiar.5.7b9fa543170f697709511516.html

Med anledning initiativet och uppdraget (15 mars) att tillhandahålla snabbutbildning av permitterad personal kommer SVT till PF Bemanning för att göra ett reportage om den utbildning som sker av personer för vikariepoolen. Lokalmedia i övrigt har också visat intresse för vårt Covid-team samt Covid-boende.

Närvaro i förskola och skola:
10 % av eleverna i skolan är frånvarande. 
30 % av barnen är frånvarande på förskolan. 

Skyddsutrustning finns. Näringsliv 
Stockholms handelskammare har genomför en analys och beräkning där det konstateras att den minskade turismen ger en inkomstförlust om 36 miljarder kronor i länet vilket också påverkar Österåkersföretagare i skärgården.

Nyhetsbrev har skickats till företagarna i slutet av förra veckan och ett nytt nyhetsbrev kommer att skickas den här veckan. 

Armada överväger hyressänkning för vissa verksamheter. Bedömningen kommer att ske individuellt. I helgen genomfördes ett antal inspektioner av restauranger i enlighet med smittskyddsläkares och Folkhälsomyndighetens direktiv. Det finns anmärkningar men inspektörerna har inte sett situationer som innebär skäl för stängning. 

Avslutningsvis
Trots att sköna maj är i antågande är vädret kyligt vilket i sig kan vara bra för att följsamheten till FHMs direktiv kanske kan underlättas. Från olika myndigheter läggs ett stort ansvar på föräldrar/vårdnadshavare under valborgshelgen och vi kan alla hjälpa till att stötta föräldrar och ungdomar i vår närhet. 

Fortsatt gäller uthållighet för att:
Minska smittspridning – Skydda utsatta grupper – Avlasta sjukvården

Håll i och håll ut – inte bara för din egen skull utan också för dina medmänniskor.

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

Lägesrapport nr 23 den 21 april

Lägesrapport nr 23 till förtroendevalda 21 april 2020

Totalt har i landet identifierats 15 322 (+3 395 jmf med 16 april) smittade. Av dessa är 
1 152 (+204) intensivvårdade. Per idag har 1 765 (+562) avlidit till följd av Covid-19. (FHM 14:00). 

Allmänna läget

Region Stockholm uppmanar att Folkhälsomyndigheternas råd och rekommendationer följs i högre utsträckning. 

Region Stockholm delar inte Folkhälsomyndighetens uppfattning om att man uppnått en platå i kurvan. 

Sjukvården har genomfört en enormt krävande omdisponering med personal som arbetar mer än heltid. 

Veckans rapport från Smittskydd Stockholm visar det ackumulerat antalet konstaterat smittade personer fördelat per kommun eller stadsdel där de smittade är bosatta. 

Ökningen av konstaterade fall fortsätter i hela länet. Den avtagande takt av antalet smittade per dag som man hade hoppats att se den här veckan har uteblivit. Det är en allvarlig situation varför invånarna uppmanas fortsätta att avhålla sig från restaurangbesök, middagar och sammankomster som skulle medföra att avståndet på två meter inte upprätthålls.

Totalt smittade i länet är 5 917 vilket ger ett snitt om 25 per 10 000 invånare. Österåker har 57 innebärande 12 per 10 000 invånare. 

Inom Region Stockholm ska man påbörja provtagning av vård- och omsorgspersonal. 

SL har noterat att det är fler resenärer inom kollektivtrafiken än tidigare veckor vilket tyder på en felaktig uppfattning att läget är lugnt.

Regionen har förstärkt antalet bårhusplatser då begravningar av olika anledningar inte förrättas. 

Folkhälsomyndigheten har genomfört tester på personer i Stockholms län. 773 personer 2 till 86 år deltog i studien genom provtagning i hemmet. Den visar att 2,5 % av individerna bar på viruset vid det aktuella provtillfället. Studien kommer skalas upp i hela landet under vecka 17. Myndigheten har nu analyserat undersökningen. Den visar bland annat att just milda symptom är vanliga bland bekräftade fall vilket gör att det är oerhört viktigt att beakta nuvarande direktiv att stanna hemma vid symptom. 

Myndigheter

Säkerhetspolisen meddelar att det finns de som utnyttjar det rådande läget för nya typer av kriminalitet. Exempel på detta kan vara försäljning av materiel, tillskansande av lösenord etc. som används vid distansarbete eller distansmöten m.m.  

Statistik från Tillväxtanalys, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, visar att antal konkurser och antal anställda som berörs av konkursen fördubblades under de två första veckorna i april jämfört med samma period 2019. 

Konkurserna ökade främst inom hotell och restaurang samt i transport- och kommunikationssektorn. 


Riksidrottsförbundet presenterar hur de 500 miljoner kronor som regeringen tidigare aviserat för idrottsrörelser ska fördelas. Idrottsföreningar kommer att kunna ta del av medlen runt midsommar. 


Finansutskottet enas om att sänka räntan för företag som har fått skjuta upp sina skatteinbetalningar på grund av coronakrisen till 3,14 procent. De första sex månaderna kommer att bli räntefria.

Inflationen faller och var i mars 0,6 procent, jämfört med 1,0 procent i februari. Statistiska Centralbyrån meddelar att lägre priser på drivmedel, el och olika hushållsvaror pressade den allmänna prisbilden samtidigt som främst matpriser ökade. Myndighetens bedömning är att krisen, än så länge, inte har påverkat priserna särskilt mycket. 


EU

EU framhäver att en återgång till normalitet efter coronaperioden kommer att kräva en noggrant samordnad strategi mellan medlemsstaterna, baserad på vetenskap och i en anda av solidaritet. 

Den 15 april presenterade kommissionen, tillsammans med ordförande för Europeiska Rådet, en färdplan för att fasa ut de temporära begränsande åtgärderna som vidtagits inom EU med anledning av Coronavirusutbrottet. 16 april meddelade kommissionen att EU har utvecklat funktioner för användning av mobila applikationer för kontaktspårning och varning för coronasmitta. Detta är en del av det samordnade tillvägagångssättet för att gradvis lätta på restriktionerna inom EU. 

Österåker – ögonblicksbild

Produktionsförvaltningen rapporterar om ett bra läge. I nuläget har vi ett lägre sjuktal än för motsvarande period förra året. 

Förskolor och skolor är fullt operativa.

Information har idag gått ut till skolelever om skolplikt. 

Föräldrar som hämtar/lämnar barn, uppmanas att göra detta utomhus.  

Inom vård- och omsorg startar ett andra tre-dagars utbildningstillfälle nästa vecka. Även denna gång kommer utbildningsplatser att få nyttjas av Vaxholms kommun. 30 personer finns i dag på bemanningsenheten.

Covidplatser, avsedda för patienter som skrivits ut från sjukhus men inte är medicinskt redo att komma hem, driftas av Attendo och öppnar inom kort (eventuellt den 24 april).

Materieltillgången bedöms som fortsatt god, undantaget skyddsrockar. 

Tillsammans med frivilligorganisationer har en överenskommelse träffats för att hjälpa till med inköp (företrädesvis till äldre). Detta ska nu närmast kommuniceras ut till invånarna.

Österåkers gymnasium tillverkar fortfarande handsprit.

I nyhetsbrev till rektorer har man informerat om att det går bra att lämna och hämta elever utomhus.

Facklig samverkan med Kommunal sker angående inköp av framför allt testkit för vård-och omsorgspersonal för att se om det finns Corona-Covid-19 bland personalen. 

Covid-teamet, som är särskilt utbildade för att ta hand om utskrivna från sjukhus, ska vara igång i nästa vecka.


Från och med idag finns möjlighet för privata utförare att använda personal från bemanningsenheten.Högsta närvaron av barn och elever i våra förskolor och skolor registrerades under gårdagen och dagen sedan coronakrisen startade. 

Elevhälsa – Vaccinationer och hälsosamtal pågår enligt plan. Vårdnadshavare deltar på distans.

Näringsliv 
I slutet av förra veckan lades en nyhet upp på hemsidan om den digitala mötesplatsen ”Företag för Företag” har startat där det är möjligt för lokala företag som på något sätt vill hjälpa andra företag i coronatider informera om sitt erbjudande.. Där har hjälpinsatser kommit in från företag till andra företag. Erbjudandet måste ha en koppling till den nu rådande situationen och inte vara riktad till slutkonsument utan till andra företag. Det finns verkligen en särskild ”Österåkersanda” hos de lokala företagen.

http://www.osteraker.se/naringsliv/arkiv/nyhetsarkiv2020naringsliv/foretagforforetagosteraker.5.7b9fa543170f6977095f208.html

Återgång – Coronaviruset och dess effekter enligt flera myndigheter kommer att leva kvar i flera år, även om tidigare statsepidemiologen förväntat sig ett normalläge framåt juni. Tjänstemännen förbereder för återgång till ett normalläge, eller ett nytt normalläge. 

Avslutningsvis


Begränsningen till inte större folksamlingar än 50 personer gör att Valborgsfirande inte bedöms aktuellt. Kommunens eget arrangerande är sedan tidigare inställt. Föräldrar uppmanas att prata med sina ungdomar inför Valborg. 
Även om våren idag har visat sig med sol och värme och kan ge en känsla av förtjusning och viljan att umgås. Vår egen uthållighet att fortsatt följa de direktiv FHM lämnat är avgörande för den fortsatta smittspridningen. Håll ut och håll i!

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

Stäng meny