Lägesrapport till förtroendevalda 25 mars 2021

Lägesrapport till förtroendevalda 25 mars 2021

Totalt har i landet identifierats 773 690 smittade. Av dessa är 
5 795 vårdade på IVA. Per idag har 13 373 avlidit till följd av Covid-19. (FHM 14:00). 


Allmänna läget
Region Stockholm är inne i en tredje våg av covid-19 med hög smittspridning i samhället. Under vecka 11 bekräftades drygt 8000 nya fall. Sjukvården är mycket hårt ansatt, och då särskilt intensivvården. Läget bedöms således som mycket allvarligt. Utifrån regeringens beslut om att Folkhälsomyndighetens rekommendation om viss distansundervisning för gymnasieskolorna upphör har smittskyddsläkaren följande rekommendationer.  

SkolornaDistans/närundervisning
Folkhälsomyndighetens rekommendation om att undervisningen i gymnasieskolan ska bedrivas som en blandning av fjärr- eller distansundervisning gäller till och med den 1 april 2021.

I dag, 25 mars, har Folkhälsomyndigheten meddelat att rekommendationen inte kommer att förlängas. Smittskyddsläkaren ser gärna att gymnasieungdomarna kan komma åter till skolorna den 12 april.  För att undvika trängsel när eleverna kommer tillbaka från och med den 12 april vill Smittskyddsläkaren i Stockholm därför betona nödvändigheten av att samtliga huvudmän för skolor, gymnasie- såväl som grundskolor, återigen bedömer vad som kan göras för att minska alla former av trängsel i skolan, och använda de möjligheter som finns i förordningen 2020:115 11 b och 11 c §§ om att använda dels möjligheten till olika skolstarter på dagen för att undvika trängsel i kollektivtrafiken och dels möjligheten till partiell distansundervisning.  

Anitgentestning i skolmiljö 
Folkhälsomyndigheten planerar att om några veckor komma med riktlinjer för hur antigentester kan användas i skolmiljön. Region Stockholm kommer att tillsammans med Smittskydd Stockholm och Karolinska universitetssjukhuset efter det att i god ordning se över hur detta kan användas i regionen. Detta ställningstagande (punkt 1 och 2) kan komma att ändras snabbt utifrån förändringar i det epidemiologiska läget. 

Provtagning av nära kontakter vid covid-19Nyhet, publicerad 23 mars 2021
Sedan tidigare rekommenderas alltid testning av personer med symtom på covid-19. Vid smittspårning informeras kontakterna om att vara uppmärksamma på symtom, vid symtom stanna hemma och beställa test om symtomen varar mer än 24 timmar. Dessutom rekommenderas man som kontakt att ha så få fysiska kontakter som möjligt under inkubationstiden (14 dagar efter exposition), arbeta hemma om möjligt, samt avstå fritidsaktiviteter. Provtagning av asymtomatiska personer i smittspårning har hittills endast rekommenderats för hushållskontakter och i vissa situationer inom vård och omsorg enligt särskilda riktlinjer.Nu införs rekommendation om testning av alla nära kontakter i en smittspårning, även de som inte har några symtom. De som träffat indexpatienten då denne var smittsam och varit inom 2 meters avstånd i minst 15 minuter rekommenderas provtagning när de får kännedom om att de kan ha utsatts för smitta. Om mindre än fyra dagar förflutit från det att personen exponerades när första provet tas rekommenderas ett nytt prov när 5 dagar gått efter exposition. I praktiken blir det oftast aktuellt med endast ett prov. Om mer än 7 dagar gått efter exposition när kontakten blir informerad rekommenderas ingen provtagning av symtomfria personer.  De som inte har symtom och går i skolan eller har arbete som kräver fysisk närvaro på arbetsplatsen får gå till skola eller arbete i väntan på provsvar. Alla som får symtom (även om tidigare prov tagits och var negativt) rekommenderas att stanna hemma och om symtomen varar mer än 24 timmar ska de beställa test.Rekommendationen om provtagning av asymtomatiska nära kontakter gäller för vuxna och ungdomar i gymnasieåldern. Rekommendationen om provtagning för personer med symtom som varar mer än 24 timmar gäller vuxna och barn från förskoleklass och uppåt. Även mindre barn kan provtas i en smittspårning, t ex i en utbrottssituation.De nära kontakter som provtas i en smittspårning (t ex arbetskamrater, vänner, lagkamrater mm) ska träffa så få personer som möjligt under inkubationstiden, men kan gå till jobbet om de har ett arbete de måste utföra på plats, även om de inte fått testresultat. Förhållningsregler enligt smittskyddslagen ges ej till dessa kontakter.För smittspårning inom vård, på särskilda boenden för äldre, hemtjänst, LSS-boenden och socialpsykiatriska boenden, var god se särskilda regionala riktlinjer. De riktlinjerna ses nu över och kommer att uppdateras. https://vardgivarguiden.se/nyheter/2021/mars/provtagning-av-nara-kontakter-vid-covid-19/

Kommunstatistik på bekräftade fall av covid-19.

Det framgår tydligt en allvarlig utveckling i Österåker, dvs. från ett mycket gott läge under lång tid, men de senaste veckornas trend har hållit i sig och vi har nu ett väsentligt högre smittläge.Under förra veckan (vecka 11) ökade smittotalen kraftigt till att bli den kommun med högst smittotal. Jag kan inte nog vädja till alla att följa rekommendationerna och till och med vara extra försiktiga de kommande veckorna.

  

Vaccinationsläget i Österåker vs övriga länet
För Österåkers del ligger andelen vaccinerade näst lägst i länet med 42% efter Vaxholm som ligger lägst med 41%. Se bifogad bild.

Vaccinationssamordnare i länet, Magnus Thyberg meddelade i går vid ett möte där vi var kallade av Landshövdingen att fördelningen av vaccin sker enligt socioekonomiska faktorer i enlighet med FHM och regeringens tidigare beslut.   

Näringsliv
Stockholms Handelskammare har presenterat näringslivets omsättning under 2020 där Österåkers företagare har ökat omsättningen med 15%, i reella pengar en ökning av företagens omsättning med 2,2 miljarder kronor. Restaurangbranschen har ökat sin omsättning med 18% under 2020. Siffrorna är glädjande för företagarna. Företagarna bekräftar det Veckans Affärer konstaterade efter globala finansiella krisen 2008, ”Österåkers företagare har bäst förutsättningar att återhämta sig efter en lågkonjunktur.”

Avslutningsvis

I och med den kraftigt ökade smittspridningen i Österåker är det av yttersta vikt att följa rekommendationerna.

För att undvika spridning av covid-19 bör du:

 • stanna hemma vid symtom på covid-19,
 • tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion, och
 • hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Om du träffar andra personer än de i din mindre krets bör ni:

 1. undvika att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid, och
 2. med fördel umgås utomhus.
 3. Du bör hålla avstånd till andra människor. Det är särskilt viktigt vid längre kontakter och när du är inomhus.
 4. Du bör undvika platser som exempelvis butiker, köpcentrum och kollektivtrafik, om det är trängsel där. Du bör om möjligt handla ensam och inte vistas i t.ex. butiker under längre tid än nödvändigt.
Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt

Vill man påminna sig själv eller kunna ge andra rätt råd finns Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/  

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

Angående min medverkan i Swebb-tv

I förra veckan deltog jag i en intervju i kanalen Swebb-tv, efter att ha blivit ombedd att berätta om hur vi i Österåker lyckats kombinera låg skatt och hög kvalitet i våra välfärdsverksamheter. 

Jag hade inte särskilt bra koll på kanalen sedan tidigare men har förstått att det av flera skäl är en kontroversiell kanal och något som jag borde ha kollat upp bättre innan jag tackade ja.

I går morse fick jag frågor från tidningen ETC om bakgrunden till min medverkan och har förstått att det kan te sig utifrån mina svar där som att jag tycker att det är oproblematiskt att delta. Så är inte fallet.

Med detta sagt inser jag nu att jag inte borde ha medverkat i det sammanhanget, även om jag alltid är angelägen om att få berätta om hur bra det går för Österåker så förstår jag nu att kanalen i sig inte är ett lämpligt forum.

Positivt med valfrihet – och tidig insyn

I dag har vi första kommunstyrelsen för 2021 och i vanlig ordning är dagordningen gedigen vid årets början. Alla ärenden går att läsa HÄR.

Tidigt ute i processen=transparens och insyn. Ett ärende som handlar om en rekommendation till vårt kommunala fastighetsbolag om försäljning av en skolfastighet som i dag står halvtom då en friskola gick i konkurs.

Glädjen var stor hos många kommuninvånare – Vi är för valfrihet
För nära fyra år sedan fick Internationella Engelska skolan tillstånd av Skolinspektionen att bedriva sin verksamhet i Österåker med start höstterminen -22. Glädjen var stor hos många kommuninvånare som ville säkra en plats för sina barn i skolan. De har sedan dess haft dialog med kommunens förvaltning om lokalisering. Initialt, vilket var helt transparent för alla förtroendevalda, var planen att det skulle byggas en grundskola för F-9 på gamla IP, dessvärre försenades detta då alla kommuner ålades att ta fram klimatanpassningsplaner och för oss specifikt med våra geografiska förutsättningar. Sedan dess har Internationella Engelska Skolan letat möjlig placering i samråd med vår förvaltning.

Dagens ärenden – en rekommendation
Med en tom skollokal tappar fastighetsbolaget intäkter varför Armada har fått in anbud från två exploatörer för stadsutveckling. Dessa två anbud med planritningar, övergripande, är bifogade handlingarna för samtliga förtroendevalda att ta del av. I dagens ärende är vår rekommendation att Armada arbetar vidare med en av exploatörernas anbud som är det i förvaltningens och våra ögon det bästa för området. Det finns i dag inga summor presenterade då detta är mycket tidigt i processen – just för att jag önskar att det ska vara så mycket transparens som bara är möjligt i detta tidiga skede.

Det finns nu inget förslag att sälja tomten/fastigheten – transparens och insyn i tidigt skede.
Det som finns är ett förslag till rekommendation inför en process som ligger hos Armada. Först när och om Armada återkommer till kommunen med en önskan om att sälja kommer kommunen att ta ställning till försäljningen. Risker och konsekvenser ska då värderas med alla utredningar och förutsättningar klara. Det är inte affärsmässigt möjlig att ha full transparens i alla led av en försäljningsprocess. Detta till trots vill vi naturligtvis ha så stor transparens som möjligt. Att vi väljer att lägga en rekommendation på kommunstyrelsens bord är ett exempel på transparens och insyn. Det vanliga är ju annars att försäljning av en kommunal fastighet som Armada gör hamnar hos kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige först när Armada vill slutföra en försäljningsprocess.

På fastigheten Berga 6:35 har inte kommunal grundskoleverksamhet bedrivits på flera år. Just nu står kommunens fastighetsbolag med tomma lokaler på fastigheten och gör hyresförluster. Vår uppfattning är att fastigheten är lämplig för fortsatt fristående aktör av skolverksamhet. Att nyttiggöra det centrala läget till något annat ändamål bedömer vi inte aktuellt. Om ett privat fastighetsbolag önskar utveckla platsen för en utvecklad modern skolverksamhet välkomnar vi detta. Om förutsättning för detta är en försäljning av fastigheten kommer vi inte att motsätta oss en sådan. En förutsättning för en sådan försäljning är självklart att kommunen äger planläggningsinstrumentet och därmed också kan styra den framtida verksamheten på fastigheten. Vi ser således gärna en fortsättning av en fristående skoloperatör som bedriver verksamhet, gärna Internationella Engelska Skolan, utifrån kommunens nuvarande och framtida behov av grundskolor.

Kvarstår många frågor att utreda.
I vår tidigare process finns även frågeställningar som måste utredas. Tex hur idrottshallen kommer att användas i framtiden är en av de frågor som återstår att utreda innan slutlig ställning kan tas till en försäljning. Beslutet på måndag handlar om att vi behöver se 10 år fram, inom en 10 årsperiod måste den hallen renoveras, om 10 år kommer vi behöva minst två hallar till, utöver vår fina Multihall med 13.000 kvm. som öppnar juli/augusti 2022. Även kök och matsal innan en faktiskt försäljning kan slutföras.

Stort behov av platser i grundskolan de kommande tio åren.
Med vår, i kommunfullmäktige antagna, plan för förskolor och skolor behöver vi två till tre nya grundskolor i kommunen under de kommande tio åren. Vi har en inflyttning på ca 1000 personer varje år. I majoriteten vill vi att invånarna ska ha valfrihet, därför välkomnar vi att friskolor etablerar sig i kommunen.
Den skola som skulle kunna komma etableras på fastigheten Berga 6:35 planeras för 600 elever. Idag finns totalt 7141 elever årskurs F-9 i Österåker varav 882 går i skolor utanför kommunen. Redan till 2025 prognosticeras det totala antalet elever F-9 att öka med 939.  Östeteråker står inför ett behov av nya grundskolor. Varje ny skola kommer självklart minska trycket på övriga skolor. Hänsyn måste dock också tas till att en ny skola delvis kommer att fyllas succesivt. Man startar inte med alla klasser samtidigt. Då det specifikt gäller IES så tror jag att man också kommer att fånga upp elever som annars hamnat i andra kommuners skolor.Vaccinering mot Covid-19 påbörjad i Österåker!

Som en av fyra kommuner i länet är Österåker, med ett av sju äldreboenden i kommunen, först ut med vaccination. Region Stockholm har fått vaccin som motsvarar första dosen till 425 personer.

Det är mycket glädjande att vaccinering påbörjas här. En riktigt bra start för nya året som ger hopp.

I går fick Sverige 9 750 doser av vaccinet i en första leverans och i vissa regioner inleds vaccineringen redan under söndagen. Doserna som levereras under helgen ska räcka till 4 900 personer i landet. Därefter väntar leveranser i storleksordningen 80 000 doser per vecka till Sverige.

Nationella prioriteringar styr
Folkhälsomyndigheten har prioriterat vilka personer som ska erbjudas vaccin först. De som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka ska få vaccin först. Det gäller bland annat personer som bor på ett särskilt boende för äldre.
– De personer som nu får erbjudande om vaccination kommer att få det via läkarorganisationen på det särskilda boendet. Det går inte att boka tid för vaccination, varken på särskilda boenden, för riskgrupper eller för allmänhet. På 1177.se finns information om vilka grupper som erbjuds vaccin först, säger Magnus Thyberg, vaccinationssamordnare på Region Stockholm.

Läs mer om vaccinationsstarten och vilka som erbjuds vaccinet först i Region Stockholms nyhet (länk https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2020/12/vaccinet-pa-plats-i-stockholm/ )

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om vaccinering mot covid-19) länk https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/ )

Restriktioner gäller fortfarande
I flera månader framöver behöver alla följa de råd och restriktioner som finns. Vaccinationerna i Region Stockholm kommer att pågå under lång tid och tillgången till vaccin väntas vara ojämn.

 #österåkerimitthjärta 

Radio Moderat i Österåker – nu även på film

Efter radiotystnad pga pandemin är Radio Moderat i Österåker tillbaka både på Radio Österåker 103,7MHz på lördag den 26 december kl.11-12 och även i rörlig media, dock utan musik.

Med förhoppning om god lyssning. Ett Godare Nytt år!

Radio Moderat i Österåker på YouTube

Jul- och nyårsresumé 2020

Snart är ett minst sagt händelserikt år till ända. Det känns inte som det gått tolv månader sedan jag skrev min förra resumé, men så är det. På torsdag är det julafton och en vecka senare så är vi inne i 2021. Nu väntar ett annorlunda jul- och nyårsfirande där förhoppningarna på det nya året är stora.

Det som överskuggat mycket av det år vi snart avslutat har ju varit den pandemi som svept över världen och vårt land. Många har blivit sjuka och alltför många har tyvärr avlidit. Om jag tillåter mig vara politisk när det handlar om det så kan man konstatera att regeringen och expertmyndigheten agerat senfärdigt, för lite och för långsamt. Tyvärr är det också ganska uppenbart att prestige hindrar nödvändiga omtag och nytänk. Fokus måste rimligen ligga på att förhindra spridning, leverera tydlighet och att framförallt rädda liv. Regeringen måste i en kris som detta kliva fram och axla ansvaret. Att aldrig vika från det ansvar man har. Tyvärr skjuter man istället ansvaret ifrån sig som en hög med glödhet potatis.

I kommunen och dess verksamheter är det många som gjort extraordinära insatser under detta extraordinära år. Jag kan inte nog många gånger tacka för allas insatser! Det har varit tufft att lösa bland annat bemanning när sjukfrånvaron varit hög. Jag tog tidigt initiativ till att erbjuda permitterad personal från olika serviceyrken arbete i våra omsorgsverksamheter, som extra händer och fötter. Detta medförde att vi kunde upprätthålla en god service trots ett ansträngt läge.

Information och tydlighet är A och O för att alla ska veta vad som gäller och för att mildra oro. Jag skrev regelbundna lägesrapporter under året för att hålla alla förtroendevalda informerade. Dessa lades sedan ut på kommunens webplats för alla att ta del av.

Året har inte enbart gått i moll. Framtidstänkande och planarbete har fortgått. Första spadtaget för den nya multihallen togs under året. Det kommer att bli ett riktigt fräscht och ändamålsenligt tillskott till idrotten i vår kommun. Här kommer till exempel basket, bordtennis, kampsporter, trampolin, cheerleading och även friidrotten husera. Sommaren 2022 beräknas bygget stå klart till glädje för både unga och äldre.

I år fick vi två konkreta kvitton på att riktade, kloka satsningar ger resultat. Det ena är att meritvärdena för våra elever i årskurs 9 i år är all time high och nu ligger på 242,1 (snittet i riket är 225,9). Förutom succesiva resursförstärkningar är kompetenta lärare nyckeln till dessa framgångar. Vi har bland de högsta lärarlönerna i riket, vilket är medvetet då vi vet att bra lärare är A och O.

Det andra kvittot är att vi nu tack vare egna satsningar och statliga medel (som är tillgängliga för alla kommuner) har länets klart minsta barngrupper. Vid en kartläggning som genomförts har endast 24% av förskolorna i vår kommun fler barn per barngrupp än Skolverkets rekommendationer, vilket ska jämföras med länets snitt på 61%. Vi är också mycket nära att nå målet 5,2 barn i snitt per vuxen. Vi kommer fortsätta fokusera på detta och målet är att barngruppsstorlekarna ska ligga i linje med Skolverkets rekommendationer.

Vi antog den 23 november budget för 2021 med plan för 2022-23. Kommunens verksamheter får resursförstärkningar med 90 miljoner kronor varav drygt 40 miljoner går till skola och förskola. Vi sänker även skatten nästa år med ytterligare 10 öre. Därmed befäster vi positionen som kommunen med lägst kommunalskatt och högst individuell frihet.


Jag önskar dig en god jul och ett gott nytt 2021!

Lägesrapport nr 7 till förtroendevalda den 18 december 2020

Lägesrapport nr 7 till förtroendevalda den 18 december 2020Totalt har i landet identifierats 367 120 smittade. Av dessa är 
3 713 intensivvårdade. Per idag har 7 993 avlidit till följd av Covid-19

Regeringens nya restriktioner fredag 18/12:
Kl. 16:15 genomförde regeringens presskonferens då flera nya och hårdare restriktioner meddelades. Vissa nya restriktioner gäller omedelbart och vissa gäller från och med den 24 december. Vissa restriktioner har en bortre tidsgräns (den 24 januari) och vissa har inte en bortre tidsgräns. Exempel på några av restriktionerna som påverkar kommunens verksamhet är:

 • All statlig, regional och kommunal icke nödvändig verksamhet skall stängas. Exempel är: simhallar, idrottshallar, bibliotek, museer
 • All personal som kan skall arbeta på distans.
 • Gymnasieskolans undervisning skall ske på distans till och med 24 januari, undantaget gymnasiesärskolan.
 • Max antal sittande gäster i samma sällskap begränsas från 8 personer till 4 personer.
 • Förbud att servera alkohol på serveringsställe efter kl. 2000

Fler restriktioner som berör allmänheten har också meddelats, t ex. gällande munskydd i kollektivtrafik, trängsel på köpcentrum och gym.Regeringens nya restriktioner kan t ex. tas del av via länken: SVT Play – Nya besked om coronarestriktionerInternt arbete:
Med anledning av de nya restriktionerna pågår redan arbete. Under kvällen har avstämning skett mellan kommundirektör och vissa förvaltningschefer och avdelningschefer. Berörda nämndordföranden informerade.Aktivt arbete pågår redan med att verkställa vissa av restriktionerna, t ex. stängningen av idrottshallar i form av kultur- och fritid affischerar under helgen i hallarna och har redan kontakt med idrottsföreningar. Arbetet sker i samverkan med Produktionsförvaltningen. Kultur- och fritid har en dialog med simhallens utförare.   

Övrigt

 • Cirka 11 000 bekräftade fall senaste veckan, detta är mycket. Befinner oss på en platå i smittspridningen.
 • Mycket ansträngt läge i sjukvårdenRegionen uppmanar alla med tidigare sjukvårdsutbildning att anmäla sig.
 • Provtagningskapaciteten i länet är god.
 • Smittspridning på särskilda boenden på grund av samhällsspridning av covid-19. God samverkan med kommunerna. En minskning av antalet bekräftade fall sista veckan men svårt att avgöra om det är en trend även om det är positivt. 
 • Gällande vaccination i Fas 1 finns etablerad kontakt mellan region och MAS nätverket. 
 • Särskild hantering avseende förlängt besöksstopp Säbo har genomförts.

Avslutningsvis

Ord är inte tillräckliga – Handling är avgörande för hur vi minskar spridningen. Håll i – Håll ut!  

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

S ändrar sig och lägger NY budget…

Socialdemokraterna i Österåker har efter kommunstyrelsen i måndags – då samtliga budgetförslag presenterades – upptäckt efter de läst Alliansens budget, att de fördelat mindre än alliansen i sin budget. Socialdemokraternas budgetförslag har bland annat en skattehöjning om 75 öre vilket kommunicerats medialt och därefter också fastställts av kommunstyrelsen. Detta i enlighet med beredningskravet i kommunallagen för att vara föremål att behandlas i kommunfullmäktige.

Nu ändrar man sig och har tagit fram ett helt nytt budgetförslag med bland annat en skattehöjning om 50 öre (den första budgetens förslag om 75 öre skattehöjning) och påstår att det handlar om felaktiga budgetförutsättningar (återkommer till detta längre ner). Den nya budgeten kan inte ses som ”en redaktionell ändring” som Socialdemokraterna vill påstå då den, efter genomläsning, har betydande ändringar. Det kan omöjligen ses som en redaktionell ändring när skattesatsen ändras, när olika budgetposter i nämnder ändras eller när alla siffror ändras.

Felaktiga förutsättningar” påstås det av Socialdemokraterna.
Socialdemokraterna menar att de har fått ”fel” förutsättningar av vår ekonomienhet. Alla kan göra fel och alla har rätt att ändra sig men det är rätt magstarkt att skylla på tjänstemän. Tjänstemän har hela tiden varit kristallklara i ord och skrift vilka förutsättningarna varit, vilka egna bedömningar som måste göras mm. 

Det har i alla våra månadsrapporter under året, som behandlas av kommunstyrelsen, tydligt framgått hur befolkningsprognosen ser ut, hur skatteintäkter prognostiseras osv. Dessa har Socialdemokraterna inte tagit del av, eller valt att notera, i sina bedömningar i den första budgeten.

Lika information för alla
Det har varit en gemensam information/presentation (1/10) där samtliga oppositionspartier har varit inbjudna och där informerades om att respektive parti t ex behöver göra egna bedömningar angående befolkningen som i sin tur får konsekvenser på skatteintäkter inkomst- och kostnadsutjämning, dvs pengar.

Det har funnits alla möjligheter att ställa frågor före/under/efter informationsmötet till vilket endast två partier från oppositionen kom, RP och S.

Underlag och presentationer har skickats ut när den har efterfrågats.

Svar på frågor i form av ett exceldokument där det framgår att respektive parti behöver göra sina egna bedömningar framförallt avseende befolkningen. Det har tydligt framgått att siffrorna som har skickats ut är från SKRs skatteunderlagsprognos från 1/10 inte från kommunen. SKR har räknat på riksprognosen för befolkningen och påtalat att partierna behöver göra egna bedömningar (som påverkar utjämningssystemet).

Det material som lämnats ut har varit lika för samtliga.

I alla våra budgetförslag från Alliansen, sedan jag tillträdde, har vi använt oss av den så kallade försiktighetsprincipen och av egna bedömningar. Vi har alltid omvärldsbevakning, dvs vi tar del av SKR, ESV, Finansdepartementets mm prognoser – och vi har alltid gjort egna bedömningar. Jättelätt faktiskt att se i alla våra tidigare budgetförslag, månadsuppföljningar, delårsrapporter och bokslut.

Nya S-budgeten(!)
Socialdemokraterna har sedan måndagens fastställande av samtliga budgetförslag nu presenterat en ny budget. Den nya ska nu tydligen bytas ut, ersätta den som kommunstyrelsen redan formellt har fastställt. (Alliansen, eller jag, skulle aldrig drömma om att att byta ut handlingar i fastställda, beslutade och protokolljusterade handlingar).

Rätt ska vara rätt – Den nya budgeten måste först, enligt kommunallagen, formellt hanteras av kommunstyrelsen för att vara föremål för behandling av kommunfullmäktige. Jag är av uppfattningen att vi ska följa kommunallagen, även när det gäller Socialdemokraterna. 

Socialdemokraterna har alla möjligheter att på vårt extra sammanträde i kommunstyrelsen yrka på att ett nytt ärende tas upp på dagordningen, innan dess är deras nya budget bara en registrerad och inkommen handling. Samma regler gäller för alla som har eventuella ändringsbudgetar.

Jag har ingen annan avsikt än att tillåta att ärendet tas upp efter yrkande.

Skillnader…..

I måndags presenterades Alliansens förslag till budget. Till det presenterades budgetförslag av fem oppositionspartier; S, RP, SD, V och MP.

En budget handlar om så mycket mer än ekonomi, siffror och resultat. 
En budget handlar om att översätta vår vision för Österåker till praktisk handling. Samtidigt utgör ekonomin ett fundament för att vi verkligen kan genomföra våra visioner och därför är det lämpligt att ha resonemang kring ekonomin. 

Jag kommer löpande, dels berätta och beskriva vår egen – Alliansens, budget men också kommentera övriga partiets förslag med mest fokus på S, V och MP. RP och SDS budgetförslag innehåller många bra förslag och är snarlika Alliansens varför jag avstår i detta inlägg att kommentera i övrigt.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet
Varje år presenterar partierna sin vision och handling för Österåkers verksamheter och konsekvenserna av förslagen är många gånger otydliga i vilket resultat det avser ge. Jag inleder det ideologiska kring synen på vems pengarna är. Politiker eller den som tjänat pengarna?

Denna gång höjer Socialdemokraterna kommunalskatten med 75 öre. Till skillnad från Alliansens förslag om -10 öre, en skillnad på 85 öre således.

Denna gång har Miljöpartiet tagit i och föreslår en skattehöjning med 95 öre.

Vad innebär då det för en medelinkomsttagare i Österåker?

Det är en enorm skillnad för låg och medelinkomsttagare och friheten att använda de egna intjänade pengarna för eget val.

Alliansen har sedan 2011 sänkt skatten med 2,25kr vilket innebär +7 800kr/år för en medelinkomsttagare. I kommande inlägg beskrivs hur vi samtidigt höjt kvalitén och hur skolresultaten ökat genom åren.

Frihet, kvalitet och trygghet

Fortsättning följer…

Budgetfullmäktige 23/11 i en pandemi

Det kommande fullmäktigemötet är ett av de viktigaste på hela året. Nu ska budgeten formellt behandlas – det sker en gång per år och mötet brukar bli det längsta av alla våra möten under ett kalenderår.

Det är ett avgörande möte, nu får partierna chansen att inte bara lägga fram sina respektive budgetar utan även redogöra för sina visioner för Österåker. Som politiker har vi ett ansvar att hantera skattebetalarnas pengar på bästa möjliga sätt. Den politiska viljan och visionen kan förverkligas genom en budget – därför är budgetfullmäktige så viktigt.

Årets möte blir dock annorlunda.
Den pågående pandemin påverkar oss alla och vad vi kan företa oss, så även i politiken. Då Österåkers kommun inte har möjlighet att arrangera en helt digital budgetdebatt har vi inom Moderaterna föresatt oss att göra det bästa av situationen med hänsyn tagen till den pågående smittan.

För att minimera tiden vi spenderar tiden fysiskt tillsammans har vi beslutat oss för att inte opponera oss, i lika stor utsträckning som år då vi inte haft en pandemi, på de olika budgetförslagen från oppositionspartierna i talarstolen – våra tankar, invändningar och argument kommer vi istället att lägga fram i skriftlig form här på bloggen och sociala medier.

Hur andra än Moderaterna, Alliansen och RP, SD (som sedan tidigare har förmedlat samma syn) avser minimera tiden i denna pandemi får måndagens fullmäktige visa.

Jag inser att det kommer krävas ett stort mått av självbehärskning och disciplin av mig och övriga att avstå från att replikera på varje utspel. Det blir tufft att stillatigande lyssna på felaktigheter och påståenden som är orimliga – för så brukar det vara.

Men för mig och mina kolleger är det viktigare att vi tar hänsyn till den rådande pandemin och ur ett demokratiskt perspektiv kommer ändå allas argument att läggas fram, stötas och blötas om än i skrift – därmed uppfyller vi kriterierna för en debatt i demokratisk anda.

Fullmäktige är denna gång planerad i två block.
I block 1 är vi som mest 26 ledamöter på plats i kommunfullmäktiges plenisal. Övriga ledamöter är utspridda på samma våningsplan i olika rum medan icke tjänstgörande ersättare sitter i konferensavdelningen i olika rum.
Då inga yrkanden eller voteringar sker i block 1 är det inte nödvändigt att ha full besättning.

Blocket inleds med övergripande inlägg från varje parti där Alliansen inleder och därefter följer (i storleksordning) S, RP, SD, V och till sist MP. Normalt sett sker här en livlig debatt, min förhoppning är att det inte blir någon längre debatt den här gången. Givetvis ska vi kommentera varandras olika budgetförslag men förhoppningsvis i mindre utsträckning än tidigare. Synpunkter kan med fördel redovisas skriftligt i likhet med hur Moderaterna och Alliansen avser agera.

I block 2 läggs yrkanden fram och därefter sker votering
I block 2 är det nödvändigt att samtliga tjänstgörande ledamöter befinner sig i lokalerna anvisade för fullmäktige. Om alla förhåller sig till den rådande situationen på ett omdömesgillt sätt bör inte yrkanden och voteringarna ta mer än 20-30 min.

Bakgrunden till att vi väljer att agera på det här sättet är en följd av regeringens beslut att från och med 24 november är det förbjudet med sällskap om fler än åtta personer i allmänna sammankomster. Förbudet gäller dock ej demokratiska församlingar, icke desto mindre vill vi ändå minimera tiden vi är samlade fysiskt och ta till oss de allmänna råden utan att demokratin åsidosätts.

Med hopp om förståelse,
Michaela Fletcher

Stäng meny