Gemensamma insatser för ökad trygghet

I vår, kommun och lokalpolis, strävan att ha ett tryggt Österåker
utökar vi förebyggande trygghetsarbetet!

Mellan 20 december och 10 januari utökar vi med ordningsvakter och väktare i centrala delar av Åkersberga trots att det tidigare år inte finns rapporter om otrygghet och brott. Det är oroligt i centrum och vi måste alla hjälpas åt.

Min önskan är att civilsamhället också är uppmärksamma inte bara med sina egna ungdomar (ibland även barn så unga som 12-13 år) utan också på aktiviteter som är olagliga.
Vid pågående brott ring alltid 112.

Polisen meddelar att det finns en öppen narkotikamarknad som lockar, både vad gäller att köpa och sälja. Det är inte så att Österåker sticker ut mer än andra platser, ökningen gäller generellt.

Därför vidtar vi åtgärder i Österåker med kommunala skattemedel i syfte att visa våra invånare, och de som valt att syssla med dessa illegala aktiviteter, att vi ser på vår gemensamma trygghet som en hygienfaktor eller snarare en del av samhällskontraktet. Det är ju vad vi alla räknar med att stat genom polisen ska göra.

Är du orolig för ditt barn – i kommunen finns hjälp att få. Kontakta socialtjänsten via länk: http://www.osteraker.se/omsorgstod/familjbarnochunga.4.71fcf4251429dfd2f5c5fc.html

Jul och Nyårsresumé 20192019 är snart till ända och vi går ett nytt decennium till mötes. Jag tänkte min vana trogen summera året som gått och även göra en tillbakablick på det decennium som förflutit. 

Till att börja med vill jag ge en eloge till alla de som arbetar med att försköna vår kommun. Oavsett års- och högtid skapar de trevnad. Det kan vara prunkande planteringar på sommaren eller, som nu, julbelysning och marschaller i rondeller m.m. Det är så fint!

2019 var denna mandatperiods första år. Alliansen gick som helhet framåt i valet 2018 och vi (Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna) har nu 27 mandat mot övrigas 24. Moderaterna ökade i valet med fyra mandat och innehar nu 18 av fullmäktiges 51 stolar. Jag fick förtroendet att återigen väljas till det finaste uppdrag man kan ha – Kommunstyrelsens ordförande. Det överlägset tuffaste, men också det roligaste jag ägnat mig åt i mitt yrkesliv. 

2010 valdes jag till KSO för första gången och tillträdde formellt januari 2011. Nästa år har jag suttit tio år på min post. Det har varit tio händelserika år. Roliga år. Krävande år. Lärorika år. Jag skulle aldrig kunnat tro att kommunal ekonomi eller samhällsplanering kunde vara så intressant som det är. Det är verkligen en rejäl ynnest att få vara med och leda kommunens utveckling, att få se nya bostadsområden växa fram eller vara med att utveckla framtidens Åkersberga stad. Att dessutom varit ansvarig för och ”hands on” delaktig i att ha åstadkommit en av kommunsveriges bästa ekonomier och med det kunna erbjuda österåkersborna trygghet, långsiktighet och inte minst landets lägsta kommunalskatt gör mig stolt. Skatten har successivt sänkts under den tid jag suttit på min post med totalt 2 kronor och 15 öre, vilket bidragit till ökad personlig frihet och en stärkt konkurrenskraft för vår kommun. 

Där vi är idag har varit resultatet av ett målinriktat arbete och ett gott samarbete i Alliansen. Moderaterna, Liberalerna, Centern, Kristdemokraterna (och fram till valet 2018 även Österåkerspartiet) har hållit ihop och levererat en långsiktigt hållbar borgerlig politik. Vi arbetar under den gemensamma devisen: valfrihet, trygghet och kvalitet. Dessa värdeord utgör en grundsten för vår gemensamma politik. För oss är individuell frihet ett okränkbart begrepp, där den enskilde ska kunna välja mellan olika utförare. Med trygghet menar vi att man ska vara skyddad mot brott samtidigt som att man också ska vara trygg i förvissningen om att samhällets skyddsnät fungerar den dag då den egna förmågan sviktar. Kvalitet är ett honnörsord. Vi ska ha skolor och omsorg av hög kvalitet. Något annat är otänkbart. 

Österåker är en vacker kommun. Det vet ju vi alla som har förmånen att bo här. Vi ligger geografiskt mycket gynnsamttill, nära Stockholm city, och möjligheterna till rekreation på land eller till sjöss är stora. Det är också något som lockar många att flytta till kommunen. I tidningen Fokus ranking – i vilken kommun det är bäst att leva – kom Österåker på femte plats av alla landets kommuner 2019. Livskvaliteten är helt enkelt lite bättre här. 

Med en hög attraktivitet och många som sneglar på Österåker som tänkbar bostadsort, gillar även byggentreprenörerna oss. Efterfrågan på bostäder är stor och Österåker har blivit heta på marknaden. Priserna för våra markanvisningar är all time highoch villa-/lägenhetspriserna har ökat stadigt. 

För att kunna möta framtidens expansion krävs det att infrastrukturen håller jämna steg. Vår livsnerv i kollektivtrafikhänseende är Roslagsbanan, som via Sverigeförhandlingen kommer att förlängas via Odenplan till T-centralen. Byggstarten för detta projekt var tänkt att ske 2026, men det är nu tillbakaflyttat till nästa år, vilket innebär att vi kan ha en färdigutbyggd lösning till början av 2030-talet.  Arbetena med att förstärka befintlig bana fortgår och när dubbelspår är på plats på hela sträckan kommer vi kunna få 10-minuters-trafik från och till Åkersberga C i rusningstrafik. Med tätare avgångar och en driftsäkrare och robustare Roslagsbana kommer fler välja tåget, vilket avlastar vägtrafiken. Samtliga berörda nordostkommuner kommer att verka för att 2+1-delen på Norrortsleden från Rosenkälla till Täby Kyrkby förstärks till fyrfältsväg och att Löttingetunnelnbyggs ut till 2 + 2 körfält. Där är den största flaskhalsen för bilburna arbetspendlare till och från västerort. 

Österåker är en entreprenörskommun med drygt 6000 registrerade företag. Det kan inte nog poängteras hur viktiga företagen är. Av Österåkers skatteintäkter kommer närmare 40% från småföretagare och anställda inom småföretag. Vi klättrar stadigt i attraktivitet även i näringslivets ögon. Vi ökar sex placeringar i Svenskt Näringslivs ranking för 2019 till plats 38 i riket. Vår målsättning är att vi under mandatperioden ska nå topp 20. 

Ett rikt föreningsliv är viktigt ur många aspekter, framförallt för barn och unga. Idrott ger bättre hälsa och erbjuder ett strukturerat sammanhang som förhindrar att man t.ex. hamnar i dåligt sällskap. Behovet av hallar och planer är stort. Vi har flera konstgräsplaner som möjliggör bollsporter året runt. Vi har nytillskott på hallar i form av Skärgårdsstadshallen. Multihallen kommer att inledas till våren och beräknas stå klar våren 2022. Sporthallen kommer att byggas om och renoveras. Den under året formellt invigda friidrottsarenan är till stor glädje inte bara för friidrotten utan också IFK Österåkers fotbollslag, som glädjande tagit steget upp till division 2. 

Våra skolor går allt bättre och vi ligger bra till, bättre än de kommuner vi brukar jämföra oss med, vad gäller studieresultat och andel behöriga till gymnasiet. Men vi är inte nöjda där. Det kan man inte vara förrän 100% har godkänt i alla kärnämnen i nian. Vi fortsätter att fokusera de största satsningarna på skolan mot de lägre åldrarna, F-3. Det är där grunden för läs- och skrivförståelse samt matematik läggs. I årets budget utökar vi skolpengen för F-3 med mellan 3,3 till 3,7%. En unikt stor höjning om man ser till vad andra kommuner gör. Jag är också glad att vi funnit en lösning vad gäller resursskolor som innebär att ett strukturbidrag på 3,8 miljoner förstärker upp verksamheterna fram till och med vårterminen 2020. Tillsammans med andra kommuner och SKR arbetas det med en långsiktig och förutsägbar lösning för resursskolor. 

Jag vill rikta ett varmt tack för det här gångna året, ja hela det gångna decenniet, till vår underbara partiförening Österåkersmoderaterna, till den sammansvetsade Alliansen i Österåker och – inte minst – alla fantastiska medarbetare i kommunen. Genom samsyn och respekt för varandra har vi gjort en enastående resa tillsammans. Österåkers kommun är en kommun att vara stolt över. Som arbetsgivare såväl som plats att leva och bo på

Jag vill med det önska dig en riktigt god jul och ett gott nytt decennium!

Ständiga förbättringar i Österåker

I vår strävan med att både öka tryggheten, minska möjligheten för båtstölder och öppna upp för allmänheten mot vår vackra Åkers Kanal.

Nu förlänger vi möjligheten för rekreation och vackra vyer. Upptäck Södra Åkers Kanal här via länken och fysiskt under julhelgerna.

🌟Nya infarten till Österskär

Precis i början på nästa år, d.v.s. på Kommunstyrelsen den 8 januari föreslår vi Kommunstyrelsen att besluta bygga och finansiera det som kallas ”Södra Boulevarden”. Detta blir den första delen för att öka framkomligheten och även underlätta för näringslivet på Sågvägen innan alla detaljplaner för Västra Kanalstaden kan förverkligas. Se gärna filmklippet med animering av det som inom kort kommer.

Vi strävar efter ständig förbättring, på kort och lång sikt, med god ekonomisk hushållning till gagn för skattebetalarna.

För 2020 och tio år fram finns en långsiktig ekonomisk plan som innehåller allt från nya förskolor, skolor, infrastruktursatsningar och ökad kvalitet och trygghet.

Visionen för Österåker lever:

Med kvalitet, trygghet och valfrihet i fokus skapar vi en hållbar framtid.
Österåker- Möjligheternas Skärgårdskommun.

#meddrivkraftattförbättra

Hemtjänsten i Österåkers kommun

Hemtjänsten i Österåkers kommun drivs till största delen av privata utförare. Den enda del som drivs av kommunen är hemtjänsten på Ljusterö, och skärgården samt nattpatrull både Ljusterö och fastland. För dessa verksamheter är produktionsförvaltningen utförare och jag ordförande i det som kallas Produktionsutskottet.

Inom hemtjänsten på Ljusterö pågår just nu en diskussion som framför allt handlar om att göra maximal nytta för kunden med de resurser vi har. Det har inte fattats några beslut om att minska insatserna till våra kunder, likaså månar vi om arbetsmiljön för våra medarbetare. Som vi ser det finns inget motsatsförhållande kring dessa två uppgifter.

En översyn av hur vi använder resurserna på bästa sätt  i den hemtjänst som vi ansvarar för kommer att göras  och dialogen kring detta har påbörjats. Självklart är det av stor vikt att våra medarbetare får komma till tals i det arbetet med synpunkter kring både arbetsmiljö och kvalitet för kund.

Hemtjänstverksamheten på Ljusterö går med stora underskott (trots en jämförelsevis mycket högre ”peng”), detta behöver vi självklart ha med i kommande översyn, för att säkerställa att vi använder våra resurser på bästa möjliga sätt.

Det som styr vår verksamhet är de biståndsbeslut som fattas kring varje kund och som reglerar vad vi ska göra hos kund och vilken ersättning vi får. Besluten fattas av biståndshandläggare på Socialförvaltningen.

I den diskussion som pågår med medarbetarna finns ingen tanke om att minska tid ute hos kundtvärtom. Vi hävdar att det av både kvalitetsskäl och arbetsmiljöskäl är att yttersta vikt att vi är hos kund hela den tid som är avsatt, enligt biståndsbeslut. Idag ser vi att insatser ibland går fortare än beräknat och säger då att  det är viktigt att stanna hos kund, kunna ge ”det lilla extra” och även ge sig själv en bättre arbetsmiljö genom att i ett lugnare tempo kunna genomföra en städning e.dyl.

Avståndet mellan kunder på landsbygden kan givetvis vara en utmaning i sig, där bilresan/båtresan ibland tar längre tid än planerat. Ifall detta inträffar och man därmed blir sen till nästa kund hanterar vi det som en avvikelse och har även en beredskap för att ändra i planeringen i de fall vi ser att det finns ett större problem än en tillfällig försening.

Med respekt för att vi arbetar i en skattefinansierad verksamhet är det viktigt att vi på bästa sätt förhåller oss till de resurser vi har. Det är därför i hemtjänsten, precis som i andra kommunala verksamheter angeläget att ständigt utvärdera hur vi arbetar och i förekommande fall ändra scheman så att vi använder resurserna så effektivt som möjligt. Vi kommer dock aldrig att göra avkall på vare sig kvaliteten på de beslutade insatserna eller på våra medarbetares arbetsmiljö och förutsättningar att göra ett bra jobb. Vi har däremot alltid att förhålla oss till de biståndsbeslut som reglerar vad vi har i uppdrag att utföra hos den enskilde. 

I det Öppna Brev som ej skickats direkt till mig, utan lagts på något slutet forum (där jag ej kan gå in och läsa, än mindre svara) på social medier ställs också frågan vad jag gör privat, hur mycket jag stressar och hur min fritid ser ut. Fritid? Detta uppdrag jag har förmånen att inneha kan säkert ge en del fritid, dock finns det enligt min mening ett bottenlöst behov av att ständigt kunna förbättra vilket gör att min fritid i det närmaste är obefintlig.

Till avsändaren av det Öppna Brev på det slutna forumet på nätet kan jag också berätta att jag har också arbetat inom hemtjänsten och det är således inte främmande för mig.

Kommunstyrelsen 9/12-19

På ett extrainkallat Kommunstyrelsesammanträde i dag behandlas den formella brist de förtroendevalda revisorerna först nu uppmärksammat.

1) Inledning/Bakgrund

Det har sedan en lång tid tillbaka funnits en samsyn bland alla politiska partier kring den hittillsvarande ordningen när det gäller våra lokala arvodesbestämmelser – ett regelverk som antogs av ett enhälligt Kommunfullmäktige redan 2016. 

Beslutet om antagande var resultatet av ett arbete i en parlamentarisk arbetsgrupp där alla partier var överens.

2) Revisorernas påpekanden

Först nu har de förtroendevalda revisorerna påpekat att det föreligger en formell brist i den nuvarande ordningen.

3) Vidtar åtgärder 

Med respekt för att de förtroendevalda revisorerna nu lyfter frågan om en formell brist – gör vi som vi alltid har gjort – vi lyssnar naturligtvis på vad revisorerna har framfört och vidtar därför åtgärder. Kommunstyrelsen föreslås besluta att inrätta en ny Kommunstyrelseberedning, vilken alltså ersätter de hittillsvarande avdelningarna som revisorerna har synpunkter på.

4) Svar på fråga om återbetalning:

Vad gäller mig själv så får jag ingen sammanträdesersättning eftersom jag är Kommunalråd och har ett s.k. fast ”allt-i-ett-arvode” (samma sak gäller för Kommunalrådet Mathias Lindow)

För övriga KS-ledamöter menar jag att de sammanträdesersättningar som hittills utbetalats inte är något annat än arvode för det arbete som förenat med deras kommunstyrelseuppdrag. (Jfr KL 4 kap. 16 §, p 2) och det innebär att berörda förtroendevalda alltså har axlat sitt ansvar som KS-ledamöter och under utövande av sina KS-uppdrag har dessa personer närvarat på sammanträden, OCH vår gemensamma bedömning blir då att den erhållna ersättningen är berättigad – det föreligger alltså ingen misstanke om brott, något som bekräftas av det faktum att polismyndigheten har lagt ner sin brottsutredning gällande misstanke om brott. 

5) Hans Hellbergs (RP) överklagande:

Det handlar om att en förtroendevald har överklagat Kommunstyrelsens tidigare beslut om svar till revisorerna gällande deras begäran om upplysningar, dvs. revisorerna vill ha svar på följande frågor:

– Hur ser Kommunstyrelsens ärendeprocess ut?

– På vilket sätt är Kommunstyrelsens ärendeprocess formaliserad?

– För vilka sammanträden i KS ärendeprocess utgår ersättning?

Vi är som förtroendevalda enligt Kommunallagen SKYLDIGA att svara till revisorerna och vi har gjort det.

Jag vet att förvaltningen arbetar för fullt med ett yttrande till Förvaltningsrätten

Jag vill inte föregripa domstolens bedömning och därför kommenterar jag inte saken ytterligare. Domstolsprocessen får med andra ord ha sin gång.

Med anledning av revisorernas anmälan

På senaste Kommunfullmäktige 25/11 uttryckte jag min positiva inställning till att revisorerna genomlyser arvodesfrågan och att vi kan få ett klarläggande vad gäller förutsättningarna för arvoden till beredningar.

Jag har idag tagit del av det brev daterat 2019-12-02 som ordföranden för revisionen, Bengt Olin (S), inlämnat till kommunen.

Det framgår att Kommunstyrelsens svar daterat 6 november 2019 på den skrivelse med frågor som revisionen tillställde Kommunstyrelsen 26 september är tillfyllest avseende ärendeprocess, processordning och beredningsorgan, men att man fortsatt kräver åtgärder rörande den delen som avser själva inrättandet av beredningsorganen: Allians-AU samt Alliansberedning.

Med anledning av detta vill jag från och med dagens datum pausa alla arvodes-utbetalningar till Allians-AU samt Alliansberedningen intill dess att förutsättningarna för arvodesbetalningar helt klarlagts.

Jag har därför redan idag givit förvaltningen i uppdrag att snabbt utarbeta ett förslag som innebär att den hittillsvarande ordningen på formella grunder fullt ut stadfäster den praxis och ordning som varit under lång tid.

Jag avser idag att kalla till extra Kommunstyrelsesammanträde den 9 december 2019.

Åkersberga 2019-12-02

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

Mitt budgetanförande – Budget 2020 med plan 2021-22

Det är nu 10:e gången jag får äran och förmånen att för alliansens räkning presentera kommande års budget med plan för ytterligare två år.

Sedan 2010 har alliansens budgetar präglats av fokus på skola, vård och omsorg och även på det som ligger utanför kärnverksamheterna så som infrastruktur, gång- och cykelvägar, kultur, idrott och försköning av Österåker i stort.

Våra politiska prioriteringar har också givit resultat i förbättrad kvalité i verksamheterna och höjda skolresultat till stor del tack vare skickliga lärare, där vi i alliansen har sett till att ha bland de högst betalda lärarna i landet; nu i år 6:e plats av 290. Vi vill ha de allra skickligaste lärarna – eftersom lärarna är avgörande för elevernas måluppfyllelse. SKL:s Öppna jämförelser, brukarundersökningar är de fakta vi tar del av.

Förra året ökade invånarantalet med 701 personer. Per den sista augusti 2018 var vi 45 277 österåkersbor. 

För budget- och planperioden 2020-2022 prognosticeras invånarantalet öka med 600-700 personer per år.

Österåker har en fortsatt jämförelsevis låg medelålder på 40,3 år. Entreprenörsandan och företagandet är mycket högt. Arbetslösheten är bland de lägsta i landet.

Österåkers kommuns ekonomi präglas av långsiktighet, måttfullhet och god ekonomisk hushållning, vilket har placerat oss bland kommunsveriges bästa ekonomier.

Vi har kontroll på skattebetalarnas pengar samtidigt som vi erbjuder en god kvalitet i våra kärnverksamheter. Vi har en pensionsskuld i balans (700 miljoner kronor reserverade), vilket få andra kommuner har.

Därutöver har vi fonderade medel (180 miljoner kronor) att ta till om en djup lågkonjunktur skulle slå till.

Vi har möjlighet att genomföra avvägda satsningar där andra nu måste skära. Vi har möjlighet att fortsatt förbättra kvaliteten på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt. Österåker står på en stabil grund.

Det finns nu flera tecken (enligt Svenskt Näringsliv, konjunkturinstitutet, finansdepartementet och SKL) på att den svenska konjunkturen håller på att mattas av och tillväxten sjunker.

Största delen av intäkter till kommuner är skatteintäkter. Alliansens kloka prioriteringar och ansvar för helheten har präglat alliansens budgetarbete genom åren, så även för nästa år, oavsett konjunkturläge, vilket lett till att vi kan hantera konjunkturmässiga svängningar.  

Arbetet med Sveriges kvalitetskommun fortsätter och har för Österåker inneburit en möjlighet att ytterligare förbättra kvalitetsarbetet. Allt i syfte att ständigt förbättra och leverera verksamhet med kvalitet och inte minst kostnadseffektivt.

Sveriges kvalitetskommun är en utmärkelse som delas ut till den kommun som lyckats bäst med att utveckla demokrati, service, arbetsgivarpolitik och samhällsbyggande, samt leverera tjänster med hög kvalitet.

I Alliansen i Österåkers budget för 2020 med plan för 2021-22 tillförs verksamheterna 82 miljoner kronor mer än i föregående års budget, varav 48,7 miljoner kronor tillförs förskola, skola och gymnasium och 25 miljoner kronor tillförs vård och omsorg.  

Alliansöverenskommelsen anger att kommunens utdebitering ska hållas så låg som möjligt.

Kostnadsutveckling per invånare är ett av våra finansiella mål. Den ska inte överstiga 3,0 procent i snitt under mandatperioden.

Budgetförslaget för 2020 har byggts på en kostnadsutveckling om drygt 3 procent jämfört med budget 2019.

Alliansen i Österåker tar det ansvar som krävs av förtroendevalda när andras pengar ska hanteras.

De satsningar och kostnadsökningar som görs är; avvägda, långsiktigt hållbara och ansvarsfulla. Fortsatt god ekonomisk hushållning ska gälla.

Kostnadsökningar och investeringar

De kostnadsökningar alliansen föreslår syftar till kvalitetshöjningar inom viktiga områden och är utöver pris-, löne- och volymförändringar.

Nästan två tredjedelar av de totala ökningarna – 48,7 miljoner kronor – är riktade till förskola, skola och gymnasium. Kommunen har valt att prioritera extra satsningar inom förskole- och skolverksamhet.

En särskild lågstadiesatsning görs genom en höjning av pengen för förskoleklass samt årskurs 1–3 med 3,7 % respektive 3,3 %.

Vi gör ytterligare en förstärkning för extraordinärt stöd med totalt 3 miljoner kronor jämfört med innevarande år.

Det råder inga tvivel om var alla allianspartier står i frågan om stöd till elever som kräver just extraordinära insatser. Budgetposten för barn i behov av särskilt stöd uppgår till drygt 50 miljoner kronor.

Pedagogcentrum förstärks med 3 Mkr. Syftet är att fortsätta att utveckla och stärka verksamheten, samt att möjliggöra implementeringen av modellen ”Att möta olikheter”.

För- och grundskolenämnden får, i och med införandet av den nya läroplanen Lpfö18, i uppdrag att utveckla en fortbildning i syfte att förstärka kompetensen kring undervisning i förskolan, särskilt riktad till utförare av pedagogisk omsorg. Man får vidare i uppdrag att inrätta ett sökbart bidrag för förskolor och skolor för inköp av hjälpmedel för anpassning av undervisning.

Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda hur organiserad fysisk aktivitet kan utökas i de dagliga verksamheterna som ligger inom LSS.

Kultur och fritidsnämnden ges bland annat i uppdrag att utreda kostnaden för ett nytt tak på den kulturhistoriskt mycket viktiga Biskopstuna-borgen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att utreda kostnaden för att ta bort handläggningsavgiften av anmälan om kompostering av avfall.

För perioden 2020-2022 planeras investeringar på ca 340 miljoner kronor.

Utgifter för investeringar för 2020 budgeteras till 130 miljoner kronor. Tack vare god ekonomisk hushållning behöver ingen upplåning ske under perioden.

Sammanfattning

Vårt ekonomiska läge i Österåkers kommun är fortsatt stabilt och verksamheterna levererar allt högre kvalitet. Näringslivet är en avgörande faktor för kommunens framgång. Småföretagarnas anställda står för nära 40% av kommunens skatteintäkter – De är välfärdens hjältar.

Budgeten för 2020 med plan för 2021-22 innehåller ett antal kvalitetshöjande satsningar, där framförallt skolan, omsorgen, vården och kultur och fritid prioriterats.

Tack vare inflyttningen till Österåker ökar också kommunens skatteintäkter och verksamheterna kan därmed ges ökade resurser med oförändrad skattesats för 2020 (17:10:- per intjänad hundralapp). Detta innebär att individens frihet fortsatt värnas.

Med dessa ord lämnar jag med stolthet över alliansens budget för antagande.

PKV – Prisindex Kommunal Verksamhet.

Socialdemokraterna har hittat något nytt – nämligen PKV. Det använder man nu som ett argument att vi skulle ha genomfört besparingar bara för att vi inte slaviskt lägger oss på deras riktvärde om 2,7%.

Det är på sin plats att bena ut begreppen en smula:

PKV tas fram genom att priserna för löner, köp av verksamhet samt övriga kostnader viktas till ett genomsnittligt pris. Det är ett mått bland många och bör inte ses som allenarådande. Exempelvis visar konjunkturinstitutet stora rapport från i början av oktober att prognosen för 2020 års löneutveckling hamnar på 2,6 % vilket är lägre än PKV och dessutom stämmer överens med den uppräkning Österåker gör (2% helår motsvarar 2,6% löneökning from april). Samtidigt är alla avtalsområden nivålösa med något undantag.

Vår generella uppräkning om 2 % (3,7% Fklass, 3,3 % 1-3) är en viktad bedömning som i stort sett kompenserar för löne- och prisökningar. Men, även en ”sund” effektivisering är med i den uppräkningen. Vi ska inte glömma de förhållandevis stora uppräkningarna som har varit inom skolan under många år.

Åren 2013-2020. PKV-snitt 19,7% och våra uppräkningar 32,8-38,8%

En viktig aspekt i sammanhanget är vi (arbetsgivaren) äger lönerörelsen i kommunen, inte SKL.

Ser vi till vår omvärld har Österåkers kommun en ganska generös generell uppräkning. Samma analys kommer att göras under jan/feb när samtliga av våra grannkommuners budgetar är processade genom respektive Fullmäktige.

Ett ytterligare sätt att motivera den generella uppräkning vi gör är att vår nuvarande finansiering (skatter och bidrag) medger just det och i ett omvärldsperspektiv är det gynnsamt. Viktigt perspektiv är också att konjunkturen viker så förvaltningens bedömning, ur ett försiktighetsperspektiv, är att hålla strikt och följa en god ekonomisk hushållning som bl.a. regleras i kommunallagen. Bland annat innebär det att hålla ned kostnaderna i förvaltningen. Sett till vår omvärld ligger vi i framkant, både när det kommer till vår ekonomiska bas och uppräkning för nästkommande år.

Opponering på socialdemokraternas budget.

Det kan konstateras att S denna gång lagt en budget som väsentligt skiljer sig från tidigare år.

En budget som i allt väsentligt även skiljer ut sig markant från den övriga oppositionens.

När övriga oppositionsbudgetar landar i jämförelsevis blygsamma skattehöjningar hugger S i med hela 85 öre.

Vi har nu två tydliga alternativ. Alliansens budget med ansvarsfulla, avvägda satsningar med bibehållen personlig frihet för den enskilde, mot S budget som plockar bort över 100 miljoner från våra skattebetalare för att socialdemokraterna ska få bestämma mer och den enskilde mindre över de intjänade pengarna.

Jag kan tycka att detta ändå är bra. Äntligen har vi fått en full och ärlig innehållsdeklaration på S, ett klassiskt recept där politiker ständigt vet bättre vad dina intjänade pengar ska användas till.

Hur lättsamt det än må kännas att kunna vara frikostig med ytterligare drygt 100 miljoner av andras pengar ringer varningsklockorna hos varje ansvarskännande individ.

Till att börja med är ekonomin god. Tack vare att Österåker är en inflyttningskommun – ökar också kommunens skatteintäkter.

Det finns ingen som helst anledning att ta till skattehöjningar, än mindre med den här storleksordningen.

Skattehöjningar i kombination med ökande utgifter är kostnadsdrivande.

Incitamentet att upprätthålla en god ekonomisk hushållning med andras pengar minskar. Vår attraktionskraft och konkurrenskraft gentemot andra kommuner sjunker.

Att planlöst svälla ut verksamhetsmässigt är att ”elda för kråkorna”. Självfallet ska kärnverksamheter få nödvändiga tillskott, där så krävs, för att utveckla verksamheten, men det ska ske med mått och sans.

Kvaliteten för varje satsad krona måste noga följas upp och tydliga mål sättas.

Att bara rycka bort över 100 miljoner från våra arbetande invånare och våra äldre och sedan sprida ut dem efter eget politiskt gottfinnande känns kanske gott i stunden om man representerar S, men ger negativa konsekvenser inom en inte alltför avlägsen framtid.

Skillnaden genom åren är att S lägger budget för ett år i taget. Året efter är den förra budgeten glömd, raderat ur minnet där alliansen lägger budget och planer för 10 år fram. Detta för att förhålla oss till det kommunallagen säger: God Ekonomisk Hushållning. Med detta förhållningssätt får vi en långsiktigt hållbar ekonomisk hantering – utan att ena året gasa för att sedan vid en sviktande konjunktur behöva bromsa.

Det var längesedan S utgjorde en sådan ytterlighet i ekonomiskt hänseende. Det här är inte bara två olika budgetar, det är två helt olika sätt att se på politikens makt och invånarna. Det handlar om ofrihet kontra frihet.

Jag yrkar återigen bifall till alternativet med kloka satsningar och bibehållen frihet – nämligen bifall till alliansens budget.

Beträffande Helleborusskolan

Vi är många som delar synen på hur viktig Hellebourusskolan är för de elever som går på skolan och deras föräldrar/vårdnadshavare. 

Vi har ingen egen agenda att Helleborus ska läggas ner eller att ”ta över” i kommunal regi, och har heller aldrig haft. Detta har också tydligt framgått till Helleborusskolans ledning.

Jag har också stor respekt för den kompetens och erfarenhet som Helleborusskolans ledning och medarbetare besitter. Helleborus har en verksamhet som ingen annan där man uppenbarligen lyckas få elever att komma tillbaka till skolgång, till gagn för inte bara elever utan också föräldrar/vårdnadshavare och i förlängningen för samhället, där andra skolor inte varit lika framgångsrika. Deras verksamhet är ovärderlig för elever, föräldrar och kommun.

I fredags eftermiddag fick jag, tillsammans med vår Utbildningsdirektör och ordf i För- och grundskolenämnden, tillfälle att träffa ägare, rektor och en medarbetare från Helleborus. 

Det var ett givande initialt möte där vi förhoppningsvis ska finna lösningar och få en samsyn mellan skola, förvaltning och kommun. Vi har nu en upprättad dialog. 

Hur nivåerna eller bedömningar görs av tilläggsbelopp är en inte helt enkel fråga för mig att besvara då jag inte är, och ska heller inte vara, inblandad i dessa bedömningar. Lägger en länk för att klargöra hur kommuner har att hantera. http://www.osteraker.se/forskolaskola/arkivforskolaskola/nyhetsarkiv2019forskolaskola/sarskiltstodiosterakersforskolorochskolor.5.6ad1183d16e1103c93a151b.html

Vår ståndpunkt är att huvudmannaskapet är oviktigt – vi ska leverera, eller om man vill kalla det för erbjuda, det kommuninvånarna vill ha – valfrihet ska fortsatt råda i Österåkers kommun.

Skolverket är de som ger tillstånd för en friskola att etablera sig, kommunen får då svara på frågor från Skolverket om kommunens syn, vilket kommunen gjorde 2016. Det svaret är såklart offentlig handling och går att ta del av. 

Helleborus ger både elever och föräldrar en värdig skola utifrån elevernas särskilda behov. Jag är både tacksam och glad för att Helleborus finns i Österåker.

Min förhoppning är att nämnd, förvaltning och skola finner gemensamma lösningar och en samsyn för framtiden, ser över tidigare otydligheter och därmed också lär för framtiden.

Stäng meny